DOI: https://doi.org/10.20998/2227-6890.2019.01.21

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

Микола Петрович Горбунов, Ірина Віталіївна Береза

Анотація


Стаття аналізує можливості використання потенціалу технологічних платформ для інноваційного розвитку України, висвітлено досвід європейських країн у створенні таких платформ. За визначенням Європейської дослідницької консультативної ради технологічні платформи є однією з ініціатив, спрямованих на зміцнення інноваційного потенціалу Європи та забезпечення ефективності інвестицій у наукові дослідження. Під технологічною платформою розуміють комунікативний інструмент, спрямований на мобілізацію зусиль зацікавлених сторін інноваційного розвитку регіону за конкретним галузевим напрямом, є добровільним, самофінансованим, самокерованим об’єднанням підприємств та організацій. Технологічна платформа має представляти міжсекторальні напрями та пріоритети, а не окремі ізольовані технології. Водночас технологічні платформи і є одним із інструментів такої взаємодії, як сучасна модель для інтеграції всіх учасників інноваційного процесу, спрямована на реалізацію національних пріоритетів науково-технологічного розвитку, посилення науково-виробничих зв’язків та інтенсифікації розроблення, виробництва та впровадження наукомісткої конкурентоспроможної продукції. Також розглянуто механізми та інструменти інноваційного розвитку європейських країн відповідно до першої технологічної платформи ЄС - ACARE. Досліджено вплив технологічних платформ на реалізацію інноваційного потенціалу та передумови їх використання в Україні. Доведено необхідність у такому інструменті, проаналізовано вітчизняний досвід створення технологічних платформ та перешкоди й перспективи їх розвитку. На основі адаптації європейського досвіду проаналізовано особливості функціонування першої Української національної технологічної платформи “Агропродовольча”, досліджено її роль у зміцненні коопераційних зв’язків міжнародному рівні. Запропоновано створення технологічних платформ «Утилізація відходів та екологія» і Міжнародної технологічної платформи «Енергоефективність та ресурсозбереження».


Ключові слова


Технологічні платформи; інноваційний розвиток; інноваційне середовище

Повний текст:

PDF

Посилання


Technology Platforms – From Definition to Implementation of a Common Research Agenda. Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2004. 88 p.

Innovation Performance Review of Ukraine. New York, Geneva, 2013. 152 p.

Офіційний сайт європейських технологічних платформ. URL: http://cordis.europa.eu/technology-platforms (дата звернення: 15.12.2018).

Офіційний сайт ЄТП «Їжа для життя». URL: http://etp.ciaa.be (дата звернення: 15.12.2018).

Офіційний сайт УНТП «Агропродовольча». http://www.agrofoodplatform.com/ (дата звернення: 15.12.2018).

Солонін Ю. М., Гороховатська М. Я., Білан І. І. Технологічна платформа «Передові матеріали і технологічні процеси їх отримання» як основа відродження передової ролі України у галузі матеріалознавства. Вісник НАН України. 2012. № 4. C. 55–59.

Мацевітий Ю. М. Перспективи використання енергетичних ресурсів на основі водневих технологій. Екологія і промисловість. 2014. № 4. С. 79–85.

Диба М. І., Юркевич О. М., Майорова Т. В., Власова І. В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку України: монографія. К.: КНЕУ, 2013. 425 с.

Гончарова В. Г. Механізм стимулювання інноваційного регіонального розвитку. Наукові записки. Серія «Економіка». 2012. № 19. С. 114–120.

Інновації в Україні: Європейський досвід та рекомендації для України. Т. 3. Інновації в Україні: пропозиції до політичних заходів. К.: Фенікс, 2011. 76 с.

Геєць В. М. Інноваційні перспективи України. Х.: Константа, 2012. 272 с.

The Global Innovation Index 2014. The Human Factor in Innovation. Fontainebleau, Ithaca, and Geneva : Cornell University, INSEAD, and WIPO, 2014. 400 p.

Technology Platforms – From Definition to Implementation of a Common Research Agenda. Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2004. 88 p.

Innovation Performance Review of Ukraine. New York, Geneva, 2013. 152 p.

Ofitsiynyy sayt yevropeysʹkykh tekhnolohichnykh platform [The official website of the European Technology Platforms]. Available at: http://cordis.europa.eu/technology-platforms (accessed 15.12.2018).

Ofitsiynyy sayt YETP “Yizha dlya zhyttya” [Official website of the EAT "Food for Life"]. Available at: http://etp.ciaa.be (accessed 15.12.2018).

Ofitsiynyy sayt UNTP «Ahroprodovolʹcha». [Official site of UNTP "Agroprovda"]. Available at: http://www.agrofoodplatform.com/ (accessed 15.12.2018).

Solonin Y. M., Gorohovatskaya M. Ya., Bilan I. I. Tekhnolohichna platforma «Peredovi materialy i tekhnolohichni protsesy yikh otrymannya» yak osnova vidrodzhennya peredovoyi roli Ukrayiny u haluzi materialoznavstva [Technological platform "Advanced materials and technological processes of their obtaining" as a basis for the revival of the advanced role of Ukraine in the field of material science]. Visnyk NAN Ukrayiny [Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine]. 2012, no. 4, pp. 55–59.

Massivity Yu. M. Solovei V. V. , Tarelin A. A. Perspektyvy vykorystannya enerhetychnykh resursiv na osnovi vodnevykh tekhnolohiy. [Perspectives of using energy resources on the basis of hydrogen technologies]. Ekolohiya i promyslovistʹ [Ecology and industry]. 2014, no. 4, pp. 79–85.

Diba M. I., Yurkevich O. M., Mayorova T. V., Vlasova I. V. Finansove zabezpechennya innovatsiynoho rozvytku Ukrayiny: monohrafiya [Financial support of innovative development of Ukraine: monograph]. Kyiv, KNEU, 2013. 425 p.

Goncharova V. G. Mekhanizm stymulyuvannya innovatsiynoho rehionalʹnoho rozvytku [The mechanism of stimulation of innovation in regional development]. Naukovi zapysky. Seriya «Ekonomika». [Proceedings. Series "Economics"]. 2012, no. 19, pp. 114–120.

Innovatsiyi v Ukrayini: Yevropeysʹkyy dosvid ta rekomendatsiyi dlya Ukrayiny. Vol. 3. Innovatsiyi v Ukrayini: propozytsiyi do politychnykh zakhodiv [Innovations in Ukraine: European Experience and Recommendations for Ukraine. Vol. 3. Innovations in Ukraine: proposals for political measures]. Kyiv, Phoenix, 2011. 76 p.

Geets V. M. Innovatsiyni perspektyvy Ukrayiny [Innovative Perspectives of Ukraine]. Kharkiv, Constant, 2012. 272 p.

The Global Innovation Index 2014. The Human Factor in Innovation. Fontainebleau, Ithaca, and Geneva : Cornell University, INSEAD, and WIPO, 2014. 400 p
ISSN 2227-6890. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства