DOI: https://doi.org/10.20998/2227-6890.2019.01.05

ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ІНЖЕНЕРА–ЛІДЕРА В АСПЕКТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ В. СУХОМЛИНСЬКОГО

Тетяна Віталіївна Гура

Анотація


В статті проведений аналіз актуальності виховання моральної культури у майбутніх інженерів-лідерів. Особлива увага приділена поглядам вітчизняних науковців щодо ролі моральності та її вихованню в умовах технічного університету. В статті відзначено, що важливою характеристикою професійної культури майбутнього інженера-лідера є взаємозв’язок та взаємообумовленість з особистою ціннісною орієнтацією та морально-етичною парадигмою людини, з професійною етикою, характерною для кола його спілкування. Відзначено, що вказані норми та принципи сприяють утвердженню авторитету та пріоритету особистості не тільки як лідера, але і як осередку гуманності міжособистісних відношень. Авторка підкреслює, що моральне виховання майбутніх інженерів-лідерів в технічних вузах відіграє визначальну роль у їх підготовці, тому що воно пов’язане з розвитком особистісних якостей людини та формуванням її відношення до інших людей (команди лідера), в першу чергу до своїх потенційних колег і підлеглих.

В статті підкреслено, що у сфері морального виховання майбутніх інженерів-лідерів основними завданнями є: формування свідомості, нагромадження досвіду навичок морального поводження; моральна освіта як обізнаність в питаннях моралі, етики, політики; виховання почуття особистої відповідальності за свої вчинки, своє поводження та можливі результати своєї професійної діяльності; розвиток і закріплення дієвих механізмів морального самовиховання та саморегуляції поводження.

Висвітлений зв’язок педагогічних ідей В.Сухомлинського з розвитком лідерського потенціалу у студентів та викладачів вищого технічного навчального закладу.

В статті підкреслено особистісні якості викладача-лідера такі, як: його прагнення мати потребу у спілкуванні зі студентами, виявляти товариськість, високі комунікабельні якості; бути глибоко порядною людиною, мати чіткі морально-етичні погляди і переконання і твердо дотримуватись їх; уміти розуміти тих, кого він навчає і виховує; бути людиною творчою і самостійною, вести активну дослідницьку і консультативну діяльність; бути терпимим і стриманим, твердим і наполегливим, уміти управляти собою, своїми емоціями і психічним станом взагалі; уміти прогнозувати можливі педагогічні ситуації, системно оцінювати наслідки своїх дій і вчинків, свого впливу на студентів, що сприяють формуванню духовності у студентів – майбутніх інженерів-лідерів.

Розглянуто основні методи та технології розвитку лідерського потенціалу у студентів та викладачів в Центрі лідерства кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. академіка І. А. Зязюна НТУ «ХПІ» такі, як проведення інформаційних і проблемних лекцій, семінарів-диспутів, семінарів-прес-конференцій, організацію тематичних наукових конференцій,проведення тренінгів, позааудиторне проведення індивідуальних консультацій студентів.

В статті доведено, що в сучасних умовах недостатня увага приділяється формуванню особистості майбутніх інженерів-лідерів в технічних університетах, тоді як вона має бути обов’язковою умовою їх професійного зростання; в процесі професійної підготовки студентів необхідно впроваджувати педагогічні ідеї В. Сухомлинського, а саме, доцільним є застосування активних методів навчання з чіткою виховною спрямованістю, посиленням індивідуальної роботи зі студентами, активізацією їх діяльності в політичному, громадському та культурному житті .

Авторка вважає необхідним відновлення навчальних курсів вивчення психології для всіх студентів технічного університету, а також впровадження в навчальний процес сучасних методів та технологій, розроблених викладачами Центру Лідерства та Центру сучасних педагогічних, психологічних та управлінських технологій кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. академіка І. А. Зязюна НТУ «ХПІ» на основі педагогіки В. Сухомлинського.


Ключові слова


моральна культура; активні методи; інженер-лідер; технічний університет; моральне виховання; Центр лідерства; лідерський потенціал; викладач

Повний текст:

PDF

Посилання


Великий тлумачний словник сучасної української мови. К.: Ірпінь, ВТФ «Перун», 2004. 1440 с.

Гура Т. В. Розвиток когнітивних якостей у бізнес-лідерів: навчальний посібник. К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. 40 с.

Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття). Освіта. 1993. № 44-46.

Добрускин М.Е. Инженер ХХІ века: Личность и профессионал в свете гуманизации и гуманитаризации высшего технического образования. Х.: Рубикон, 1999. 512 с.

Книш А.Є. Діагностика типу морального лідерства у сфері бізнесу: навчальний посібник. К.: ДП «НВЦ»Пріоритети», 2016. 40 с.

Книш А.Є. Емоційний інтелект лідера у сфері бізнесу: навчальний посібник. К.: ДП «НВЦ»Пріоритети», 2016. 40 с.

Лозовой В. А. Нравственная культура личности: содержание и пути формирования. Х.: НУА, 2001. 44 с.

Момов В. Человек. Мораль. Воспитание. М.: Прогресс, 1975. 136 с.

Новий тлумачний словник української мови у 3-х томах. Том 1 / Уклад. Яременко В. В., Сліпушко О. М. К.: Аконіт, 2004. 928 с.

Романовський О. Г., Гура Т. В., Книш А. Є. Емоційний інтелект як домінанта успішності харизматичного бізнес-лідера. Вища освіта України. 2016. №4. С. 47–50.

Романовський О. Г. Підготовка майбутніх інженерів до управлінської діяльності: монографія. Х.: Основа, 2001. 312 с.

Романовський О. Г., Бабаєв В. М., Пономарьов О. С. Проблеми формування особистості лідера: монографія. Х.: Майдан, 2000. 193 с.

Романовський О.Г. Гура Т. В., Книш А. Є. Розвиток лідерського потенціалу в центрі лідерства національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Вища освіта України. 2017. №2. С. 96–100.

Сухомлинский В.А. Неотложные проблемы теории и практики. Народное образование. 1961. № 10. С. 54–61.

Товажнянський Л. Л., Романовський О. Г., Пономарьов О. С., Черваньова З. О. Педагогіка управління. Х.: НТУ „ХПІ”, 2003. 408 с.

Romanovsky O., Gura T., Knysh А., Chala Y. Comparative analysis of leadership training concepts in high schools in the UK and Ukraine. Теорія і практика управління соціальними системами. Х.: НТУ «ХПІ». 2016. № 2. С. 3–9.

Busel V. T., ed. Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian language]. Kyiv, Irpin, VTF „Perun”, 2004.1440 p.

.Hura T. V. Rozvytok kohnityvnykh yakostei u biznes-lideriv: navchalnyi posibnyk [Development of cognitive qualities in business leaders: a manual]. Kyiv, DP «NVTs»Priorytety», 2016. 40 p.

Derzhavna natsionalna prohrama „Osvita„ (Ukraina XXI stolittia) [State National Program "Education" (Ukraine 21st Century)]. Osvita[Education]. 1993, no. 44-46.

Dobruskyn M.E. Ynzhener KhKhI veka: Lychnost y professyonal v svete humanyzatsyy y humanytaryzatsyy vыssheho tekhnycheskoho obrazovanyia [21st century engineer: Personality and professional in the light of humanization and humanization of higher technical education]. Kharkiv, Rubykon, 1999. 512 p.

Knysh A. Ie. Diahnostyka typu moralnoho liderstva u sferi biznesu: navchalnyi posibnyk [Diagnostics of the type of moral leadership in business: a manual]. Kyiv, DP «NVTs»Priorytety», 2016. 40 p.

Knysh A. Ie. Emotsiinyi intelekt lidera u sferi biznesu: navchalnyi posibnyk [Emotional Intelligence Leader in Business: A Tutorial]. – Kyiv, DP «NVTs»Priorytety», 2016. 40 p.

Lozovoi V. A. Nravstvennaia kultura lychnosty: soderzhanye y puty formyrovanyia [The moral culture of the individual: the content and ways of formation]. Kharkiv, NUA, 2001. 44 p.

Momov V. Chelovek. Moral. Vospytanye [Person. Morality. Upbringing]. Moscow, Prohress, 1975. 136 p.

Yaremenko V. V., Slipushko O. M., ed. Novyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy u 3-kh tomakh. Tom 1 [New explanatory dictionary of the Ukrainian language in 3 volumes. Volume 1]. Kyiv, Akonit, 2004. 928 p.

Romanovskyi O. H., Hur T. V., Knysh A. Ie. Emotsiinyi intelekt yak dominanta uspishnosti kharyzmatychnoho biznes-lidera [Preparation of future engineers for management activities]. Vyshcha osvita Ukrainy [Higher education of Ukraine]. 2016, no. 4, pp. 47–50.

Romanovskyi O. H., Hur T. V., Knysh A. Ie. Pidhotovka maibutnikh inzheneriv do upravlinskoi diialnosti monohrafiia [Preparation of future engineers for management activities: monograph]. Kharkiv, Osnova, 2001. 312 p.

Romanovskyi O. H., Babaiev V. M. , Ponomarov O. S. Problemy formuvannia osobystosti lidera monohrafiia [Problems of formation of the personality of the leader: a monograph]. Kharkiv, Maidan, 2000. 193 p.

Romanovskyi O. H., Hur T. V., Knysh A. Ie. Rozvytok liderskoho potentsialu v tsentri liderstva natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «Kharkivskyi politekhnichnyi instytut» [Development of leadership potential at the center of leadership of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"]. Vyshcha osvita Ukrainy [Higher education of Ukraine]. 2017, no. 2, pp. 96–100.

Sukhomlynskyi V.A. Neotlozhnyye problemy teorii i praktiki [Urgent problems of theory and practice]. Narodnoye obrazovaniye [People’s education]. 1961, no. 10, pp. 54–61.

Tovazhnyanskyi L. L., Romanovskyi O. H., Ponomarov O. S., Chervanova Z. O. Pedahohika upravlinnia [Pedagogy of management]. Kharkiv, NTU „KhPI”, 2003. 408 p.

Romanovsky O., Gura T., Knysh А., Chala Y. Comparative analysis of leadership training concepts in high schools in the UK and Ukraine. Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy [The theory and practice of social systems management]. Kharkiv, NTU „KhPI”. 2016, no. 2, pp. 3–9.
ISSN 2227-6890. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства