ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗБАР’ЄРНОГО СЕРЕДОВИЩА В АКАДЕМІЧНІЙ УСТАНОВІ: БІБЛІОТЕЧНА СКЛАДОВА

Автор(и)

  • Олена Василівна Одноволикова Національний технічний університет «Харківський політехнічний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9503-7161
  • Світлана Юріївна Новосьолова Національний технічний університет «Харківський політехнічний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1341-6323
  • Юлія Миколаївна Главчева Національний технічний університет «Харківський політехнічний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7991-5411

DOI:

https://doi.org/10.20998/2227-6890.2022.2.13

Ключові слова:

безбар’єрне середовище, особливі освітні потреби, освітні інформаційні ресурси, бібліотека університету, інформаційний простір, інклюзивне середовище

Анотація

Забезпечення належних і сприятливих умов під час освітнього процесу для здобувачів з особливими освітніми потребами (ООП) нині є надзвичайно актуальним питанням для більшості закладів вищої освіти. У статті проведено аналіз поточної ситуації та визначено бібліотечну складову з забезпечення безбар’єрного середовища для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами. Однією з важливих складових безбар’єрного середовища закладу вищої освіти має бути безперешкодний доступ здобувачів з ООП до освітніх інформаційних ресурсів. Тому саме цю складову має можливість та повинна забезпечувати бібліотека закладу вищої освіти.

Посилання

Avksentieva T.A., Lisnychenko A.P. (2016). Shliakhy zaprovadzhennia inkliuzyvnoi osvity u VNZ Ukrainy. Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho. Seriia : Pedahohika i psykholohiia. № 48. S. 135-138. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_pp_2016_48_29.

Berezovska I., Minakova K. (2021). Inkliuzyvne navchannia pry porushenni slukhu: praktyky vykladannia pryrodnychykh nauk : navch. posibnyk ; Nats. tekhn. un-t «Kharkiv. politekhn. in-t». Lviv : Prostir-M. 184 s. Retrieved from http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52950

Vovk O. YNKLIuZYVNAIa lyteratura. Naukovo-tekhnichna biblioteka NTU «KhPI». Retrieved from http://library.kpi.kharkov.ua/files/Seminars/ynklyuzyvnaya-lyteratura_mynsk.pdf

Davydenko H.V. (2018). Uprovadzhennia sotsialnoi inkliuzii u zakladakh vyshchoi osvity: bariery ta shliakhy yikh podolannia. Visnyk Universytetu imeni Alfreda Nobelia. Seriia : Pedahohika i psykholohiia. № 2. S. 123-128. Retrieved fromhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2018_2_21.

Dosvid poiednannia STEM ta inkliuzyvnoi osvity v litnomu tabori na bazi tekhnichnoho vyshchoho navchalnoho zakladu (2018). T.S. Tykhomyrova [ta in.]. Intehrovani tekhnolohii ta enerhozberezhennia. № 3. S. 54-59. Retrieved from http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41043

Inkliuzyvna osvita. Kharkivskyi natsionalnyi universytet miskoho hospodarstva imeni O. M. Beketova : ofits. sait. Retrieved from https://www.kname.edu.ua/index.php/osvita/inkliuzyvna-osvita

Inkliuzyvna osvita dlia navchannia ta reabilitatsii osib z osoblyvymy osvitnimy potrebamy. Kharkivskyi natsionalnyi universytet radioelektroniky : ofits. sait. Retrieved from https://nure.ua/inkljuzivna-osvita-dlja-navchannja-ta-reabilitacii-osib-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami

Inkliuzyvne navchannia. Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy : ofits. sait. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/tag/inklyuzivne-navchannya

Kolchenko K.O., Nikulina H.F. (2013). Kontseptualni pidkhody do vprovadzhennia inkliuzyvnoi osvity u vyshchykh navchalnykh zakladakh. Aktualni problemy navchannia ta vykhovannia liudei z osoblyvymy potrebamy. № 10. S. 12-21. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/apnvlop_2013_10_3

Konventsiia pro prava osib z invalidnistiu : Zakon Ukrainy vid 16.12.2009 № 1767-VI. Zakonodavstvo Ukrainy : baza danykh. VR Ukrainy. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71#Text

Konstytutsiia Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy : baza danykh. VR Ukrainy. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Leniv Z. Bezbarierne suspilstvo – zaporuka yakosti zhyttia liudei z invalidnistiu. Naukovo-tekhnichna biblioteka NTU «KhPI». Retrieved from http://library.kpi.kharkov.ua/files/Seminars/prezentaciya_leniv_bezbaryernist_.pdf.

Lytvynova O.N., Stadnytska I.R. (2018). Inkliuzyvne navchannia u vyshchykh navchalnykh zakladakh I–II rivniv akredytatsii yak shliakh do samorealizatsii. MEDSESTRYNSTVO. № 4. S. 41-43. Retrieved from https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/download/9859/9502/

Malikov V.V. (2019). Inkliuziia ta rivnyi dostup do osvity: sotsialna aktyvnist molodykh naukovtsiv v NTU «KhPI». Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «KhPI». Ser. : Aktualni problemy rozvytku ukrainskoho suspilstva = Bulletin of the National Technical University «KhPI». Ser. : Actual problems of Ukrainian society development : zb. nauk. pr. Kharkiv : NTU «KhPI». № 1. S. 40-45. Retrieved from http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/46895

Normatyvni dokumenty. Naukovo-tekhnichna biblioteka NTU «KhPI» Retrieved from http://library.kpi.kharkov.ua/uk/no_barriers_regulatory

Polozhennia pro orhanizatsiiu inkliuzyvnoho navchannia u KPI im. Ihoria Sikorskoho. Natsionalnyi tekhnichnyi universytet Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut imeni Ihoria Sikorskoho» : ofits. sait. Retrieved from https://kpi.ua/inclusive-education-regulation

Poriadok suprovodu (nadannia dopomohy) osib z invalidnistiu ta inshykh malo mobilnykh hrup naselennia v Natsionalnomu tekhnichnomu universyteti «Kharkivskyi politekhnichnyi instytut». Natsionalnyi tekhnichnyi universytet «Kharkivskyi politekhnichnyi instytut» : ofits. sait. Retrieved from http://public.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2020/03/Poryadok-suprovodu-NOVA-REDAKTSIYA-v-red.yur.otd.pdf

Pravyla povedinky zdobuvachiv osvity u Natsionalnomu tekhnichnomu universyteti «Kharkivskyi politekhnichnyi instytut». Natsionalnyi tekhnichnyi universytet «Kharkivskyi politekhnichnyi instytut» : blohy NTU «KhPI». Retrieved from http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2021/07/PRAVILA-POVEDINKI-ZDOBUVACHIV-OSVITI-NTU-HPI.pdf

Pro vyshchu osvitu : Zakon Ukrainy iz zminamy, vnesenymy zghidno iz Zakonom № 1838-IX vid 02.11.2021. Zakonodavstvo Ukrainy : baza danykh. VR Ukrainy. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

Pro zatverdzhennia Natsionalnoho planu dii z realizatsii Konventsii pro prava osib z invalidnistiu na period do 2025 roku : rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 07.04.2021 № 285-r. Zakonodavstvo Ukrainy : baza danykh. VR Ukrainy. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/285-2021-%D1%80#Text

Pro zatverdzhennia Poriadku orhanizatsii inkliuzyvnoho navchannia u zakladakh vyshchoi osvity : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 10.07.2019 № 635. Zakonodavstvo Ukrainy : baza danykh. VR Ukrainy. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/635-2019-%D0%BF#Text

Pro informatsiiu : Zakon Ukrainy iz zminamy, vnesenymy zghidno iz Zakonom № 1089-IX vid 16.12.2020. Zakonodavstvo Ukrainy : baza danykh. VR Ukrainy. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text

Pro Informatsiino-resursnyi tsentr «Bez barieriv». Naukovo-tekhnichna biblioteka NTU «KhPI». Retrieved from http://library.kpi.kharkov.ua/uk/no_barriers_home

Pro osvitu : Zakon Ukrainy iz zminamy, vnesenymy zghidno iz Zakonom № 1838-IX vid 02.11.2021. Zakonodavstvo Ukrainy : baza danykh. VR Ukrainy. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#

Pro osnovy sotsialnoi zakhyshchenosti osib z invalidnistiu v Ukraini : Zakon Ukrainy iz zminamy, vnesenymy zghidno iz Zakonom № 2249-VIII vid 19.12.2017. Zakonodavstvo Ukrainy : baza danykh. VR Ukrainy. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text

Pro skhvalennia Natsionalnoi stratehii iz stvorennia bezbariernoho prostoru v Ukraini na period do 2030 roku : Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 14.04.2021 № 366-r. Zakonodavstvo Ukrainy : baza danykh. VR Ukrainy. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021-%D1%80#Text

Suprovid navchannia studentiv iz osoblyvymy potrebamy v intehrovanomu osvitnomu seredovyshchi. Vidkrytyi mizhnarodnyi universytet rozvytku liudyny «Ukraina» : ofits. sait. Retrieved from https://uu.edu.ua/inclusion

Udych Z. Skladovi inkliuzyvnoho bibliotechnoho seredovyshcha. Naukovo-tekhnichna biblioteka NTU «KhPI». Retrieved from http://library.kpi.kharkov.ua/files/Seminars/skladovi_inklyuzyvnogo_bibliotechnogo_seredovyshcha.pdf

Shokan A. Yak pratsiuie inkliuziia v ukrainskykh universytetakh i choho yii brakuie. Sotsportal : sait HO «Kulturno-informatsiina ahentsiia «Sotsialnii portal Ukrainy». Retrieved from https://socportal.info/ua/news/yak-realizuiut-inkliuziiu-v-ukrainskikh-universitetakh/

Palyey T.L., Novosolova S.Y. (2021). Information Service for Users With Special Educational Needs. University Library at a New Stage of Social Communications Development : Conference Proceedings. Vol. 6. Retrieved from http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/55646/1/Palyey_Information_service_2021.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-29