DOI: https://doi.org/10.20998/2227-6890.2019.01.01

ЗЕМСЬКЕ МУЗЕЙНИЦТВО НА ЛІВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ

Ігор Дворкін

Анотація


В імперській період в українських землях Російської імперії сформувалася розгалужена мережа музейних закладів. Вони працювали при вищих навчальних закладах, наукових установах, органах міського та земського самоврядування тощо. Значний вплив на розвиток українського музейництва, хоч і з певним запізненням, мала земська реформа 1864 р., яка спричинила значні зміни в економічному та культурному житті. У Наддніпрянщині, зокрема на Полтавщині та Чернігівщині, як губернські, так і повітові земства мали у своєму підпорядкуванні музейні осередки.

У запропонованій статті розглядається історія створення та діяльності музеїв, що працювали при органах земського самоврядування наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. на Лівобережній Україні. Аналізується ініціатива створення музейних закладів, склад їхніх колекції тощо. У статті проаналізовані джерела фінансування музейних установ, що відбувалося за рахунок земських установ та меценатських внесків. Висвітлюється наукова діяльність земських установ, їхні публікації, у тому числі звіти та періодичні видання. Також увага приділена аналізу показників відвідуваності музейних закладів, визначено просвітницькі можливості цих установ. Розглянуто зв’язок музейних закладів з земськими органами, вплив останніх на відкриття музеїв, прийняття колекцій у власність, подальше фінансування тощо.

 Зроблено висновок, що музейництво посідало значне місце серед інших культурно-просвітницьких напрямків діяльності земств Лівобережної України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. У цей період в українських губерніях працювали як губернські, так і повітові земські музеї. У створенні та подальшій роботі земських музейних установ брали активну участь вітчизняні вчені, громадські діячі, меценати. Земським музеям вдалося зібрати значні колекції переважно за рахунок меценатської діяльності та науковим розвідкам музейних працівників.


Ключові слова


музейна справа; земство; Лівобережна Україна; меценатство

Посилання


Археологический музей в городе Глухове. Киевская старина. 1903. Т. 81, № 5. С. 105–107.

Бабенко В. Вовчанський культурно–історичний окружний музей. Український музей. Збірник перший / за ред. П. Курінного, Ф. Ернста, Д. Щербаківського та ін. Київ, 1929. – С. 241–242.

Верхньосалтівський музей–заповідник. Музеї України. 2005, № 2. С. 14.

Грінченко Б. Д. Музей Василя Тарновського. Літературно–науковий вісник. 1900. Т. 10, Кн. V. С. 108–125.

Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Фонд 114. Архів Товариства „Просвіта”. Спр. 146.

Куріло О. Ю. Нариси розвитку археології у музеях України: історія, дослідники, меценати. Київ: Стилос, 2002. 264 с.

Лаєвський С. Л., Линюк Л. П. Музей українських старожитностей В. В. Тарновського у часі і просторі. Скарбниця української культури: збірник наук. праць. 2002. Вип. 3. С. 5–8.

Малинка А. К открытию в городе Глухове Черниговской губернии собрания предметов местной старины. Археологическая летопись Южной России. 1903, № 1. С. 62–64.

Могилянский Н. М. Музей украинских древностей В. В. Тарновского Черниговского губернского земства. Живая старина. 1914. Т. 23, Вып. II– IV. С. 395–408.

Музей имени В. В. Тарновского в Чернигове. Киевская старина. 1904. Т. 86, № 7/8. С. 25–27.

Музей украинских древностей В.В. Тарновского. Отчет Черниговской губернской земской управы за 1904 год.1905. С. 418–422.

Музей украинских древностей В. В. Тарновского в 1906 г. Земский сборник Черниговской губернии. 1908, № 1. С. 110–115.

Олеховский М. А. Естественно–исторический музей Полтавского губернского земства. Полтава, 1899. 90 с.

О принятии в дар губернским земством музея украинских древностей В. В. Тарновского. Киевская старина. 1899. Т. 64, № 3. С. 159–160.

О состоянии музея украинских древностей имени В. В. Тарновского. Отчет Черниговской губернской земской управы за 1913 год. Чернигов, 1915. С. 38–44.

Отчет о Естественно–историческом музее Полтавского губернского земства за 1906 год. Полтава, 1907. 19 с.

Отчет о Естественно–историческом музее Полтавского губернского земства за 1907 год. Полтава, 1908. 25 с.

Отчет о Естественно–историческом музее Полтавского губернского земства за 1909 г. Полтава. 27 с.

Отчет о состоянии Музея украинских древностей В. В. Тарновского Черниговского губернского земства в 1911 году. Чернигов, 1912. 15 с.

Отчет по Естественно–историческому музею Полтавского губернского земства за 1913 год. Ежегодник музея Полтавского губернского земства. 1914, № 2. С. 1–11.

Отчет по Естественно–историческому музею Полтавского губернского земства за 1914 год. Ежегодник музея Полтавского губернского земства. 1917, № 3–4. С. 1–8.

Побожій С. Художнє життя Сумщини першої третини ХХ ст. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Харків. 2002, № 1. С. 49–56.

Половникова С. Музей українських старожитностей ім. В. В. Тарновського. Родовід.1996, № 2. С. 34–38.

Полтавский земский естественно–исторический музей (Перепечатано из отчета Полтавской губернской земской управы за 1891 год). Полтава. 26 с.

Проект правил музея В. В. Тарновского в городе Чернигове. Журналы заседаний Черниговского губернского земского собрания ХХХVI очередной сессии (с 10 по 27 ноября 1900 года). Чернигов. 1900. С. 333–335.

Путеводитель по музею Полтавского губернского земства. Объяснение коллекции геологического отдела и исторический очерк музея / сост. Н. Ф. Николаев. Полтава. 1915. 42 с.

Равикович Д. А. Музеи местного края во второй половине ХІХ – начале ХХ века (1861–1917 гг.). Очерки истории музейного дела в России. 1960. Вып. 2. С. 145–223.

Сарбей В. Засновник Шевченкіани. Пам’ятки України. 1988, № 2. С. 54–55.

Сарбей В. Г. Національне відродження України. Київ: Вид. дім „Альтернативи”. 1999. 356 с.

Свод постановлений Черниговского губернского земского собрания (XIX –XXXV сессии) 1883 – 1899 годов. 1903. Вып. 3. 2283 с.

Свод постановлений Черниговского губернского земского собрания (1900 – 1909). Чернигов. 1912. 367 с.

Супруненко О.Б. Археологія в діяльності першого приватного музею України. Київ. Полтава: Археологія. 2000. 392 с.

Супруненко О. Забута колекція. Наука і суспільство.1991, № 6. С. 38–39.

Уманец С. Украинский музей В. В. Тарновского в Чернигове. Исторический вестник. 1910, № 9. С. 614–624.

Arxeologycheskyj muzej v gorode Gluxove [Archaeological Museum in the town of Glukhov]. Kyevskaya staryna. 1903, vol. 81, no. 5,pp. 105–107.

Babenko V. Vovchanskyj kulturno–istorychnyj okruzhnyj muzej [Vovchansky cultural and historical district museum]. Ukrayinskyj muzej. Zbirnyk pershyj. Ed. by P. Kurinnogo, F. Ernsta, D. Shherbakivskogo ta in. Kyiv, 1929, pp. 241–242.

Verxnosaltivskyj muzej–zapovidnyk [Upper Saltovsky Museum-Reserve]. Muzeyi Ukrayiny[Museums of Ukraine]. 2005, no. 2, p. 14.

Grinchenko B. D. Muzej Vasylya Tarnovskogo [Museum of Vasyl Tarnovsky]. Literaturno–naukovyj visnyk. 1900, vol. 10, book V, pp. 108–125.

Instytut rukopysu Nacionalnoyi biblioteky Ukrayiny imeni V. I. Vernadskogo [Institute of Manuscripts of the National Library of Ukraine named after V. I. Vernadsky]. Fond 114. Arxiv Tovarystva „Prosvita”, c. 146.

Kurilo O. Yu. Narysy rozvytku arxeologiyi u muzeyax Ukrayiny: istoriya, doslidnyky, mecenaty[Essays on the development of archeology in museums in Ukraine: history, researchers, philanthropists]. Kyiv, Stylos, 2002. 264 p.

Layevskyj S. L. L. P. Lynyuk Muzej ukrayinskyx starozhytnostej V. V. Tarnovskogo u chasi i prostori [Museum of Ukrainian antiquities by V. Tarnovsky in time and space]. Skarbnycya ukrayinskoyi kultury: zbirnyk nauk. pracz. 2002, issue 3, pp. 5–8.

Malynka A. K otkrytiyu v gorode Glukhove Chernigovskoy gubernii sobraniya predmetov mestnoy stariny. [To the opening in the town of Glukhov of the Chernigov province a collection of local antiquities]. Arxeologycheskaya letopys Yuzhnoj Rossyy. 1903, no. 1, pp. 62–64.

Mogylyanskyj N. M. Muzej ukraynskyx drevnostej V. V. Tarnovskogo Chernygovskogo gubernskogo zemstva [Museum of Ukrainian Antiquities V. V. Tarnovsky Chernihiv provincial zemstvo]. Zhyvaya staryna. 1914, vol. 23, issue 2– 4, pp. 395–408.

Muzej ymeny V. V. Tarnovskogo v Chernygove [Museum named after V. Tarnovsky in Chernigov]. Kyevskaya staryna. 1904, vol. 86, no. 7/8, pp. 25–27.

Muzey ukrainskikh drevnostey V.V. Tarnovskogo [Museum of Ukrainian Antiquities of V.V. Tarnowski]. Otchet Chernygovskoj gubernskoj zemskoj upravы za 1904 god [Report of the Chernigov provincial district council for 1904]. 1905, pp. 418–422.

Muzej ukraynskyx drevnostej V. V. Tarnovskogo v 1906 g. [Museum of Ukrainian Antiquities of V. V. Tarnovsky in 1906]. Zemskyj sbornyk Chernygovskoj gubernyy [Zemsky collection of Chernihiv province]. 1908, no. 1, pp. 110–115.

Olexovskyj M. A. Estestvenno–ystorycheskyj muzej Poltavskogo gubernskogo zemstva [Natural Historical Museum of the Poltava provincial zemstvo]. Poltava, 1899. 90 p.

O prynyatyy v dar gubernskym zemstvom muzeya ukraynskyx drevnostej V. V. Tarnovskogo [About acceptance of the museum of Ukrainian antiquities by V. V. Tarnovsky as a gift from the provincial zemstvo of the museum]. Kyevskaya staryna. 1899, vol. 64, no. 3, pp. 159–160.

O sostoyanyy muzeya ukraynskyx drevnostej ymeny V. V. Tarnovskogo [On the state of the museum of Ukrainian antiquities named after V. V. Tarnovsky]. Otchet Chernygovskoj gubernskoj zemskoj upravu za 1913 god [Report of the Chernigov provincial district council for 1913]. Chernigov, 1915, pp. 38–44.

Otchet o Estestvenno–ystorycheskom muzee Poltavskogo gubernskogo zemstva za 1906 god [Report on the Natural History Museum of the Poltava provincial zemstvo for 1906]. Poltava, 1907. 19 p.

Otchet o Estestvenno–ystorycheskom muzee Poltavskogo gubernskogo zemstva za 1907 god [Report on the Natural History Museum of the Poltava provincial zemstvo for 1907]. Poltava, 1908. 25 p.

Otchet o Estestvenno–ystorycheskom muzee Poltavskogo gubernskogo zemstva za 1909 g [Report on the Natural History Museum of the Poltava provincial zemstvo for 1909]. Poltava. 27 p.

Otchet o sostoyanyy Muzeya ukraynskyx drevnostej V. V. Tarnovskogo Chernygovskogo gubernskogo zemstva v 1911 godu [Report on the state of the Museum of Ukrainian Antiquities V. V. Tarnovsky Chernihiv provincial zemstvo in 1911]. Chernigov, 1912. 15 p.

Otchet po Estestvenno–ystorycheskomu muzeyu Poltavskogo gubernskogo zemstva za 1913 god [Report on the Natural History Museum of the Poltava provincial zemstvo for 1913]. Ezhegodnyk muzeya Poltavskogo gubernskogo zemstva [Yearbook of the museum of the Poltava province zemstvo]. 1914, no. 2, pp. 1–11.

Otchet po Estestvenno–ystorycheskomu muzeyu Poltavskogo gubernskogo zemstva za 1914 god. Ezhegodnyk muzeya Poltavskogo gubernskogo zemstva [Yearbook of the museum of the Poltava province zemstvo]. 1917, no. 3–4, pp. 1–8.

Pobozhij S. Xudozhnye zhyttya Sumshhyny pershoyi tretyny XX st [Art life of Sumy region of the first third of the twentieth century]. Visnyk Xarkivskoyi derzhavnoyi akademiyi dyzajnu i mystecztv [Bulletin of Kharkiv State Academy of Design and Arts]. Kharkiv. 2002, no. 1, pp. 49–56.

Polovnykova S. Muzej ukrayinskyx starozhytnostej im. V. V. Tarnovskogo [Museum of Ukrainian Antiquities named after. V. V. Tarnovsky]. Rodovid.1996, no. 2. pp. 34–38.

Poltavskyj zemskyj estestvenno–ystorycheskyj muzej (Perepechatano yz otcheta Poltavskoj gubernskoj zemskoj upravu za 1891 god) [Poltava Zemstvo Natural History Museum (Reprinted from the report of the Poltava provincial district council for 1891)]. Poltava. 26 p.

Proekt pravyl muzeya V. V. Tarnovskogo v gorode Chernygove. Zhurnalu zasedanyj Chernygovskogo gubernskogo zemskogo sobranyya XXXVI ocherednoj sessyy (s 10 po 27 noyabrya 1900 goda) [Draft rules of the museum V. V. Tarnovsky in the city of Chernigov. Meeting logs of the Chernihiv provincial assembly of the XXXVI regular session (from 10 to 27 November 1900)]. Chernigov. 1900, pp. 333–335.

Putevodytel po muzeyu Poltavskogo gubernskogo zemstva. Obyasnenye kollekcyy geologycheskogo otdela y ystorycheskyj ocherk muzeya [Guide to the museum of the Poltava provincial zemstvo. Explains the collection of the geological department of its museum history]. Poltava. 1915. 42 p.

Ravykovych D. A. Muzey mestnogo kraya vo vtoroj polovyne XIX – nachale XX veka (1861–1917 gg.) [Museum of the local region in the second half of nineteenth – early twentieth century (1861–1917)]. Ocherky ystoryy muzejnogo dela v Rossyy [Essays on the history of museum business in Russia]. 1960, issue 2, pp. 145–223.

Sarbej V. Zasnovnyk Shevchenkiany [Shevchenko studies founder]. Pam’yatky Ukrayiny [Sights of Ukraine]. 1988, no. 2, pp. 54–55.

Sarbej V. G. Nacionalne vidrodzhennya Ukrayiny[National Revival of Ukraine]. Kyiv, Vyd. dim „Alternatyvy”, 1999. 356 p.

Svod postanovlenyj Chernygovskogo gubernskogo zemskogo sobranyya (XIX –XXXV sessyy) 1883 – 1899 godov [Code of Resolution of the Chernihiv Provincial Zemsky Assembly (XIX – XXXV Session), 1883 - 1899]. 1903, issue 3. 2283 s.

Svod postanovlenyj Chernygovskogo gubernskogo zemskogo sobranyya (1900 – 1909) [Code of Resolution of the Chernihiv Provincial Zemsky Assembly (1900-1909)]. Chernigov, 1912. 367 p.

Suprunenko O.B. Arxeologiya v diyalnosti pershogo pryvatnogo muzeyu Ukrayiny [Archeology in the Activity of the First Private Museum of Ukraine]. Arxeologiya [Archeology]. 2000. 392 p.

Suprunenko O. Zabuta kolekciya [The forgottn collection]. Nauka i suspilstvo [Science and Society].1991, no. 6, pp. 38–39.

Umanecz S. Ukraynskyj muzej V. V. Tarnovskogo v Chernygove [Ukrainian Museum V. V. Tarnovsky in Chernigov]. Ystorycheskyj vestnyk [Historical Herald]. 1910, no. 9, pp. 614–624.
ISSN 2227-6890. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства