ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДО ПЛАНЕТАРНО-КОСМІЧНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • Віктор Іванович Міщенко Національний технічний університет «Харківський політехнічний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8815-9272

DOI:

https://doi.org/10.20998/2227-6890.2022.2.05

Ключові слова:

інформаційне суспільство, інтелектуальність, особистість, цивілізація, духовність, інтелігебільність, еволюція, spirituality

Анотація

Автором розглянуто причини процесів деінтелектуалізації суспільства, пов’язаних із впливом техногенної цивілізації, суспільства масового споживання, інформаційного суспільства. Враховуючи важливість інтелектуалізації особистості, звернено увагу на те, що сам термін використовується функціонально, як здібність використовувати інтелект у тих або інших ситуаціях, а не як внутрішній стрижень духовного образу особистості. Обґрунтовано саме такий розгляд інтелектуальності у зв’язку з необхідністю функціонування сучасної посткласичної науки, а також дослідженням великих складно організованих систем, здатних до самоорганізації. З метою формалізації концепту інтелектуалізації розглянуто структурні елементи (ноосферність, аналітичність, інтелігібільність, креативність, евристичність, цивілізованість, інтелігентність, самостійність мислення, позитивний, життєстверджуючий характер), особливості прояву інтелектуальності в різних сферах діяльності особистості, рівні розвитку інтелектуальності. Доведено, що необхідність досягнення вищих рівнів інтелектуальності (еволюційного, глобального креативного, духовного) пов’язується з необхідністю виживання цивілізації на стадії трансформації до планетарно-космічної, використання ресурсів технотронного суспільства, створення інтелектуально-моральної духовності.

Посилання

Andriushchenko V.P. (2006). Intelihentna moralnist nevyznachenosti: spohady pro maibutnie. Nravstvennыe ymperatyvы yntellyhentsyy: materyalы IV Mezhdunar. nauch.-teoret. konf. po problemam sovr. yntellyhentsyy. Kharkov : Yzd-vo NUA. S. 18–19.

Bekh I. (2015). Vybrani naukovi pratsi: Vykhovannia osobystosti. T. 1. Chernivtsi : Bukriak, 840 s.

Homilko O.Ie. (2021). Filosofiia yak propahanda u tsyfrovykh vyklykakh mrakobissia. Filosofiia v suchasnomu sviti : materialy II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 19–20 lystopada 2021 r. Red. kol. Ya.V. Tararoiev, A.V. Kipenskyi, O.O. Dolska [ta in.]. Kharkiv : Drukarnia Madryd. S. 5-8.

Dolska O.O. (2012). Filosofiia suchasnoho suspilstva : navch.-metod. posib. Kharkiv : NTU «KhPI». 180 c.

Dolska O. (2018). Paradyhmalni zminy u suchasnii filosofii osvity. Filosofiia osvity. № 2. S. 146-162.

Kipenskyi A.V., Zhuravlov Yu.V. (2017). Problema vyznachennia fenomenu natsionalnoi elity. Suchasni pidkhody do rozuminnia natsionalnoho suverenitetu. Natsionalna ideia: systemni funktsii. Systema vlady na ukrainskykh zemliakh u period do stvorennia suchasnoi derzhavy. Natsionalnyi suverenitet: ukrainskyi vymir v konteksti svitovoi politychnoi dumky. Kharkiv : «Miskdruk», KhNTUSH im. Petra Vasylenka; KhNUBA. 284 s. S. 57–65; 90–110; 169–186; 258–259.

Kipenskyi A.V., Ponomarov O.S. (2021). Pryshcheplennia yakostei intelihentnosti lideram i humanitarno-tekhnichnoi eliti. Rozvytok svitohliadnykh pozytsii studentiv i lohiko-metodolohichnykh zasad yikhnoi maibutnoi profesiinoi diialnosti. Tsilova pidhotovka lideriv i humanitarno-tekhnichnoi elity: z dosvidu roboty fakultetu sotsialno-humanitarnykh tekhnolohii NTU «KhPI» ; pid red. A.V. Kipenskoho, O.S. Ponomarova. Kharkiv : «Madryd». S. 149–160, 189–198.

Krymskyi S.B. (2003). Pryntsypy dukhovnosti KhKhI stolittia. Dyrektor shkoly. № 8. S. 4–5.

Lozovoi V.O. (2014). Moralna kultura osobystosti yak sertsevyna yii dukhovnosti. Dukhovno-moralnisni osnovy ta vidpovidalnist osobystosti u doli liudskoi tsyvilizatsii: zb. nauk. pr.: po materialam Mizhnar. nauk.-prakt. konf. 5–6 lystop. 2014 r.: v 2 ch. : Ch. 1 ; pid red. O.H. Romanovskoho, Yu.I. Panfilova. Kharkiv : NTU «KhPI». S. 20–24.

Lozovoi V.O., Sidak L.M. (2006). Samorozvytok osobystosti u filosofskii refleksii ta sotsialnii praktytsi : monohrafiia. Kharkiv : Pravo, 256 s.

Mishchenko V.I. (2021). Kontury novoi morali hlobalnoho svitu. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «KhPI». Seriia: Aktualni problemy rozvytku ukrainskoho suspilstva: zb. nauk. pr. Nats. tekhn. un-t «Kharkiv. politekhn. in-t». Kharkiv : NTU «KhPI». № 2. S. 91-99.

Puhanovskyi K.O. Mishchenko V.I. (2022). Kosmohoniia v umovakh suchasnoho tekhnichnoho prohressu. Retrived from http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/58986/1/Puhanovskyi_Kosmohoniia_2022.pdf

Filosofiia: terminy i poniattia : navch. entsykloped. slovnyk (2020). ; pid red. V.L. Petrushenka. Lviv : «Novyi Svit-2000». 506 s.

Khaidehher M. Vidchuzhenist. Retrived from https://cameralabs-org.turbopages.org/cameralabs.org/s/10512-otreshennost-martin-khajdegger-o-vychislyayushchem-myshlenii-i-osmyslyayushchem-razdume

Bologna, Mauro & Aquino, Gerardo. (2020). Deforestation and world population sustainability: a quantitative analysishttps. Scientific Reports. Article number: 7631 (2020). Vol. 10. Retrived from www.nature.com/articles/s41598-020-63657-6

Merton R. (1965). The Ambivalence of Scientists. Science and Society / red. N. Kaplan. Rand McNally. P. 44–75.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-29

Номер

Розділ

ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА