DOI: https://doi.org/10.20998/2227-6890.2019.01.03

ПРАВО СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ НА ОДЕРЖАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

Олександра Валентинівна Гаєвая, Людмила Вікторівна Перевалова

Анотація


Серед головних напрямів державної молодіжної політики в Україні особливе місце займає правовий захист молоді, що здійснюється з урахуванням економічних інтересів держави, професійних і соціальних можливостей суспільства. На підставі Закону України «Про вищу освіту» автори розглядають права студентської молоді. Серед усіх прав, що надані студентської молоді, звертається увага на право студентів на отримування стипендій та інших видів матеріальної допомоги. Аналізуються нові правила отримання стипендій у вищих навчальних закладах та їх наслідки для матеріального становища сучасної української молоді. Надається характеристика основних видів стипендій: академічної та соціальної. Аналіз законодавчих актів, статистичних та соціологічних даних дозволяє авторам зробити висновок, що введення рейтингової системи нарахування стипендій призведе до суттєвого скорочення кількості одержувачів стипендій. Складання екзаменаційної сесії на відмінні оцінки не гарантує студенту стипендію. Стипендія тепер залежить ще від активності студента у науці, спорті, громадській діяльності. Таким чином, доходять до висновку автори, норми закону обмежують право студентів на матеріальне забезпечення і підтримку з боку держави. Студенти повинні працювати, щоб матеріально себе утримувати або розраховувати на допомогу батьків. Такий стан відображається на якості навчання. Соціологічні данні свідчать про скорочення чисельності молоді в Україні. В країні набирає оборотів процес від’їзду молоді за кордон для навчання у західних вищих навчальних закладах. Автори аналізують досвід країн Європейського Союзу та США, роль, яку відіграють благодійні фонди та університети у матеріальній підтримці як власних, так і українських студентів. На підставі наведених фактів автори роблять висновок, що при встановленні розмірів студентських стипендій в Україні необхідно враховувати економічну кризу, яка носить стійкий характер. В таких умовах існуюча мінімальна стипендія не забезпечує достатнього матеріального становища студентської молоді. До матеріальної допомоги студентської молоді повинні залучатися благодійні фонди, політичні партії, громадські організації, підприємства і самі вищи навчальні заклади.


Ключові слова


примусовий захід виховного характеру; неповнолітній; кримінальне покарання; кримінальна відповідальність; комісія у справах неповнолітніх; злочин; суспільно небезпечне діяння; звільнення від кримінальної відповідальності та покарання, Кримінальний кодекс України; система покарань

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Грицяк І. Політико-правові засади державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції. Україна дипломатична. 2013. Вип. 14. С. 641–661.

Лозовицький О. С. Освіта, наука і культура молоді України в умовах сучасних викликів і загроз глобалізації. Науково-методична конференція викладачів, співробітників і студентів, Конотоп, 28 квітня 2011 р. : тези доповідей: у 2-х ч. / Відп. за вип. В. В. Бібик. Суми: СумДУ, 2011. Ч.1. С. 186–188.

Молодь України у дзеркалі соціології / За ред. О. Балакірєва, О. Яременко; Український інститут соціальних досліджень. К.: УІСД, 2001. 210 с.

Формування здорового способу життя молоді: проблеми і перспективи. Монографія / О. Яременко, О. Балакірєва, О. Вакуленко та ін. К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2000. 207 с.

Декларації «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні». Відомості Верховної Ради України. 1993. № 16. Ст. 166.

Закон України «Про вищу освіту». Відомості Верховної Ради. 2014. № 37-38. Ст. 2004.

Питання стипендіального забезпечення. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. №882 URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/882-2004-%D0%BF/ paran17#n17 (дата звернення: 30.01.2019).

Студентські стипендії. Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osita/vishaosvita/studentski-stivpendiyi

Кайтанський О. С. Матеріальне забезпечення молоді у сфері освіти. Митна справа. 2015. №3 (99). С.124–130.

Молодь України – 2017. Результати соціологічного дослідження. Тернопіль: ТОВ «Терно-граф», 2017. 72 с.

Стипендія студентів 2019: який розмір і буде підвищення. URL: novini-2019/1640-stipendya-studentv-2019-yakiy-rozmr-bude-pdvischennya.html (дата звернення: 30.01.2019).

Стипендії для всіх? Як платять студентські стипендії в заможних країнах Європи і Америки. URL: https://hromadske.ua/posts/stypendii-dlia-vsikh-yak-platiat-studentski-stypendii-v-zamozhnykh-krainakh-yevropy-i-ameryky (дата звернення: 30.01.2019).

Hrytsiak I. Polityko-pravovi zasady derzhavnoi polityky u sferi yevropeiskoi ta yevroatlantychnoi intehratsii [Political and legal principles of state policy in the sphere of European and Euro-Atlantic integration]. Ukraina dyplomatychna. 2013, issue 14, pp. 641–661.

Lozovytskyi O. S. Osvita, nauka i kultura molodi Ukrainy v umovakh suchasnykh vyklykiv i zahroz hlobalizatsii[Education, science and culture of Ukraine’s youth in the context of modern challenges and threats of globalization]. Naukovo-metodychna konferentsiia vykladachiv, spivrobitnykiv i studentiv, Konotop, 28 kvitnia 2011 r. : tezy dopovidei: u 2-kh ch. Sumy, SumDU, 2011, p. 1, pp. 186–188.

Molod Ukrainy u dzerkali sotsiolohii [Youth of Ukraine in the mirror of sociology]. Ed. O. Balakirieva, O. Yaremenko; Ukrainskyi instytut sotsialnykh doslidzhen. Kyiv, UISD, 2001. 210 p.

Formuvannia zdorovoho sposobu zhyttia molodi: problemy i perspektyvy. [Formation of a healthy lifestyle for young people: problems and perspectives]. O.Yaremenko, O.Balakirieva, O.Vakulenko. Kyiv, Ukrainskyi in-t sotsialnykh doslidzhen, 2000. 207 p.

Deklaratsii “Pro zahalni zasady derzhavnoi molodizhnoi polityky v Ukraini” [ Declaration "On the General Principles of State Youth Policy in Ukraine"]. VidomostiVerkhovnoi Rady Ukrainy. 1993, No. 16, art. 166.

Zakon Ukrainy “Pro vyshchu osvitu” [Law of Ukraine "On Higher Education"]. VidomostiVerkhovnoi Rady. 2014, No. 37–38, art. 2004

Pytannia stypendialnoho zabezpechennia[Issues of scholarship providing]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 12 lypnia 2004 r. No. 882. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/882-2004-%D0%BF/paran17#n17 (accessed 30.01.2019).

Studentski stypendii [ Student’s scholarships] URL: https://mon.gov.ua/ua/osita/vishaosvita/studentski-stivpendiyi (accessed 30.01.2019).

Kaitanskyi O. S. Materialne zabezpechennia molodi u sferi osvity [Material provision of youth in the sphere of education]. Mytna sprava. 2015, no. 3 (99), pp. 124–130.

Molod Ukrainy [Youth of Ukraine] – 2017. Ternopil, TOV «Terno-hraf», 2017. 72 p.

Stypendiia studentiv 2019: yakyi rozmir i bude pidvyshchennia [Scholarship for students 2019:in what amount and will be increasing]. URL: novini-2019/1640-stipendya-studentv-2019-yakiy-rozmr-bude-pdvischennya.html (accessed 30.01.2019).

Stypendii dlia vsikh? Yak platiat studentski stypendii v zamozhnykh krainakh Yevropy i Ameryky.[Is it scholarships foreveryone? How to pay student scholarships in wealthy countries in Europe and America]. URL: https://hromadske.ua/posts/stypendii-dlia-vsikh-yak-platiat-studentski-stypendii-v-zamozhnykh-krainakh-yevropy-i-ameryky (accessed 30.01.2019).
ISSN 2227-6890. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства