ТЕХНІКА, НАУКА І ДУХОВНІСТЬ У ХХІ СТОРІЧЧІ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ

Автор(и)

  • А. В. Кіпенський Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4589-092X
  • Я. В. Тарароєв Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0734-0804

DOI:

https://doi.org/10.20998/2227-6890.2023.1.01

Ключові слова:

духовність, наука, техніка, цивілізаційний розвиток, освіта, духовне і космічне виховання

Анотація

Стихійний, подекуди, неконтрольований процес розвитку техніки, перетворення сучасної науки з галузі дослідження світу в допоміжний засіб обслуговування технологій, втрата духовного образу сучасного вченого, як безкорисливого шукача істини, поставили питання про дослідження взаємозв’язку науки і техніки з духовністю людства, як основного джерела подолання девіацій розвитку техногенної цивілізації. Розглядаючи різні аспекти взаємозв’язку духовності з наукою і технікою, автори виділяють антропологічний, акмеологічний і екзистенціальний напрями взаємодії. Антропологічний напрям, який розкриває характер зв’язку духовності, науки і техніки з діяльністю мозку людини, містить у собі катарсичний, інтелектуальний і моральний аспект, спрямований на формування засобами сучасної освіти людини, яка прагне до наукового відкриття, активного застосування розуму, подолання проявів егоцентризму, який впливає на розвиток виробництва і техніки. У межах акмеологічного напрямку розглядається проблема вибору сучасної стратегії розвитку, досягнення рівня планетарно-космічної цивілізації. Екзистенціальний напрям пов’язаний з усвідомленням кризового характеру сучасної епохи, основними заходами щодо збереження Розуму у Всесвіті.

Біографії авторів

А. В. Кіпенський, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

директор ННІ соціально-гуманітарних технологій, доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України

Я. В. Тарароєв, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії

Посилання

Bardin O.M., Mishchenko V.I. (2016). Aksiolohiia nauky i problema formuvannia dukhovnoho obrazu novoi liudyny. Filosofiia v suchasnomu sviti: materialy miskoho mizhvuzivskoho nauk.-prakt. seminaru, 18–19 lystop. 2016 r. ; red. kol. Ya. V. Tararoiev, A. V. Kipenskyi, L. V. Perevalova [ta in.]. Kharkiv : «Tochka». S. 40–44.

Beilin M.V. (2014). Nanotekhnolohiia yak proryv u postneklasychnoi nautsi : monohrafiia. Kharkiv : Vyd-vo «Oberih». 418 s.

Berdiaiev M. Liudyna i mashyna. Retrieved from http://ni.biz.ua/8/8_6/8_63118_n-berdyaev-chelovek-i-mashina--voprosi-filosofii---.html

Havrov S.N., Asher T. (2007). Kryza svitu, shcho hlobalizuietsia, i perekhid do planetarnoi kultury. Nova tsyvilizatsiia. Mizhdystsyplinarnyi nauk.-prakt. zb. S. 157–168.

Hapochenko S.D., Mamalui A.O. (2010). Estetychni osnovy suchasnoi naukovoi kartyny svitu. Problemy ta perspektyvy formuvannia natsionalnoi humanitarno-tekhnichnoi elity. Kharkiv: NTU «KhPI». № 27 (2). S. 9-16.

Honchar I.H. (2020). Kosmichna pedahohika yak napriamok naukovoho poshuku K. Venttselia. Mizhnarodni chelpanivski psykholoho-pedahohichni chytannia. S. 188-193. Retrieved from https://chelpanov.eeipsy.org/index.php/eeip/article/view/994

Kipenskyi A.V., Smoliaha M.V. (2023). Lohika rozvytku tsyvilizatsii: vid informatsiinoho do intelektualnoho suspilstva. Doslidzhennia z istorii i filosofii nauky i tekhniky. T. 32, № 1. S. 42-55.

Kipenskyi A.V. (2022). Transhumanistychne maibutnie informatsiinoho suspilstva: zberezhennia liudskoi pryrody ta dukhovnosti. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «KhPI». Seriia: Aktualni problemy rozvytku ukrainskoho suspilstva. № 2. S. 5-11.

Mishchenko V.I. (2016). Dukhovnyi obraz vchenoho v paradyhmalnii nautsi. Hileia: nauk. visnyk: zb. nauk. pr. ; hol. red. V.M. Vashkevych. Kyiv : «Vyd-vo «Hileia», Vyp. 112 (9). S. 174–179.

Mishchenko V.I. (2023). Istorychnyi vymir dukhovnosti. Doslidzhennia z istorii i filosofii nauky i tekhniky. T. 32. № 1. S. 55-71.

Mishchenko V.I. (2017). Osiahnennia svitu yak stratehiia filosofii osvity. Aktualni pytannia osvity i nauky: zb. nauk. st., materialy V mizhnar. nauk.-prakt. konf. 10-11 lystop. 2017 r. Nats. akad. Nats. hvardii Ukrainy. Kharkiv : KhOHOKZ. S. 296–305.

Mishchenko V.I. (2017). Rozvytok tekhnohennoi tsyvilizatsii yak faktor zdobuttia novoi dukhovnosti ta noosfernoi vidpovidalnosti. Problemy ta perspektyvy formuvannia natsionalnoi humanitarno-tekhnichnoi elity: zb. nauk. pr.: za materialamy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. 16 lystop. 2016 r. «Dukhovno-moralnisni osnovy ta vidpovidalnist osobystosti u doli liudskoi tsyvilizatsii»: za red. chlena-korespondenta Nats. akad. ped. nauk Ukrainy, d-ra ped. nauk, prof., O.H. Romanovskoho. Kharkiv : NTU «KhPI». Vyp. 47 (51). T. 2. S. 57–66.

Moiseiev M.M. Universum. Informatsiia. Suspilstvo. Retrieved from https://readli.net/universum-informatsiya-obshhestvo/

Moiseiev M.M. Liudyna ta noosfera Retrieved from https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/sinergetika/moiseev_n_n_chelovek_i_noosfera/55-1-0-2220

Nekrasov Z.I., Makatov Z.U. (2010). Transformatsiia dukhovnosti u protsesi informatsiinoho rozvytku suspilstva. Naukovi vidomosti. Seriia Filosofiia. Sotsiolohiia. Pravo. № 2 (73). Vyp. 11. S. 187 – 191.

Pysarchyk L.Yu. (2018). A. Koire: istoriia nauky yak vyrazhennia yednosti liudskoi dumky. Retrieved from https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_nauki/kojre_aleksandr_ocherki_istorii_filosofskoj_mysli_1985/51-1-0-1078

Protsenko O.P., Vasylieva L.A. (2020). Kulturni formy spilkuvannia v samozberezhenni liudyny ta vdoskonalenni liudskykh vidnosyn. Naukove piznannia: metodolohiia ta tekhnolohiia. № 1 (45). S. 83–89.

Savostianova M.V. (2009). Aksiolohichnyi analiz paradyhmalnoi nauky chy roli tsinnostei u nautsi. Monohrafiia. K. : Vyd-vo PARAPAN. 260 s.

Sevbo-Bieletska I.P. (2008). Bilia poroha inshoho buttia. K. : «Proloh». 488 s.

Tararoiev Ya.V. (2016). Tekhnolohichnyi prohres ta problema rozpodilu: filosofsko-kulturolohichnyi aspekt. Teoretychni ta prykladni problemy vzaiemodii nauky, tekhniky i tekhnolohii: Materialy II Vseukr. nauk.-prakt. seminaru, prysviach. 85-richchiu Kharkiv. nats., avtomobilno-dorozhnoho un-tu, (Khariv, 11-12 lystop. 2015 r.). Kharkiv: KhNADU : Vyd-vo «Lider». S. 7–24.

Ursul A.D. (1993). Shliakh u noosferu. Kontseptsiia vyzhyvannia ta staloho rozvytku liudstva. Retrieved from https://www.studmed.ru/ursul-ad-put-v-noosferu_3726ab0dd2b.html

Chaplihin O.K. (2016). Naukova ta tekhniko-tekhnolohichna tvorchist ta maibutnie liudyny. Teoretychni ta prykladni problemy vzaiemodii nauky, tekhniky i tekhnolohii : materialy II Vseukrainskoho naukovo-praktychnoho seminaru, (Kharkiv, 11-12 lystopada 2015 r.). Kh. : KhNADU : Vyd-vo «Lider». S. 25 – 43.

Shveitser Albert. Kultura ta etyka. Retrieved from https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/ehtika_i_ehstetika/shvejcer_a_kultura_i_ehtika/36-1-0-3408

Shtumpf S.P. Pryroda dukhovnosti: avtoref. dys. ... d-ra filosof. nauk. Retrieved from https://www.dissercat.com/content/priroda-dukhovnosti

Åkerström, Lola A. Lagom. (2017). The Swedish Secret of Living Well. Headline Publishing Group. 192 p.

Bologna, Mauro & Aquino, Gerardo. (2020). Deforestation and world population sustainability: a quantitative analysishttps. Scientific Reports. Vol. 10. Retrieved from www.nature.com/articles/s41598-020-63657-6

Harari, Yuval Noah. (2018). 21 Lessons for the 21st Century. Retrieved from https://www.ynharari.com/book/21-lessons-book/

Heidegger Martin. (1959). Gelassenheit. Gunther Neske. Pfullingen. 281 r. Retrieved from https://cameralabs.org/10512-otreshennost-martin-khajdegger-o-vychislyayushchem-myshlenii-i-osmyslyayushchem-razdume

High Tech, Deep Humanity: Technology and Our Quest for Meaning. (2005). John Naisbit with Nana Naisbit and Douglas Philips. 381, Retrieved from https://archive.org/details/hightechhightouc0000nais/page/n5/mode/2up

Kaku, M. (2004). Parallel worlds: a journey through creation, higher dimensions and the future of the cosmos. Rublished by doubleday a division of Random House, Inc. New York, London, Toronto, Sydney, Auckland. 428 r.

Toffler E. The Third Wave. Retrieved from https://archive.org/details/TheThirdWave-Toffler

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-07

Номер

Розділ

ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА