Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word.
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

  http://web.kpi.kharkov.ua/ethics/wp-content/uploads/sites/131/2015/09/Pamyatka_avtoram_2015-2016.pdf

 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Керівництво для авторів

Статті та матеріали до збірки наукових праць серії «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА», що випускається як Вісник НТУ «ХПІ», приймаються за такими рубриками:

– Літопис: дати, події, особи;

– Філософсько-педагогічні аспекти духовного розвитку українського суспільства: теорія та практика;

– Право та публічне управління суспільним розвитком;

– Соціальна політика та соціальне забезпечення в суспільстві змін;

– Інтеграція філології та технічних наук;

– Українознавство, культурологія та історія науки;

– Фізична культура у вищій школі: історія і сучасність.

У збірнику також можуть бути опубліковані відкриті листи, адресовані широкому колу читачів, авторам опублікованих та майбутніх статей, редакційній колегії або її окремим членам. На сторінках збірки можуть бути опубліковані вітання з ювілеями та іншими значними подіями.

ВИМОГИ

до рукописів статей, що подаються до журналу Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства

Шановні автори!

Відповідно до нових правил, які враховують вимоги міжнародних систем цитування, з 2022 року внесені зміні до оформлення матеріалів, що подаються до збірників наукових праць НТУ "ХПІ" (перш за все, це стосується ідентифікатора ОRCID та References).

Загальні правила подання статей

 1. Після ознайомлення з редакційною політикою видань Інституту соціально-гуманітарних технологій НТУ "ХПІ" (далі – Інститут) електронний варіант надсилаєте на e-mail відповідального редактора Грень Лариси Миколаївни (mega_lgren@ukr.net) для попереднього розгляду (назва файлу та тема на зразок – Петренко І.В._1, 2022).
 2. Після отримання повідомлення про відповідність статті встановленим вимогам подається особисто або надсилається простим листом на адресу Інституту (61024, Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПІ». Інститут соціально-гуманітарних технологій) повний комплект матеріалів щодо статті:

– рукопис, надрукований на папері форматом А4, має бути завізований власноручним підписом автора на останній сторінці (текст статті в електронному вигляді обов’язково повинен відповідати паперовому варіанту);

– витяг з протоколу засідання кафедри навчального закладу (науково-методичної ради установи) за місцем роботи (навчання) автора з рекомендацією до публікації даного матеріалу;

– рецензія доктора наук за фахом видання (підписи на рецензіях та протоколах мають бути завірені печатками закладу);

– копія квитанції про оплату.

 1. Зверніть увагу:

– автори статей здійснюють оплату редакційно-видавничих послуг (вартість публікації з розрахунку 55 грн.; 

– оплата за публікацію здійснюється лише після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку (реквізити для оплати авторові направляються у листі-відповіді). Авторам, які сплатили за редакційно-видавничі послуги, один примірник видається безкоштовно.

Технічні вимоги:  текст статті має бути набраним на комп’ютері (редактор WORD (версія 1998-2003) for WINDOWS) шрифтом Times New Roman № 14 з міжрядковим інтервалом 1,5, залишаючи береги: ліворуч – 3 см, праворуч – 1,5 см, угорі та внизу – 2 см (обсяг статті  має бути  8 – 11 сторінок. Фотографії (не рисунки та якщо є) надаються окремо у форматі *.jpg, залишаючи у тексті статті порожнє місце для них.

Вимоги щодо оформлення:

– на першій сторінці зазначається шифр УДК;

– нижче по центру наводиться назва статті українською мовою звичайними літерами;

– далі – анотації обсягом від 500 знаків і ключові слова (5-7) українською та англійською мовами;

– далі наводиться текст статті та список літератури;

– останній рядок (шрифт – 12, інтервал – 1,0) – відомості про автора (співавторів) українською (прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, повна назва посади та установи, де працює чи навчається автор), також вказується ідентифікатор ОRCID у форматі https://orcid.org/0000-0000-0000-0000 (Зареєструватися і отримати унікальний ID можна безкоштовно на сайті https://orcid.org/register )

У тексті статті (шрифт – 14, інтервал – 1,5) обов’язкові структурні елементи виділяються напівжирним або курсивом:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формулювання мети статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку;
 • список літератури подається в алфавітному порядку у двох варіантах: один мовою оригіналу і окремим блоком References (http://translit.kh.ua/?lat&passport – на допомогу авторам). Списки оформлюються відповідно до міжнародного АРА-стандарту (https://www.grafiati.com/uk/info/apa-7/standard/ – на допомогу авторам).

ЗРАЗОК

УДК 323.1                                                                             doi: 10.20998/2227-6890.2022.1.00

 

О.А. КОЗЛОВА

НАЗВА

Текст.

Ключові слова: текст.

O.A. KOZLOVA

NАME

Text.

Key words: text.

Постановка проблеми. Текст

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Текст

Мета статті. Текст

Виклад основного матеріалу дослідження. Текст

Висновки. Текст

Список літератури

 1. Gadher, D. (2007). Leap in gambling addiction forecast. The Sunday Times. Retrieved from http://www.timesonline.co.uk
 2. Грибко О.В. (2018). Основні підходи до визначення поняття "якість освіти". Актуальні проблеми державного управління. № 2 (54). С. 135-141.

References (transliterated)

 1. Gadher, D. (2007). Leap in gambling addiction forecast. The Sunday Times. Retrieved from http://www.timesonline.co.uk
 2. Hrybko O.V. (2018). Osnovni pidkhody do vyznachennia poniattia "yakist osvity" [Main approaches to the definition of "quality of education" concept]. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia. N 2 (54). S. 135-141.

Надійшла (received) 16.07.2023

Відомості про авторів / About the Authors

Козлова Олена Аркадіївна (Olena Kozlova) – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», старший викладач кафедри соціології і публічного управління; Харків, Україна; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6335-0612

 

Для публікації статей у збірнику необхідно подати в редколегію наступні документи:

1 заявку на публікацію статті (див. зразок), написану всіма авторами, із зазначенням кількості сторінок, наведених об авторах, контактного телефону, адреси електронної пошти;

2 текст статті на листах білого паперу формату А4 щільністю 80-90 г/м2, надруковані на лазерному принтері в 1 екземплярі та підписані всіма авторами;

3 рецензію на статтю, написану доктором або кандидатом наук (за відсутності наукового ступеня авторів статті);

4 статтю в електронному вигляді, направлену на електронну пошту mega_lgren@ukr.net

Адреса редколегії: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 79/2, навчальний корпус № 5, Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарних технологій, к. 205, тел. (057)7076396, 7076481.

Статті, оформлені без дотримання правил, розглядатись редакційною колегією не будуть!

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ

Заявка на публікацію статті у Віснику НТУ «ХПІ»: серія «Актуальні проблеми розвитку українського суспільства»

 

Назва статті (матеріалів)            

ПІБ авторів        

Назва рубрики (за переліком)

Контакти (телефон, e-mail)        

Дата здачі матеріалів   

Не заперечуємо проти несуттєвих змін тексту, пов'язаних із форматуванням під час створення макета збірника.

Підпис

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.