DOI: https://doi.org/10.20998/2227-6890.2019.01.16

НЕОЛОГІЗАЦІЯ ЯК ФЕНОМЕН ОНОВЛЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ: ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ

Ірина Василівна Недайнова, Анастасія Олександрівна Однолєткова

Анотація


У даній статті неологізація розглядається як процес, що відображає динамічний розвиток сучасного суспільства. Досліджується сфера Інтернет-технологій як плідна область, в якій постійно з’являються нові поняття, а це значить, що в англійській мові одразу ж виникають нові слова на їх позначення. Здатність до розвитку і мобільності лексики в англійській мові викликає подібний процес і в українській, оскільки нові феномени повинні мати свої відповідники і в україномовному просторі. В цьому дослідженні проаналізовано способи перекладу англомовних неологізмів у сфері Інтернет-технологій, а у фокусі нашого аналізу знаходиться адекватність передачі сутності самого нового поняття засобами української мови. В рамках даного дослідження було проведено якісний і кількісний аналіз неологізмів в сфері інформаційно-комунікативних технологій, і можна сформулювати наступні висновки. По-перше, за рахунок однієї вузькоспеціалізованої області людської діяльності – інформаційних технологій англійська мова стала ще більш багатою і різноманітною. По-друге, словоскладання стало найбільш часто вживаною словотворчою моделлю неологізмів, в той час як найменше число неологізмів було утворено за допомогою «реверсії». За допомогою моделі «конверсія» за взятий проміжок часу жодного тематичного неологізму утворено не було. По-третє, більша половина розглянутих неологізмів до сих пір не переведена українською мовою, що може бути причиною недостатньо високих темпів поширення інформаційно-комунікативних технологій в Україні або відмінностями англомовної та української мовних систем. Якщо ж говорити про переведені неологізми, то найбільш популярним способом перекладу стало калькування.


Ключові слова


лексико-семантична підсистема мови; неологія; неологізм; ІТ-технології; феномен; адекватність перекладу; способи перекладу

Повний текст:

PDF

Посилання


Шутова М. О. Неологізми в сучасній англійській мові. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Філологія, педагогіка, психологія. 2010. Вип. 21. С. 79–85.

Rey A. Semantics. Cambridge, Cambridge University Press, 1995. 184 p.

Кошманова Т. В. Неологізми як основний засіб поповнення словникового складу економічної сфери мови. Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов. Випуск 5. Горлівка, 2008. 148 с.

Андрусяк І. В. Англійські неологізми кінця ХХ століття як складова мовної картини світу : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 “Германські мови”. Київ, 2003. 20 с.

Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка. М.: Высшая школа, 1986. 295 с.

Волох О. Т., Чемирисов М. Г. Сучасна українська літературна мова. К.: Вища шк., 1976. 453 с.

Черторизька Т. К. Нові значення старих слів. Рідне слово. № 9. 1974. С. 20–26.

Єнікієва С. М. Система словотвору сучасної англійської мови:синергетичний аспект (на матеріалі новоутворень кінця XX – початку XXI століть): автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04. Київ. нац. лінгв. ун-т. К., 2011. 32 с.

Зацний Ю. А. Розвиток словникового складу сучасної англійської мови. Запоріжжя : Вид-во Запорізького держ. ун-ту, 1998. 430 с.

Зацний Ю. А. Інновації у словниковому складі англійської мови початку ХХІ століття: англо-український словник. Вінниця: Нова Книга, 2008. 360 с.

Жулінська М. О. Афіксалізація як метод утворення англійських неологізмів сфери інформаційних технологій. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк: РВВ “Вежа” ВНУ ім. Лесі Українки, 2009. № 6. Серія “Філологічні науки”. С. 362–366.

Macmillan Dictionary. URL: https://www.macmillandictionary.com (дата звернення: 18.10.2018).

Wordspy. URL: https://www.wordspy.com (дата звернення: 18.10.2018).

Дюжикова Е. А. Аббревиация сравнительно со словосложением на материале современного английского языка. М.: Наука, 1997. 150 с.

ABBYY Lingvo. URL: www.lingvo.ua (дата звернення: 18.10.2018).

Shutova M. O. Neologizmy v suchasnii angliyskii movi [Neologisms in modern English]. Naukovyi visnyk kafedry UNESCO Kyivskogo natsionalnogo lingvistychnogo universitetu. Filologiia, pedagogika, psyhologiia [Scientific Herald of the Department of the UNESCO of the Kyiv National Linguistic University. Philology, pedagogy, psychology.]. 2010, issue 21, pp. 79–85.

Rey A. Semantics. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. 184 p.

Koshmanova T. V. Neologizmy yak osnovnyi zasib popovnennya slobnykovogo skladu ekonomichnoi sfery movy [Neologisms as the main means of replenishing the vocabulary of the economic sphere of language]. Visnyk studentskogo naukovogo tovarystva Gorlivskogo derzhavnogo pedogogichnogo instytutu inozemnyh mov [Bulletin of Student Scientific Society of Gorlovka State Pedagogical Institute of Foreign Languages]. Gorlivka, 2008, issue 5. 148 p.

Andrusyak І. V. Аngliyski neologizms kintsya ХХ stilittya yak skladova movnoii kartyny svitu : avtoref. dys. … kand. filol. nauk: 10.02.04 “Germanski movy” [English neologisms of the late twentieth century as a component of the linguistic picture of the world. Abstract of a thesis candidate filol. sci. diss. (Ph. D.)]. – Кyiv, 2003. 20 p.

Arnold I. V. Leksikologiya sovremennogo angliiskogo yazyka [Lexicology of modern English]. Moscow, Vysshaya shkola, 1986. 295 p.

Voloh О. Т., Chemyrysov M. H. Suchasna ukrainska literaturna mova [Contemporary Ukrainian Literary Language]. Кyiv, Vyshcha shkola, 1976. 453 p.

Chertoryzka Т. К. Novi znachennya staryh sliv [New meanings of old words]. Ridne slovo [Native word] 1974, no. 9, pp. 20–26.

Yenikieva S. М. Systema slovotvoru suchasnoi angliyskoi movy:synergetychnyi aspekt (na materiali novoutvoren kintsya XX – пpochatky XXI stolit): avtoref. dys. ... d-ra filiol. nauk : 10.02.04 [System of word formation of contemporary English: synergetic aspect (on the material of neoplasms of the end of XX - beginning of the XXI centuries). Abstract of a thesis doctor filol. sci. diss.]. Кyiv, 2011. 32 p.

Zatsnyi Yu. А. Rozvytok slovnykovogo skladu suchasnoi angliyskoi movy [Development of the vocabulary of contemporary English]. Zaporizhzhya, Vyd-vo Zaporizkogo derzh. un-tu, 1998. 430 p.

Zatsnyi Yu. А., Yankov А. V. Innovatsii u slovnykovogo skladi suchasnoi angliyskoi movy pochatku ХХІ stolittya: anglo-ukrainskii slovnyk [Innovations in the vocabulary of English at the beginning of the 21st century: the English-Ukrainian dictionary]. Vinnytsya, Nova Knyga, 2008. 360 p.

Zulinska М. О. Afiksatsiya yak metod utvorennya angliyskih neologismiv sfery informatsiynyh tehnologiy [Affixalization as a method for the formation of English neologisms in the field of information technology] Naukovyi visnyk Volynskogo natsionalnogo universitetu imeni Lesi Ukraіnky : nauk. zhurnal [Scientific herald of Volyn National University named after Lesia Ukrainka]. Lutsk , РVV “Vezha”, VNU im. Lesi Ukraіnky, 2009, no. 6, pp. 362–366.

Macmillan Dictionary. Available at: https://www.macmillan-dictionary.com (accesed 18.10.2018).

Wordspy. Available at: https://www.wordspy.com (accesed 18.10.2018).

Duzhikova E. A. Abbreviatsiya sravnitel'no so slovoslozheniyem na materiale sovremennogo angliyskogo yazyka [Abbreviation compared with the vocabulary of modern English]. – Moscow, Nauka, 1997. 150 p.

ABBYY Lingvo. Available at: www.lingvo.ua (accessed 18.10.2018).
ISSN 2227-6890. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства