DOI: https://doi.org/10.20998/2227-6890.2019.01.08

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИДІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ

Сергій Олександрович Глядя, Альберт Гнатович Любієв, Олексій Володимирович Юшко, Андрій Олександрович Колісниченко

Анотація


Розглянуто актуальне питання щодо фізичного виховання студентської молоді України, обґрунтовано головні педагогічні завдання. Проведено чинний аналіз становища з фізичного виховання студентів у закладах вищої освіти (ЗВО), вивчена вітчизняна наукова література, дослідження науковців та фахівців. Визначена мета дослідження та послідовно розглянуто аспекти покращення навчально-виховного процесу з фізичного виховання у контексті сучасного етапу реформування освіти в Україні. Вивчено існуючи методи навчання, їх зміст, тобто систему різних видів навчальної діяльності, мету їх застосування та взаємодію з засобами навчання.

Запропоновано затребувані прийоми щодо оптимізації видів навчальної діяльності з фізичного виховання на основі акмеологічного підходу провідним напрямом – мотивація до відвідування і успішності навчальних занять з фізичного виховання, досягнення студентами успіху у спортивній діяльності, отримання задоволення від результатів витраченого працею часу, покращенню фізичного стану, поліпшенню показників здоров’я. Наведено приклад організації навчального процесу з фізичного виховання в НТУ «ХПІ» з застосуванням багаторічного педагогічного досвіду, тренерської майстерності викладачів кафедри фізичного виховання. Перелічені спеціалізації з видів спорту, які розвинені на кафедрі. Дана характеристика основних видів навчальної діяльності з фізичного виховання: лекції, практичні заняття, контрольні випробування фізичної підготовленості, контрольні випробування зі спеціалізацій з виду спорту, комплексні змагання зі спеціалізацій з видів спорту, спортивно-масові заходи та інше.

Детально розкрито зміст основних видів навчальної діяльності з фізичного виховання та запропоновано щонайліпші варіанти рішення завдань з можливих умов, надані практичні рекомендації щодо їх впровадження в навчальний процес. Сформульовано тлумачення одного з прийомів «оптимізації». На основі проведеного дослідження зроблені провідні висновки, які розкривають умови впровадження прийомів щодо оптимізації видів навчальної діяльності з фізичного виховання студентів. Доцільність і необхідність проведеної роботи в цьому напрямі є безперечною для оптимальної, адекватної і раціональної побудови змісту навчального навантаження з фізичного виховання та його інспектування.


Ключові слова


студент; фізичне виховання; види навчальної діяльності; спеціалізації з видів спорту; викладач

Повний текст:

PDF

Посилання


Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту у ВНЗ. Київ, 2006. 23 с.

Котов Є. О. Підготовка студентів вищих закладів освіти до самостійних занять фізичними вправами: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту: спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення». Харків, ХДАФК, 2003. 20 с.

Ніколаєв С. Ю. Оптимізація рухової активності студенток залежно від психофізичних особливостей: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту: спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення». Львів, ЛДІФК, 2004. 20 с.

Брановський Ю. С. Введення в педагогічну інформатику. Ставрополь: СГПУ,1995. 202 с.

Бабанський Ю.К. Оптимизация педагогического процесса. Київ: Радяньска школа, 1984. 287 с.

Круцевич Т.Ю. Теория и методика физического воспитания. Том 1. Київ: Олімпийська література, 2003. С. 92–93.

Ващенко Г. Г. Загальні методи навчання. Підручник для педагогів. Київ, 1997. 415 с.

Куписевич Ч. Основы общей дидактики. М.: Высш. шк.,1986. С. 266–281.

Любієв А. Г., Юшко О. В., Глядя С. О., Блошенко О. І. Програма нормативної навчальної дисципліни «Фізичне виховання». Харків: НТУ «ХПІ», 2016. 37 с.

Заннатуров Н. З. Оптимизация процесса физического воспитания студентов педагогических вузов. Теория и практика физической культуры. 2010. №5. С. 53–56.

Колокольцев М.М. Образовательная программа дисциплины «Физическая культура». Иркутск: ИГТУ, 2012. 124 с.

Про затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України. Постанова КМУ від 06.06.2018. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-2015-п (дата звернення: 15.12.2018).

Polozhennya pro organizatsiyu fizichnogo vihovannya i masovogo sportu u VNZ [Regulations on the organization of physical education and mass sports in universities]. Kyiv, 2006. 23 p.

Kotov E. O. Pidgotovka studentiv vischih zakladIv osviti do samostiynih zanyat fizichnimi vpravami: avtoref. dis. Na zdobuttya nauk. Stupenya kand. nauk z fiz. Vihovannya ta sportu: spets. 24.00.02 «Fizichna kultura, fizichnevi hovannya riznih grup naselennya» [Preparation of students of higher educational institutions for self-employment by physical exercises: author’s abstract. dis for the sciences. Degree Candidate Sciences of Phys. education and sport: special 24.00.02 "Physical Culture, Physical Education of Different Population"]. Kharkiv, HDAFK, 2003. 20 p.

NikolaevS. Yu. Optimizatsiya ruhovoyi aktivnosti studentok zalezhno vid psihofizichnih osoblivostey: avtoref. dis. Na zdobuttya nauk. Stupenya kand. nauk z fIz. Vihovannya ta sportu: spets. 24.00.02 «Fizichna kultura, fizichne vihovannya riznih grup naselennya» [Optimization of motor activity of students depending on psychophysical features: author’s abstract. dis for the sciences. Degree Candidate Sciences of Phys. education and sport: special 24.00.02 "Physical Culture, Physical Education of Different Groups of the Population"]. Lviv, LDIFK, 2004. 20 p.

BranovskiyYu. S. Vvedennya v pedagogichnu informatiku [Introduction to pedagogical informatics]. Stavropol, SGPU, 1995. 202 p.

BabanskiyYu. K. Optimizatsiya pedagogicheskogo protsessa [Optimization of the pedagogical process]. Kyiv, Radyanska shkola, 1984. 287 p.

Krutsevich T. Yu. Teoriya i metodika fizicheskogo vospitaniya [Theory and method of physical education]. Kyiv, Olimpiyska literatura, 2003, vol. 1, pp. 92–93.

Vaschenko G. G. Zagalni metodi navchannya. Pidruchnik dlya pedagogiv [General teaching methods. Tutorial for teachers.]. Kyiv, 1997. 415 p.

Kupisevich Ch. Osnovyi obschey didaktiki [Basics of general didactics]. Moscow, Vyissh. shk.,1986, pp. 266–281.

Lyubiev A. G., Yushko O. V., Glyadya S. O., Bloshenko O. I. Programa normativnoyi navchalnoyi distsiplini «Fizichne vihovannya»[Program of normative discipline "Physical education"]. Kharkiv, NTU «KhPI», 2016. 37 p.

Zannaturov N. Z. Optimizatsiya protsessa fizicheskogo vospitaniya studentov pedagogicheskih vuzov [Optimization of the process of physical education of students of pedagogical high schools]. Teoriya i praktika fizicheskoy kultury [Theory and practice of physical culture]. 2010, no5, pp. 53–56.

Kolokoltsev M.M. Obrazovatelnaya programma distsiplinyi «Fizicheskaya kultura» [Educational program of discipline "Physical Culture"]. Irkutsk: IGTU, 2012. 124 p.

Pro zatverdzhennya Poryadku provedennya shchorichnoho otsinyuvannya fizychnoyi pidhotovlenosti naselennya Ukrayiny. Postanova KMU vid 06.06.2018 [On Approval of the Procedure for conducting an annual evaluation of the physical preparedness of the population of Ukraine. CMU resolution dated 06.06.2018]. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-2015-п (accesed 15.12.2018).
ISSN 2227-6890. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства