ПЕРЕВАГИ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20998/10.20998/2227-6890.2020.1.18

Ключові слова:

емоційний інтелект, емоції, стилі мислення, самоаналіз, самоконтроль, мотивація, управління, роздрібна торгівля

Анотація

Дана стаття присвячена питанню емоційного інтелекту в житті кожної людини та в роздрібній торгівлі. Обґрунтовується ідея про те, що саме EQ – має вирішальний вплив на формування індивіду та його інтеграцію в соціум. Також в роботі надається  порівняльна характеристика двох типів інтелекту та їх важливість у становленні особистості, її розвитку та успішності в сфері торгівлі.  Автор аналізує різні типи мислення, поняття емоцій та шляхи їх корекції для ментального та інтелектуального розвитку, адже емоції є рушійною силою як в особистому житті, так і на професійному поприщі. Доводиться думка про те, що без емоційного інтелекту зараз неможливо рухатись вперед чи досягати якихось значних висот, його можна розвивати та вдосконалювати. Особливу увагу приділено  аспектам емоційного інтелекту та реальним крокам, яких треба притримуватись для реалізації власного потенціалу. Також в статті розкривається інформація про вміння контролювати власні емоції та про власне розуміння своїх слабких та сильних сторін. В статті наведені яскраві приклади реальної важливості EQ в бізнесі, менеджменті та торгівлі. Надаються практичні рекомендації стосовно підвищення рівня емоційного інтелекту. У висновку сформовані основні результати дослідження та аналізу емоційного інтелекту та його ролі в житті кожного з нас.

Посилання

Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь: Теория и практика.

Бурлачук Л. Ф., Коржова Е. Ю. Психология жизненных ситуаций.

Вилюнас В. К. Психология эмоциональных явлений. М.: Изд-во МГУ, 1976. 142 с.

Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта. Психология мышления. М.: Прогресс, 1969. С. 433–456.

Гоноблин Ф. Н. О некоторых психических качествах личности учения. Вопросы психологии. 1975. № 1. С. 100–111.

Занюк С. С. Психологія мотивації та емоцій. Луцьк: ред.-вид. відд. Волин. держ. ун-ту ім.Лесі Українки, 1997. 180 с.

Ильин Е. П. Эмоции и чувства. СПб.: Питер, 2001. 752 с.

Кириленко Т.С. Гармонізація емоційних станів особистості. Наука і освіта. 2000. № 1–2. С. 22–23.

Лактионов А. Координаты индивидуального опыта. Харьков: Бизнес-Информ, 1998. 489 с.

Кочубей Б.Б. Действие и поступок. Знание сила. 1991. № 7. С. 67–72.

Небылицын В. Д. Темперамент. Психофизиологические исследования индивидуальных различий. М., 1976. С. 178–186.

Bondarenko A. F. Psihologicheskaja pomoshh': Teorija i praktika [Psychological assistance: Theory and practice].

Burlachuk L. F., Korzhova E. Yu. Psihologija zhiznennyh situacij [Psychology of life situations].

Vilyunas V. K. Psihologija jemocional'nyh javlenij [Psychology of emotional phenomena]. Moscow, Publishing House of Moscow State University, 1976. 142 p.

Guilford J. Tri storony intellekta [Three aspects of intelligence]. Psihologija myshlenija [Psychology of thinking]. Moscow, Progress, 1969, pp. 433-456.

Gonoblin F. N. O nekotoryh psihicheskih kachestvah lichnosti uchenija [About some mental qualities of the personality of teaching]. Voprosy psihologii [Questions of psychology]. 1975, no. 1, pp. 100–111.

Zanyuk S. S. Psykholohiia motyvatsii ta emotsii [Psychology of motivation and emotion]. Lutsk, red.-view. vidd. Volin. holding University of Ukraine, Forests of Ukraine, 1997. 180 p.

Ilyin E. P. Jemocii i chuvstva [Emotions and feelings]. Saint Petersburg, Peter, 2001. 752 p.

Kirilenko T. S. Harmonizatsiia emotsiinykh staniv osobystosti [Harmonization of special stations of specialty]. Nauka i osvita [Science and Education]. 2000, no. 1–2, pp. 22–23.

Laktionov A. Koordinaty individual'nogo opyta [Coordinates of individual experience]. Kharkiv, Business Inform, 1998. 489 p.

Kochubey B. B. Dejstvie i postupok [Action and deed]. Znanie sila [Knowledge is power]. 1991, no.7, pp. 67–72.

Nebylitsyn V. D. Temperament [Temperament]. Psihofiziologicheskie issledovanija individual'nyh razlichij [Psychophysiological studies of individual differences]. Moscow, 1976, pp. 178–186.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті