DOI: https://doi.org/10.20998/2227-6890.2019.01.19

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Владислав Сергійович Мінеєв

Анотація


У статті сформовані основи дослідження ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Ефективність ЗЕД на рівні підприємства визначається передусім на основі аналізу прибутковості зовнішньоторговельних операцій шляхом зіставлення доходів і витрат, так само як результативність ЗЕД визначається рівнем виконання поставлених завдань. Комплексний характер визначення ефективності ЗЕД обумовлений також використанням показників маркетингу (ринкової частки на певному зовнішньому ринку, підвищенням ступеня популярності торговельної марки товару й виробника, збільшенням числа покупців тощо). Також для визначення ефективності ЗЕД залучається аналіз використання активів та коштів підприємства, провадження інвестиційних процесів, якості продукції тощо. На підставі узагальнення сучасних поглядів на оцінку ефективності ЗЕД запропоновано «сигнальні» показники для проведення оперативного аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємств, впровадження яких приведе до інформаційного забезпечення прийняття первинних управлінських рішень в системі зовнішньоекономічної діяльності, а саме: показники ефективності операцій експорту; показники ефективності операцій імпорту; показники узагальненої ефективності ЗЕД.

Використання цих показників може бути елементом т.з. «сигнальної панелі» менеджера для моніторингу поточної зовнішньої діяльності. Негативна тенденція цих показників свідчитиме про необхідність додаткового глибокого вивчення та комплексного аналізу інших індикаторів, так само як і чинників, що спричинили такі тенденції для прийняття управлінських рішень щодо запровадження змін у провадженні ЗЕД, які сприятимуть підвищенню ефективності та посиленню конкурентних переваг на ринку.


Ключові слова


зовнішньоекономічна діяльність; ефективність зовнішньоекономічної діяльності; ефективність експорту; ефективність імпорту

Повний текст:

PDF

Посилання


Семенов Г. А., Семенов А. Г. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності акціонерного товариства. Економічний вісник Донбасу. 2009. № 4 (18). С. 54–59.

Братанич М. В., Полозова Т. В. Визначення сутності економічної ефективності та класифікація її видів. Економіка промисловості. 2010. № 4. С. 153–155.

Козак В. Є. Економічні результати як елемент оцінки діяльності підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 6. С. 7–11.

Козак Ю. Г., Логвінова Н. С., Баганова Т. В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: сучасні особливості функціонування та аналізу розвитку. Одеса: Одеський національний економічний університет, 2012. 182 с.

Козак Ю. Г. Логвінова Н. С. Сіваченка І. Ю. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 792 с.

Гребельник О. П. Основи зовнішньоекономічної діяльності. К.: Центр учбової літератури, 2008.

Вакульчик О. М., Дубицький Д. П. Аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Вісник Академії митної служби України. Серія: “Економіка”. Дніпропетровськ: Академія митної служби України. 2012. №2 (48). C. 75–82.

Моргун Г. В. Концепція стратегічного управління експортно-імпортної діяльності підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2014. № 2. С. 71–77.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства / за ред. О. В. Шкурупій. К.: Центр учбової літератури, 2012. 114 с.

Semenov H. A., Semenov A. H. Ekonomichna efektyvnist zovnishnoekonomichnoi diialnosti aktsionernoho tovarystva [Economic efficiency of the foreign economic activity of the joint-stock company]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu [Economic Bulletin of Donbass]. 2009, no. 4 (18), pp. 54–59.

Bratanych M. V., Polozova T. V. Vyznachennya sutnosti ekonomichnoyi efektyvnosti ta klasyfikatsiya yiyi vydiv [Determination of essence of economic efficiency and classification of its types]. Ekonomika promyslovosti [Economy of the industry]. 2010, no. 4, pp. 153–155.

Kozak V. le. Ekonomichni rezulʹtaty yak element otsinky diyalʹnosti pidpryyemstva [Economic results as an element of enterprise performance evaluation]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu [Bulletin of the Khmelnytsky National University]. 2009, no. 6, pp. 7–11.

Kozak Yu. H., Lohvinova N. S., Bahanova T. V. Zovnishno-ekonomichna diialnist pidpryiemstv: suchasni osoblyvosti funktsionuvannia ta analizu rozvytku [Foreign-economic activity of enterprises: modern features of functioning and analysis of development.]. Odesa, Odeskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet, 2012. 182 p.

Kozak Yu. H. Lohvinova N. S. Sivachenka I. Yu. Zovnishno-ekonomichna diialnist pidpryiemstv [Foreign-economic activity of enterprises]. Kyiv, Tsentr navchalnoi literatury, 2006. 792 p.

Hrebelnyk O. P. Osnovy zovnishnoekonomichnoi diialnosti [Fundamentals of foreign economic activity]. Kyiv, Tsentr uchbovoi literatury, 2009.

Vakulchyk O. M.. Dubytskyi D. P. Analiz efektyvnosti zovnishnoekonomichnoi diialnosti pidpryiemstva [Analysis of the efficiency of foreign economic activity of the enterprise]. Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy. Seriia: “Ekonomika” [Bulletin of the Academy of Customs Service of Ukraine. Series: "Economics"]. Dnipropetrovsk, Akademiia mytnoi sluzhby Ukrainy. 2012, no. 2 (48), pp. 75–82.

Morhun H. V. Concept of strategic management of export-import activity of the enterprise [Kontseptsiya stratehichnoho upravlinnya eksportno-importnoyi diyalʹnosti pidpryyemstva] Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu [Bulletin of the Khmelnytsky National University]. 2014, no. 2, pp. 71–77.

Shkurupii O. V. Zovnishnoekonomichna diialnist pidpryiemstva [Foreign economic activity of the enterprise]. Kyiv, Tsentr uchbovoi literatury, 2012. 114 p.
ISSN 2227-6890. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства