Про журнал

Галузь та проблематика

У журналі висвітлюються проблеми розвитку сучасного українського суспільства, зокрема проблеми філософські, публічного управління соціальним розвитком, соціальні, правові, психологічні, лінгвістичні, а також проблеми розвитку нації, економіко-технічного становлення державної системи та формування громадянського суспільства.

Мета та сфера діяльності: Мета видання полягає у публікації оригінальних досліджень в галузі філософії, публічного управління та адміністрування, соціального забезпечення, філології, українознавства, культурології, історії науки, фізичної культури. Видання відкритого доступу присвячене визначенню проблем розвитку українського суспільства та пошуку шляхів їх вирішення засобами соціально-гуманітарних наук та технологій..

Політика відкритого доступу

Редакція журналу підтримує положення Берлінської декларації щодо відкритого доступу до наукових та гуманітарних публікацій.

Редакційна колегія дотримується міжнародних стандартів видавничої етики та рекомендацій Committee on Publication Ethics (COPE) щодо принципів прозорості та найкращих практик наукових публікацій.

Цільова аудиторія: Для науковців, викладачів вищої школи, аспірантів, студентів і фахівців у галузі гуманітарних наук.

Видання публікує наукові праці за такими спеціальностями:

033 – Філософія (розділ «Філософсько-педагогічні аспекти духовного розвитку українського суспільства: теорія та практика»),

232 – Соціальне забезпечення (розділ «Соціальна політика та соціальне забезпечення в суспільстві змін»),

281 – Публічне управління та адміністрування (розділ «Право та публічне управління суспільним розвитком».

Виданням отримано індивідуальне Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 23772-13612Р від 14.02.2019 р. Згідно зі свідоцтвом, тематичною спрямованістю видання є розповсюдження та обмін науковою інформацією щодо проблем розвитку українського суспільства та пошуку шляхів їх вирішення засобами соціально-гуманітарних наук та технологій.

Видання включене до довідника періодичних видань бази даних OCLC WorldCat (США), бази даних серіальних видань Ulrich’s Periodicals Directory (США), пошукових систем CrossRef та Google Scholar, Електронної бібліотеки The Vernadsky National Library of Ukraine (Україна, Київ),  Електронної бібліотеки Institutional Repository (eNTUKhPIIR) (Україна, Харків), Електронної науково-технічної бібліотеки НТУ «ХПІ».

Етичні принципи автора

Статті повинні містити достовірні результати досліджень.

Статті повинні бути оригінальними, запозичені частини повинні обов’язково супроводжуватися посиланнями. Наявність неоформлених цитат, значний відсоток запозичень, а також повний плагіат є неприйнятними.

У статті повинні бути зазначені всі особи, які зробили свій внесок у проведення дослідження.

Неприйнятним є подання рукопису, що розглядається або вже опублікований у сторонньому виданні.

У разі виявлення недоліків або помилок у роботі, необхідно своєчасно проінформувати про це редакційну колегію.

Етичні принципи рецензента

Рецензент, який усвідомлює недостатній рівень своєї кваліфікації для розгляду певної статті або має сумніви стосовно дотримання термінів рецензування, повинен завчасно повідомити про це редакційній колегії.

Рецензент зобов’язаний дотримуватися умов конфіденційності та не передавати рукопис для ознайомлення та обговорення особам, які не мають таких повноважень.

Неприпустимо використання неопублікованих статей в особистих цілях без письмової згоди автора.

У разі виявлення схожості статті з вже існуючими подібними роботами, рецензент повинен негайно повідомити про це редакційній колегії.

Відгук на подану для опублікування статтю повинен бути неупередженим та об’єктивним, має містити аргументовано наведені коментарі. Неприпустима особиста критика автора.

Етичні принципи редактора та видавця

Редакційна колегія приймає рішення щодо публікації статті на основі достовірності поданих матеріалів та наукової значущості роботи.

Редакційна колегія не повинна допускати до публікації статті, які частково або повністю є плагіатом.

Під час прийняття рішення щодо публікації статті неприпустима дискримінація за расою, статтю, релігійними поглядами, походженням, громадянством та політичними переконаннями.

Редакційна колегія гарантує збереження конфіденційності неопублікованих матеріалів надісланих для розгляду робіт.

Редакційна колегія зобов’язана приймати участь у виникаючих конфліктах та вживати заходи щодо їх розв’язання.

Історія журналу

Рік заснування: 2010

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік у червні та грудні (терміни прийому рукописів статей: до 15 травня та 15 листопада кожного року; рукописи, подані із запізненням, можуть бути розглянуті окремо).

Мова видання: українська, англійська (змішаними мовами).