DOI: https://doi.org/10.20998/2227-6890.2019.01.20

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

Володимир Миколайович Гавва, Артем Олегович Моісєєв

Анотація


У даній статті розглянута проблема розвитку кондитерської промисловості в Україні. Проаналізовано ринок солодощів та виявлено характерні проблеми, так само проведено аналіз підприємств, зайнятих в цій сфері. Основною проблемою на даний момент є збут виробленої продукції як усередині країни, так і за кордон. Великий вплив робить зростання курсу валют через нього дорожчає покупка какао основного продукту для виготовлення шоколадних виробів. Так само не відстають і зарубіжні виробники кондитерських виробів вони так само підлаштовуються на купівельну спроможність громадян і завозить максимально дешеву продукцію, що погіршує становище для вітчизняних кондитерів. На підставі проведеного аналізу зроблені висновки про те, що підприємства в боротьбі за частку ринку здешевлюють свою продукцію шляхом заміни якісних компонентів на дешевші, що призводить до відмови виробництва преміальної продукції. Здешевлення продукції призводить до деградації асортименту і впливає на конкуренто здатність на європейських ринках. Слідуючи з усього цього запропоновані заходи щодо поліпшення ситуації на ринку кондитерських виробів. У зв’язку з асоціацією з ЄС, слід збільшити експорт продукції за кордон, для збільшення експорту підприємствам варто витрачати гроші на поліпшення іміджу компанії на іноземному ринку, адже там це грає велику роль, варто збільшити якість продукції, що продається за кордон. Важливим фактором грає роль інвестицій в аналіз наукових досягнень і попиту серед населення. Ще одним фактором щодо збільшення продажів може стати виробництво трендової продукції як наприклад протеїнових батончиків. У сукупності всі ці фактори і обумовлюють актуальність статті і на підставі даного аналізу можна виявити слабкі і сильні сторони підприємств і шляхи вирішення проблем зі збутом виробленої продукції.


Ключові слова


аналіз ринку; шляхи збуту; планування виробництва; рентабельність продукції

Повний текст:

PDF

Посилання


Заїнчковський А. О. Підприємства харчової промисловості на ринку продовольчих товарів України. Наукові праці Національного університету харчових технологій. 2009. № 31. С. 18–21.

КлимашН. І. Застосування методики трендового аналізу для визначення імовірності розвитку кризових явищ на підприємстві. Облік і фінанси. 2014. № 2. С. 138–143.

Сичевський М. П. Удосконалення організаційно-економічного механізму розвитку харчової промисловості України. : дис... д-ра екон. наук: 08.07.01; НАН України. К., 2005. 468 с.

Державна статистика України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 24.11.2018).

Аналіз ринку кондитерських виробів у 2016 році. URL: https://koloro.ua/blog/issledovaniya/analiz_runka_muchnyh_konditerskih_izdeliy_2016.html (дата звернення: 24.11.2018).

Індекси промислової продукції за видами діяльності за 2013–2017 роки. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/ operativ2007/pr/prm_ric/prm_ric_u/ipv2013_u_bez.html (дата звернення: 24.11.2018).

Перспективи виробництва кондитерських виробів. URL: http://naukarus.com/perspektivy-proizvodstva-konditerskih-izdeliy-proizvodimyh-na-osnove-halvichnyh-mass.html (дата звернення: 24.11.2018).

Стан та розвиток кондитерської промисловості у Чернігівській області. URL: http://confcontact.com/2010alyans/ ek6-dudla_kuch.php (дата звернення: 24.11.2018).

Україна ринок кондитерських виробів за 2017 рік. URL: https://ukrprod.dp.ua/2017/11/10/ukraina-rynok-konditerskix-izdelij-2017-god.html (дата звернення: 24.11.2018).

Офіційний сайт підприємства “Roshen”. URL: https://www.roshen.com/en (дата звернення: 24.11.2018).

Офіційний сайт підприємства “ASK”. URL: https://ack.ua (дата звернення: 24.11.2018).

Офіційний сайт підприємства “NESTLE”. URL: https://www.nestle.ua (дата звернення: 24.11.2018).

References (transliterated)

Zainchkovsky A.O. Pidpryyemstva kharchovoyi promyslovosti na rynku prodovolʹchykh tovariv Ukrayiny [Entrepreneurship of the kharchovoi prom to the market of food products in Ukraine]. Naukovi pratsi Natsionalʹnoho universytetu kharchovykh tekhnolohiy [Scientific works of the National University of Food Technologies]. 2009, no. 31, pp. 18–21.

Klimash N. I. Zastosuvannya metodyky trendovoho analizu dlya vyznachennya imovirnosti rozvytku kryzovykh yavyshch na pidpryyemstvi [Application of the method of trend analysis to determine the likelihood of the development of crisis phenomena in the enterprise]. Oblik i finansy [Accounting and finance]. 2014, no. 2, pp. 138–143.

Sichevskogo M. P. Udoskonalennya orhanizatsiyno-ekonomichnoho mekhanizmu rozvytku kharchovoyi promyslovosti Ukrayiny: dis. ... d-ra econ. nauk 08.07.01 [Improvement of organizational and economic mechanism of food industry development in Ukraine. Dr. eng. sci. diss.]. Kyiv, 2005. 468 p.

Derzhavna statystyka Ukrayiny [The statistics of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (accesed 24.11.2018).

Analiz rynku kondytersʹkykh vyrobiv u 2016 rotsi [Analysis of the confectionery market in 2016]. Available at: https://koloro.ua/blog/issledovaniya/analiz_runka_muchnyh_konditerskih_izdeliy_2016.html (accesed 24.11.2018).

Indeksy promyslovoyi produktsiyi za vydamy diyalʹnosti za 2013–2017 roky [Indices of industrial production by type of activity for 2013-2017 years]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ operativ/operativ2007/pr/prm_ric/prm_ric_u/ipv2013_u_bez.html (accesed 24.11.2018).

Perspektyvy vyrobnytstva kondytersʹkykh vyrobiv [Prospects for confectionery production]. Available at: http://naukarus.com/ perspektivy-proizvodstva-konditerskih-izdeliy-proizvodimyh-na-osnove-halvichnyh-mass.html (accesed 24.11.2018).

Stan ta rozvytok kondytersʹkoyi promyslovosti u Chernihivsʹkiy oblasti [Condition and development of the confectionery industry in the Chernihiv region]. Available at: http://confcontact.com/2010alyans/ek6-dudla_kuch.php (accesed 24.11.2018).

Ukrayina rynok kondytersʹkykh vyrobiv za 2017 rik [Ukraine confectionery market for 2017]. Available at: https://ukrprod.dp.ua/2017/11/10/ukraina-rynok-konditerskix-izdelij-2017-god.html (accesed 24.11.2018).

Ofitsiynyy sayt pidpryyemstva “Roshen” [The “Roshen” corporate official website] Available at: https://www.roshen.com/en (accesed 24.11.2018).

Ofitsiynyy sayt pidpryyemstva “ASK” [Official site of “ASK” company]. Available at: https://ack.ua (accesed 24.11.2018).

Ofitsiynyy sayt pidpryyemstva “NESTLE” [Official site of the “NESTLE” company]. Available at: https://www.nestle.ua (accesed 24.11.2018).
ISSN 2227-6890. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства