ОСНОВНІ ТЕХНІКИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДАЖІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20998/%25x

Ключові слова:

продаж, управління, прибуток, клієнти, реклама, системи, відділ продажів, компанія, техніки продажів

Анотація

Стаття присвячена питанням вивчення існуючих технік підвищення продажів та ефективному управлінню ними. Обґрунтовується ідея про те, що саме грамотне використання технік продажів може значно підвищити рівень пізнаваності компанії та сприяти її успішному розвитку. Сфера торгівлі завжди була (і залишається зараз) порівняно простим, доступним і надійним напрямом підприємницької діяльності. Але, треба визнати, що навіть в епоху жорстокої конкуренції далеко не всі сучасні топ менеджери, офісні консультанти, продавці й агенти володіють техніками продажів та відповідними навичками. Як успішно підняти продажі в інтернет-магазині? Як збільшити прибуток компанії? Як ефективно управляти продажами? Під ефективністю ми розуміємо збільшення обсягів продажів. На жаль, універсального рецепту, як збільшити ефективність торгівлі, не існує. Кожне підприємство підбирає власну техніку методом проб і помилок, багаторазово тестуючи її на практиці. Скрупульозний підхід дає свої результати – необхідно зібрати штат фахівців з досвідом і хорошими навичками у продажах або тренувати свою власну команду. Вдало обрана техніка ефективних продажів дає відповіді на усі поставлені питання. У роботі надаються рекомендації для використання технік підвищення продажів. Описується, як соціальні мережі можуть впливати на рівень продажів та бренд, як точне знання про клієнта може збільшити рівень продажів серед існуючих клієнтів і залучити нових. Примхливого сучасного клієнта важко чимось здивувати. Ринок переповнений схожими пропозиціями, у кожного бізнесу є серйозні і небезпечні конкуренти. Ефективні техніки продажів (телефоном, онлайн і так далі) – необхідна умова для розвитку компанії і підтримки стабільності у реалізації. Автор акцентує увагу на тому, як якісний клієнтський сервіс дає велику перевагу серед конкурентів та підвищує рівень лояльності, а також приходить до висновку, що техніки впливу залежать від багатьох факторів і є ситуаційними у використанні.

Посилання

Вертоградов В. А. Керування продажами. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 156 с.

Годін А. М. Маркетинг: Підручник для вузів екон. спец. М.: Дашков і К°, 2003. 88 с.

Дашков Л. П., Памбухчиянц В. К. Комерція і технологія торгівлі. М.: ІОЦ «Маркетинг», 2000. С. 66–86.

Джирард Дж., Браун С. Як продати что завгодно кому завгодно. СПб. 2009. 236 с.

Діксон Меттью, Адамсон Брент. Чемпіони продажів. К.: "Манн, Іванов і Фербер", 2013. C. 20–62.

Камминз, Д. Стимулювання збуту. Як провести ефективну промо-кампанію. М.: Консалтингова група «ІМІДЖ-Контакт»; ИНФРА-М, 2003. (Серія «Сучасні консалтингові технології»). С. 10–66.

Конрат Джилл. Гнучкі продажі. К.: Манн, Іванов і Фербер, 2019. 268 c.

Кіндер Д., Кіндер Г. Азбука успішного продажу. М., 2009. 185 с.

Скріптунова Є. Управління продажами: основні тенденції. Управление компанией, 2003. № 7. 243 с.

Кондрашов В. Управління продажами. М., 2007. С. 240–251.

Кулиниченко Є. Ю. Менеджер з продажу. М., 2009. 197 с.

Сіалдіні Роберт. Психологія впливу. СПб.: Пітер, 2009. 265 с.

Спіро Розанн Л., Вільям Дж. Стентон, Грегорі А. Річ. Управління продажами. М., 2007. С. 29–45.

Стефан Шиффман 25 звички продажу. К., 1991. 232 c.

Фатрелл Чарльз М. Управління продажами. Спб., 2004. 214 с.

Ферні Д., Лі Спаркс. Логістика та управління роздрібнімі продажами: провідні експерти про сучасній практике і тенденції. М., 2007. 168 с.

Ямагучі Тадао. Шлях торгівлі. М., 2005. 366 с.

Vertogradov V. A. Keruvannja prodazhami [Sales management]. Moscow, UNITI-DANA, 2002. 156 p.

Godin A. M. Marketynh: Pidruchnyk dlia vuziv ekon. spets. [Marketing: Textbook for higher education economics. spec.]. Moscow, Dashkov and K°, 2003. 88 p.

Dashkov L. P., Pambukchyants V. K. Komertsiia i tekhnolohiia torhivli [Commerce and Trade Technology]. Moscow, IOC "Marketing", 2000, pp. 66–86.

Girard J., Brown C. Yak prodaty chto zavhodno komu zavhodno [How to sell anything to anyone]. Saint Petersburg. 2009. 236 p.

Dickson Matthew and Adamson Brent. Chempiony prodazhiv [Sales Champions]. Kyiv, "Mann, Ivanov and Ferber", 2013, pp. 20–62.

Cummins D. Stymuliuvannia zbutu. Yak provesty efektyvnu promo-kampaniiu [Sales promotion. How to run an effective promotional campaign]. Moscow, IMAGE-CONTACT Consulting Group; INFRA-M, 2003, pp. 10–66.

Conrat Jill. Hnuchki prodazhi [Flexible Sales]. Kyiv, "Mann, Ivanov and Ferber", 2019. 268 p.

Kinder D., Kinder G. Azbuka uspishnoho prodazhu [The ABC of a successful sale]. Moscow, 2009. 185 p.

Skriptunova E. Upravlinnia prodazhamy: osnovni tendentsii [Sales Management: Basic Trends]. Upravlenye kompanyei [Company Management]. 2003, no. 7, 243 p.

Kondrashov V. Upravlinnia prodazhamy [Sales Management]. Moscow, 2007, pp. 240–251.

Kulinichenko E. Menedzher z prodazhu [Sales Manager]. Moscow, 2009. 197 p.

Cialdini Robert. Psykholohiia vplyvu [The Psychology of Influence]. 2009. 265 p.

Spiro Rosanne L., William J. Stanton, Gregory A. Rich. Upravlinnia prodazhamy [Sales Management]. Moscow, 2007, pp. 29–45.

Stefan Schiffman. 25 zvychky prodazhu [25 Habits of Selling]. 1991. 232 c.

Fatrell Charles M. Upravlinnia prodazhamy [Sales Management]. Saint Petersburg, 2004. 214 p.

Ferney D., Lee Sparks. Lohistyka ta upravlinnia rozdribnimi prodazhamy: providni eksperty pro suchasnii praktyke i tendentsii [Logistics and Retail Management: Leading Experts on Modern Practice and Trends]. Moscow, 2007. 168 p.

Yamaguchi Tadao. Shliakh torhivli [Path of Trade]. Moscow, 2005. 366 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті