DOI: https://doi.org/10.20998/2227-6890.2019.01.06

ВДОСКОНАЛЕННЯ КРЕАТИВНОЇ МОДЕЛІ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА ЯК ПЕРСПЕКТИВНОГО ФАХІВЦЯ

Борис Іванович Фурманець, Лариса Миколаївна Грень

Анотація


У статті аналізуються науково-концептуальні та методично-практичні аспекти щодо подальшого системного вдосконалення змісту креативної моделі особистості студента як перспективного фахівця. Контент-аналізом доведено, що побудова подібної моделі, відтворюється у ході навчально-виховного процесу ВТЗО з урахуванням визначених ознак майбутньої професійної діяльності певних фахівців. Саме ця тенденція, на думку науковців, найбільшою мірою обумовлює принципове врахування розвитку психолого-професійних особливостей, соціально-професійних якостей, комплексу показників характеристики особистості студента у тісному зв’язку з формуванням у нього соціально-гуманітарних та професійних знань, вмінь та якостей, що досить помітно впливають на зміст подібної моделі.

Системно викладена науково-концептуальна та психологічно-професійна проблема вдосконалення змісту структури креативної моделі особистості студента – перспективного фахівця тісно поєднує у собі комплекс суттєвих складників з їх ідеально-змістовними критеріями. Подібна модель яскраво відбиває свою психологічно-професійну спрямованість на успішну творчо-ефективну діяльність певного фахівця.Усебічно обґрунтовані соціально – психологічні аспекти змісту креативної моделі особистості студента передбачають чітку організацію диференційованого моделювання ідеально-змістовних критеріїв, визначених складників цієї моделі в умовах навчально-виховного процесу ВТЗО та спеціально організованої психологічно-професійної практики.

Креативна модель майбутнього спеціаліста, передусім, визначається найбільш суттєвими, соціально-психологічними та психологічно-професійно ознаками: здібністю до творчого і дивергентного мислення, інтересу до конструктивного та зразкового відтворення обов’язків фахівця, прийманням нетрадиційних рішень у практиці, зразковим виконанням студентських обов’язків, породженням змістовних якостей, проявом оригінальних ідей і намірів, вдалим пристосуванням до умов перспективного фаху та ін. Викладений комплекс основних складників і критеріїв з креативними ознаками моделі має напрям свого подальшого контент-аналізу, головною метою якого є плідне формування психології особистості студента як перспективного фахівця, що відповідає сучасним освітнім вимогам.


Ключові слова


студент як креативна особистість; креативна модель; складники моделі; ідеально-змістовні критерії; креативні показники; приваблива практика; професійне становлення

Повний текст:

PDF

Посилання


Большая психологическая энциклопедия. М.: Эксмо, 2007. 542 с.

Гура Т. Фурманець Б. Формування особистісного потенціалу студентів технічного університету. Теорія і практика управління соціальними системами. 2018. № 2. С. 55–64.

Квинн В. Прикладная психология. СПб.: Питер, 2000. – 560 с.

Кипенский А.В Структура и математическая модель канала распространения и регистрации рентгеновского излучения. 6-й Междунар. радиоэлектронный форум «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития (МРФ–2017)». Конференция «Проблемы биомединженерии. Наука и технологии»: сб. науч. тр., 17–19 октября 2017 г. Харьков: Точка, 2017. С. 61–66.

Корольчук М. С., Крайнюк В. М. Соціально-психологічне

забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах. К.: Ніка-Центр, 2006. – 313 с.

Корольчук М. С., Крайнюк В. М. Теорія і практика професійного психологічного відбору: навчальний посібник. К.: Ніка-Центр, 2010. 536 с.

Маслоу А. Мотивация и личность. СПб.: Питер. 2001. 352 с.

Психологический словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. М., 1990. 494 с.

Підбуцька Н. В. Психологія становлення професіоналізму майбутніх інженерів. Автореферат на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 педагогічна та вікова психологія. Одеса: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 2017. 37 с.

Романовский А. Г. Концептуальный психолого-педагогический подход к развитию психологи личности студента в учебно-воспитательном процесе технического университета. Теорія і практика управління соціальними системами. 2011. № 4. С. 3–9.

Савельева В. С. Психологія управління. К.: ВД Професіонал, 2005. 320 с.

Степанов О. М., Фіцула М. М. Основи психології і педагогіки: Навчальний посібник. К.: Академвидав, 2006. 502 с.

Фурманець Б. І. Інтерпретація і втілення моделі психологічної технології в процесі розвитку особистостей студентів – майбутніх фахівців. Теорія і практика управління соціальними системами. 2015. № 4. С. 64–73.

Ягупов В.В. Військова психологія: підручник. К.: ВК ТОВ «Тандем», 2004. 656 с.

Bol’shaya psykholohycheskaya еntsyklopedyya [Great psychological encyclopedia]. Moscow, Еksmo, 2007. 542 р.

Hura T., Furmanets’ B. Formuvannya osobystisnoho potentsialu studentiv tekhnichnoho universytetu [Formation of personal potential of students of technical university]. Teoriya i praktyka upravlinnya sotsial’nymy systemamy [The theory and practice of social systems management]. 2018, no. 2, pp. 55–64.

Kvynn V. Prykladnaya psykholohyya [Applied psychology]. Saint Petersburg, Piter, 2000. 560 р.

Kipenskij A. V. Struktura i matematicheskaya model’ kanala rasprostraneniya i registracii rentgenovskogo izlucheniya [Structure and mathematical model of the distribution channel and X-ray registration]. 6-j Mezhdunar. radioehlektronnyj forum «Prikladnaya radioehlektronika. Sostoyanie i perspektivy razvitiya (MRF–2017)». Konferenciya «Problemy biomedinzhenerii. Nauka i tekhnologii» [6th Intern. radio electronic forum “Applied radio electronics. State and development prospects (MRF-2017) ”. Conference “Problems of Biomedical Engineering. Science and Technology”]. Kharkiv, Tochka, 2017, pp. 61–66.

Korol’chuk M. S. Kraynyuk V. M. Sotsial’no-psykholohichne zabezpechennya diyal’nosti v zvychaynykh taekstremal’nykh umovakh [Socio-psychological support of activities in the ordinary and extreme conditions]. Kyiv, Nika-Tsentr, 2006. 313 р.

Korol’chuk M. S. Kraynyuk V. M. Teoriya i praktyka profesiynoho psykholohichnoho vidboru: Navchal’nyy posibnyk dlya studentiv vyshchykh navchal’nykh zakladiv [Theory and practice of professional psychological selection: a manual]. Kyiv, Nika-Tsentr, 2010. 536 р.

Maslou A. Motyvatsyya y lychnost’ [Motivation and personality]. Saint Petersburg, Piter, 2001. 352 р.

Petrovskoho A. V., Yaroshevskoho M. N., ed. Psykholohycheskyy slovar’ [Psychological dictionary]. Moscow, 1990. 494 p.

Pidbuts’ka N. V. Psykholohiya stanovlennya profesionalizmu maybutnikh inzheneriv. Avtoreferat na zdobuttya naukovoho stupenya doktora psykholohichnykh nauk za spetsial’nistyu 19.00.07 “Pedahohichna ta vikova psykholohiya” [Psychology of becoming professional future engineers. Abstractof a thesis dr. psych. sci. diss. 19.00.07 “Pedagogical and age psychology”]. Odesa, Derzhavnyy zaklad “Pivdennoukrayins’kyy natsional’nyy pedahohichnyy universytet imeni K.D. Ushyns’koho”, 2017. 37 p.

Romanovskyy A. H. Kontseptual’niy psykholoho-pedahohycheskyy podkhod k razvytyyu psykholohy lychnosty studenta v uchebno-vospytatel’nom protsese tekhnycheskoho unyversyteta [Conceptual psychological and pedagogical approach to the development of psychology of the student’s personality in the educational process of a technical university]. Teoriya i praktyka upravlinnya sotsial’nymy systemamy [The theory and practice of social systems management]. 2011, no. 4. pp. 3–9.

Savel’eva V. S. Psykholohiya upravlinnya [Psychology of management]. Kyiv, VD Profesional, 2005. 320 p.

Stepanov O. M., Fitsula M. M. Osnovy psykholohiyi i pedahohiky: Navchal’nyy osibnyk [Fundamentals of Psychology and Pedagogy: A Manual] . Kyiv, Akademvydav, 2006. 502 p.

Furmanets’ B. I. Interpretatsiya i vtilennya modeli psykholohichnoyi tekhnolohiyi v protsesi rozvytku osobystostey studentiv – maybutnikh fakhivtsiv [Interpretation and implementation of the model of psychological technology in the process of development of students' personalities - future specialists] Teoriya i praktyka upravlinnya sotsial’nymy systemamy [The theory and practice of social systems management]. 2015, no. 4. pp. 64–73.

Yahupov V. V. Viys’kova psykholohiya: pidruchnyk [Military Psychology: Textbook]. Kyiv, VK TOV «Tandem», 2004. 656 p.
ISSN 2227-6890. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства