DOI: https://doi.org/10.20998/2227-6890.2019.01.18

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ КАНАЛІВ КОМУНІКАЦІЇ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Ксенія Ігорівна Казак, Наталія Станіславівна Краснокутська

Анотація


Актуальність статті зумовлена стрімким проникненням соціальних медіа у більшість сфер життя суспільства та організацій. У статті проаналізовано сучасні тенденції розвитку соціальних медіа як каналів комунікації та їх вплив на діяльність організації. Доведено, що розвиток інтернет-технологій сприяє створенню нових каналів комунікації, а сучасний висококонкурентний ринок диктує свої умови, тож організації важливо обрати ефективний спосіб передачі інформації для конкретного повідомлення.

Поява нових каналів комунікації переводить спілкування зі стейкхолдерами на новий рівень та надає низку переваг. Визначено, що комунікації через соціальні медіа сприяють побудові якісного діалогу між організацією та її аудиторією, а також дозволяють суттєво знизити витрати. Ведення профілю у соціальній мережі чи створення власної спільноти допомагає формувати якісні довгострокові відносини. Установлено, що соціальні мережі можуть впливати на підвищення продажів організації, розвиток її партнерських відносин та сприяти розробці унікального продукту для конкретної групи клієнтів.

Визначено порядок дій під час вибору ефективного каналу комунікації, а також запропоновано систему критеріїв щодо визначення оптимального каналу комунікації для організації. На основі запропонованих критеріїв проведено компаративний аналіз основних сучасних каналів комунікації та визначено їх переваги та обмеження.


Ключові слова


комунікація; канал комунікації; інтернет; соціальні медіа; стейкхолдери; рекламна кампанія

Повний текст:

PDF

Посилання


Котлер Ф. Маркетинговий менеджмент. К.: Хімджест, 2008. 720 с.

Россітер Дж. Р., Персі Л. Реклама і просування товарів. СПб.: Пітер, 2001. 341 c.

Морозова Н. А. Управління комунікаціями в організації. Вісник ВДУ. Серія: Економіка та управління. 2010. №. 2. С. 173–181.

Шепель В. М. Комунікаційний менеджмент. М.: Гардарики, 2004. 352 с.

Норіціна Н. І. Маркетингова політика комунікацій: Курс лекцій. К.: МАУП, 2003. 120 с.

Большаков С., Ачкасова В. Маркетингові комунікації та інформаційні ресурси підприємства. Пітер: СПбГУ, 2014. 132 с.

Ромат Е., Сендеров Д. Маркетинговые коммуникации: Учебник для вузов. Питер: Питер, 2017 г. 496 с.

Гребенюкова О. Сучасна структура комплексу маркетингових комунікацій. Траекторія науки. 2015. № 1. URL: http://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/5 (дата звернення: 15.12.2018).

Майовець Є. Й., Кузик О. В. Маркетингові комунікації. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. 191 с.

Дубова Н. Web 2.0: перелом в парадигмі навчання. Відкриття системи. 2008. № 9. URL: http://www.osp.ru/os/2008/09/5717450/ (дата звернення: 15.12.2018).

Офіційний сайт компанії “SEO made place”. URL: https://seomadeplace.com/uk/ (дата звернення: 15.12.2018).

Друрі, Дж. Соціальні медіа: чи повинні маркетологи займатися і як це можна зробити ефективно? Журнал прямих даних і цифрової маркетингової практиці. URL: https://doi.org/10.1057/ palgrave.dddmp.4350096 (дата звернення: 15.12.2018).

Трачук А. В., Ліндер Н. В., Убейко Н. В. Формування динамічних бізнес-моделей компаніями електронної комерції. Управлінець. 2017. № 4 (68). С. 61–74 (дата звернення: 15.12.2018).

Офіційний сайт DigData – всеукраїнське агентство маркетингових досліджень. URL: https://digdata.com.ua/ (дата звернення: 15.12.2018).

Kotler F. Marketynhovyy menedzhment [Marketing Management]. Kyiv, Khimzhest, 2008. 720 p.

Rossiter J. R., Percy L. Advertising and promotion of goods [Advertising and Promotion of Goods]. St. Petersburg, Peter, 2001. 341 p.

Morozova N. A. Upravlinnya komunikaciyamy` v organizaciyi [Management of communications in the organization]. Visnyk VDU. Seriya: Ekonomika ta upravlinnya [VDU Bulletin. Series: Economics and Management]. 2010, no. 2, pp. 173–181.

Shepel V. M. Komunikacijnyj menedzhment [Communication Management]. Moscow: Gardariki, 2004. 352 p.

Noritsina N. I. Marketyngova polityka komunikacij [Marketing Communications Policy: Course of lectures]. - Kyiv, MAUP, 2003. 120 p.

Bolshakov S., Achkasova V. Marketynhovi komunikatsii ta informatsiini resursy pidpryiemstva [Marketing communications and information resources of the enterprise]. Piter: SPbHU, 2014. 132 S

Romat E., Senderov D. Marketynhovye kommunykatsyy [Marketing communications]. St. Petersburg, Pyter, 2017. 496 p.

Hrebeniukova O. Suchasna struktura kompleksu marketynhovykh komunikatsii: naukova stattia [Modern structure of the complex of marketing communications]. Traektoriia nauky [The trajectory of science]. 2015, no. 1. Available at: http://pathofscience.org/ index.php/ps/article/view/5 (accessed 15.12.2018).

Maiovets Ye. Y., Kuzyk O. V. Marketynhovi komunikatsii [Marketing communications]. Lviv, LNU im. Ivana Franka, 2013. 191 p.

Dubova N. Web 2.0: perelom v paradyhmi navchannya [Web 2.0: a breakthrough in the teaching paradigm]. Vidkryttya systemy [Opening the system]. 2008, no. 9. Available at: http://www.osp.ru/ os/2008/09/5717450/ (accessed: 15.12.2018).

Ofitsiynyy sayt kompaniyi “SEO made place” [The official site of the company "SEO made place"]. Available at: https://seomadeplace.com/uk/ (accessed 15.12.2018).

Drury G. Social media: Should marketers do business and how can they be done effectively? [Social media: Should marketers do business and how can they be done effectively?] Zhurnal pryamykh danykh i tsyfrovoyi marketynhovoyi praktytsi [Journal of Direct Data and Digital Marketing Practice]. Available at: https://doi.org/10.1057/palgrave.dddmp.4350096 (accessed 15.12.2018).

Trachuk A. V., Linder N. V., Ubeyko N. V. Formuvannya dy`namichny`x biznes-modelej kompaniyamy` elektronnoyi komerciyi [Formation of Dynamic Business Models by E-Commerce Companies]. Upravlinetsʹ [Manager]. 2017, no. 4 (68), pp. 61–74.

Ofitsiynyy sayt DigData – vseukrayinsʹke ahent•stvo marketynhovykh doslidzhenʹ. [The official site of DigData agency - Ukrainian marketing research agency]. Available at: https://digdata.com.ua/ (accessed 15.12.2018).
ISSN 2227-6890. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства