DOI: https://doi.org/10.20998/2227-6890.2019.01.09

НОВІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ В ЦИФРОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Іліана Вікторівна Владленова, Яков Володимирович Тарароєв, Микола Анатолійович Єрмоловський

Анотація


Проаналізовано основні тенденції в розвитку цифрового суспільства. Цифрове суспільство є наслідком розвитку інформаційного суспільства
і формування високотехнологічної інфраструктури у цифровому просторі. Показано, що комунікаційні та інформаційні технології
нерозривно пов’язані з сутністю, особливостями і розвитком цифрового суспільства. Спостерігається формування нових сфер соціального
простору від електронного бізнесу, електронного адміністрування та охорони здоров’я до цифрового уряду і цифрової освіти. Сьогодні ці
процеси органічно включають систему навчання, і ми можемо з упевненістю стверджувати про формування нової цифрової освіти. Ці
процеси намагаються осмислити філософи. Наприклад, філософи освіти намагаються «схопити» сутність освіти, вивчають, що предст авляє
собою виховання, як воно пов’язано з цінностями і нормами. Протягом більшої частини історії західної філософії філософські питання, які
стосувалися освіти, центрувалися навколо філософських роздумів Сократа, Платона і Аристотеля. Починаючи з двадцятого століття ,
філософські роздуми стосовно освіти формувалися в роботах філософів різних течій. Інформаційне суспільство розвивається швидкими
темпами. Відбувається трансформація в усіх формах суспільного життя. Незважаючи на чіткий і зрозумілий термінологічний апарат,
концепції інформаційного/цифрового суспільства не існує. У своєму повсякденному значенні інформаційне суспільство – це суспільство, в
якому інформація і знання відіграють особливу роль, а компьютерно-інформаційні технології служать для передачі та обробки інформації.
Цифрове суспільство є наслідком розвитку інформаційного суспільства і формування високотехнологічної інфраструктури у цифровому
просторі. Комунікаційні та інформаційні технології нерозривно пов’язані з сутністю, особливостями і розвитком інформаційного
суспільства. Сьогодні ці процеси включають освіту, і ми можемо з упевненістю стверджувати про формування нової цифрової освіти.

Ключові слова


інформаційне суспільство; цифрове суспільство; Інтернет; комп’ютерні технології; філософія освіти; онтологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Владленова И. В. Конвергентные технологии и человек: изменения мира. Знать бы, для чего. Вопросы философии: научно-теоретический журнал. 2012. № 12. С. 124–128.

Владленова И. В. Формирование NBIC – конвергентной парадигмы в современной науке. Практична філософія. 2010. № 4 (38). С. 20–26.

Владленова И. В. Техногенная цивилизация: философские подходы к проблеме техник. Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства, 37, 2014, 58–66.

Dewey, John. Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education. New York: Macmillan., 2016.

Masi, Marco. Reaching and Teaching Students in Poverty:

Strategies for Erasing the Opportunity Gap (Multicultural

Education Series). 2018. 160 p.

Lane C. The Power of ‘e’: Using e- Portfolios to Build Online

Presentation Skills. Innovate. No. 3 (3): 5. 2007.

Banks, James A. Reaching and Teaching Students in Poverty:

Strategies for Erasing the Opportunity Gap (Multicultural Education Series). 2017. 256 p.

Buckland, Michael. Information and Society (The MIT Press Essential Knowledge series). Cambridge: MIT Press, 2017. 234 p.

Lindsley O. R. Our aims, discoveries, failures, and problem Lane C. Journal of Precision Teaching. 1990. No. 7. P. 7–17.

Lonsdale L., Vavoula P., Sharples G. Learning Bridges: a role for mobile learning in education. Educational Technology Magazine special issue on ‘Highly mobile computing’. 2007. No. XLVII (3). Р. 33–36.

Haag S., Cummings M., McCubbrey D., Pinsonneault A., Donovan R. Management Information Systems for the Information Age. Building an E-portfolio. Toronto: Mcgraw-Hill, 2006. 493 р.

Nye D. Technology Matters: Questions to Live With. Cambridge MA: MIT Press, 2007. 320 р.

Raskin, J. D. Constructivist theories, Comprehensive handbook of personality and psychopathology. Vol. 1 : Personality and everyday functioning). New York: John Wiley, 2015. P. 212–229.

Pessoa L. The Cognitive-Emotional Brain: From Interactions to Integration. Cambridge: MIT Press, 2013. 256 р.

Saettler P. Jump up. The evolution of American educational technology.

Englewood: Libraries Unlimited, 1990. 453 р.

Peters Benjamin. Digital Keywords: A Vocabulary of Information Society and Culture. Book 8. Princeton University Press , 2016. 352 p.

Steinkuehler Constance. Games, Learning, and Society: Learning And Meaning In The Digital Age. Learning in Doing: Social, Cognitive and Computational Perspectives. Cambridge University Press, 2012. 490 p.

Vladlenova I.V. Konvergentnye tehnologii i chelovek: izmenenija mira. Znat’ by, dlja chego [Convergent technologies and man: changes in the world. To know for what]. Voprosy filosofii: nauchno-teoreticheskij zhurnal [Philosophy issues: scientific and theoretical journal]. 2012, no. 12, pp. 124–128.

Vladlenova I. V. Formirovanie NBIC– konvergentnoj paradigmy v sovremennoj nauke [Formation of NBIC– convergent paradigm in modern science]. Praktichna fіlosofіja [Practical Philosophy]. 2010, no. 4 (38), pp. 20–26.

Vladlenova I.V. Tehnogennaja civilizacija: filosofskie podhody k probleme tehnik [Technogenic civilization: philosophical approaches to the problem of techniques]. Vіsnik Nacіonal’nogo tehnіchnogo unіversitetu HPІ. Ser.: Aktual’nі problemi rozvitku ukraїns’kogo suspіl’stva [Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Actual problems of Ukrainian society development]. 2014, no. 37, pp. 58–66.

Dewey, John. Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education. New York, Macmillan, 2016.

Masi, Marco. Reaching and Teaching Students in Poverty: Strategies for Erasing the Opportunity Gap (Multicultural Education Series). 2018, 160 p.

Lane C. The Power of ‘e’: Using e- Portfolios to Build Online Presentation Skills. Innovate. 2007, no. 3 (3), p. 5.

Banks, James A. Reaching and Teaching Students in Poverty: Strategies for Erasing the Opportunity Gap (Multicultural Education Series). 2017. 256 p.

Buckland, Michael. Information and Society (The MIT Press Essential Knowledge series). Cambridge, MIT Press, 2017. 234 p.

Lindsley O. R. Our aims, discoveries, failures, and problem Lane C. Journal of Precision Teaching. 1990, no. 7, pp. 7–17.

Lonsdale L., Vavoula P., Sharples G. Learning Bridges: a role for mobile learning in education. Educational Technology Magazine special issue on ‘Highly mobile computing’. 2007, no. XLVII (3), pp. 33–36.

Haag S., Cummings M., McCubbrey D., Pinsonneault A., Donovan R. Management Information Systems for the Information Age. Building an E-portfolio. Toronto, Mcgraw-Hill, 2006. 493 р.

Nye D. Technology Matters: Questions to Live With, Nye D. Cambridge MA, MIT Press, 2007, 320 р.

Raskin, J. D. Constructivist theories. Comprehensive handbook of personality and psychopathology. Vol. 1. Personality and everyday functioning. New York, NY, John Wiley, pp. 212–229.

Pessoa L. The Cognitive-Emotional Brain: From Interactions to Integration.Cambridge, MIT Press, 2013. 256 р.

Saettler P. Jump up. The evolution of American educational technology, Englewood, CO, Libraries Unlimited, 1990, 453 р.

Peters Benjamin. Digital Keywords: A Vocabulary of Information Society and Culture. Book 8. Princeton University Press , 2016. 352 p.

Steinkuehler Constance. Games, Learning, and Society: Learning And Meaning In The Digital Age. Learning in Doing: Social, Cognitive and Computational Perspectives. Cambridge University Press, 2012. 490 p.
ISSN 2227-6890. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства