DOI: https://doi.org/10.20998/2227-6890.2019.01.07

ІНКЛЮЗІЯ ТА РІВНИЙ ДОСТУП ДО ОСВІТИ: СОЦІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ В НТУ «ХПІ»

Василь Володимирович Маліков

Анотація


Актуальними питаннями розвитку університетів є підвищення якості освітніх послуг та забезпечення їх рівної доступності для всіх людей, в тому числі тих, хто належить до вразливих соціальних груп. Метою дослідження є розкриття можливостей упровадження інклюзивного підходу в університетський освіті шляхом прийняття відповідних морально-етичних цінностей академічною спільнотою. Пропонована наукова праця спирається на практичний досвід діяльності молодих вчених НТУ «ХПІ», організаційно оформлений в заходи, проведені Радою молодих вчених цього університету та ГО «Об’єднання молодих науковців НТУ «ХПІ». Результати цієї діяльності знайшли відображення соціальних медіа та ЗМІ, а також внутрішніх документах, які вперше залучаються до цього дослідження і вводяться в науковий обіг. У статті безпосередньо аналізуються результати дворічної діяльності, які були спрямовані на просування інклюзії та рівного доступу до освіти в університеті і поширення відповідних цінностей на рівні міської освітянської громади, серед академічної спільноти, для дітей, їхніх батьків та вчителів Харкова і Харківської області. Варто використовувати інноваційний потенціал молодих вчених в соціальній, науковій і освітній сферах. Досвід Ради молодих вчених НТУ «ХПІ» у сфері неформальної освіти та соціальних проектів показує дієвість нової егалітарної корпоративної культури та духовних цінностей, які базуються на рівності прав і можливостей людей і забезпеченні дійсного доступу до освіти для всіх людей, включно з людьми з інвалідністю. Для впровадження інклюзивного підходу необхідно формувати гуманістичні моральні цінності визнання й поваги, співчуття і співпричетності, прийняття та неупередженості, надання можливостей розвитку особистості в академічній спільноті.


Ключові слова


молоді вчені; інклюзія; доступність; університет; соціальний проект; люди з інвалідністю

Повний текст:

PDF

Посилання


American University’s Plan for Inclusive Excellence. Washington, DC, American University. 2018. 28 p.

Guide to Inclusive Teaching at Columbia. New York, Columbia Center for Teaching and Learning, 2018. 40 p.

Hitch D., Macfarlan S., & Nihill, C. (2015). Inclusive pedagogy in Australian universities: A review of current policies and professional development activities. The International Journal of the First Year in Higher Education, 6(1), 135-145.

Inclusive Teaching and Learning in Higher Education as a route to Excellence. Disabled Students’ Sector Leadership Group, 2017. 39 p.

Social Inclusion Barometer. The University of Melbourne, 2014. 28 p.

Universities’ Strategies and Approaches towards Diversity, Equity and Inclusion. Edited by Anna-Lena Claeys-Kulik and Thomas Ekman Jørgensen. European University Association, 2018. 54 p.

Звіт Ради молодих вчених Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» за 2018 р. Рукопис. Харків, 2018. 8 с.

Маліков В. В. Креативний простір молодих учених у сучасній культурній політиці України. Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ»: зб. наук. пр. Сер. : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. Харків: НТУ "ХПІ", 2017. № 29 (1251). С. 42–45.

Оглядовий моніторинг архітектурної доступності Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут (НТУ «ХПІ»). Доступно.UA, ORFO Streetscaping, 2018. 6 с.

Пархоменко О. Дослідження оцінки роботи літньої школи STEMCamp в червні 2018 року її учасниками. Рукопис. Харків, 2018. 41 с.

Тихомирова Т., Маліков В. «Інклюзія у співпраці» – унікальний проект Ради молодих вчених НТУ «ХПІ». Політехнік. № 17, від 23.10.2018. URL: http://polytechnic.kpi.kharkov.ua/ ViewArticle.asp?id=5684 (дата звернення: 15.11.2018).

Чайковський М. Є. Досвід впровадження інклюзивного навчання в університеті «Україна». Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". 2010. № 2. С. 8–11.

American University’s Plan for Inclusive Excellence. Washington, DC, American University. 2018. 28 p.

Guide to Inclusive Teaching at Columbia. New York, Columbia Center for Teaching and Learning, 2018. 40 p.

Hitch, D., Macfarlane, S., & Nihill, C. (2015). Inclusive pedagogy in Australian universities: A review of current policies and professional development activities. The International Journal of the First Year in Higher Education, 6(1), pp. 135-145.

Inclusive Teaching and Learning in Higher Education as a route to Excellence. Disabled Students’ Sector Leadership Group, 2017. 39 p.

Social Inclusion Barometer. The University of Melbourne, 2014. 28 p.

Universities’ Strategies and Approaches towards Diversity, Equity and Inclusion. Edited by Anna-Lena Claeys-Kulik and Thomas Ekman Jørgensen. European University Association, 2018. 54 p.

Zvit Rady molodykh vchenykh Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «Kharkivskyi politekhnichnyi instytut» za 2018 r. Rukopys [Report of the Council of Young Scientists of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" 2018. Manuscript]. Kharkiv, 2018. 8 p.

Malikov V. V. Kreatyvnyi prostir molodykh uchenykh u suchasnii kulturnii politytsi Ukrainy [The creative space of young scientists in the contemporary cultural policy of Ukraine]. Visnyk Nats. tekhn. un-tu «KhPI» : zb. nauk. pr. Ser. : Aktualni problemy rozvytku ukrainskoho suspilstva [Bulletin of the National Technical University "KhPI": a collection of scientific papers. Thematic issue: Actual problems of Ukrainian society development]. Kharkiv: NTU "KhPI", 2017, no. 29 (1251), pp. 42–45.

Ohliadovyi monitorynh arkhitekturnoi dostupnosti Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Kharkivskyi politekhnichnyi instytut (NTU “KhPI”) [Surveillance monitoring of architectural accessibility of the National Technical University Kharkiv Polytechnic Institute (NTU “KhPI”)]. Dostupno.UA, ORFO Streetscaping, 2018. 6 p.

Parkhomenko O. Doslidzhennia otsinky roboty litnoi shkoly STEMCamp v chervni 2018 roku yii uchasnykamy. Rukopys [Assessment of the STEMCamp summer school performance evaluation in June 2018 by its participants. Manuscript]. Kharkiv, 2018. 41 p.

Tykhomyrova T., Malikov V. «Inkliuziia u spivpratsi» – unikalnyi proekt Rady molodykh vchenykh NTU «KhPI» ["Inclusion in cooperation" is a unique project of the Council of Young Scientists of NTU "KhPI"]. Politekhnik [Polytechnic]. No. 17, 23.10.2018 . URL: http://polytechnic.kpi.kharkov.ua/ ViewArticle.asp?id=5684 (accessed: 15.11.2018).

Chaikovskyi M. Ye. Dosvid vprovadzhennia inkliuzyvnoho navchannia v universyteti «Ukraina» [The experience of introducing inclusive education at the University “Ukraine”]. Zbirnyk naukovykh prats Khmelnytskoho instytutu sotsialnykh tekhnolohii Universytetu "Ukraina"[Bulletin of the Khmelnytsky Institute of Social Technologies of the University "Ukraine"]. 2010, no. 2, pp. 8–11.
ISSN 2227-6890. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства