ОПОДАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20998/10.20998/2227-6890.2020.1.17

Ключові слова:

єдиний податок, сільськогосподарські товаровиробники, спеціальний режим оподаткування, спрощена система

Анотація

Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників на сучасному етапі розвитку економічних відносин характеризується різними підходами до різних категорій таких платників, хоча загалом вони формують єдиний механізм оподаткування сільськогосподарських товаровиробників. Виявлення та розкриття проблемних аспектів функціонування цього механізму є головною метою дослідження.

У статті розглянуто діючий механізм оподаткування сільськогосподарських товаровиробників, а також проаналізовано зміни, внесені до Податкового кодексу України в цьому напрямку. Проведено ретроспективний аналіз умов оподаткування сільськогосподарських товаровиробників і запропоновано перспективи на майбутнє у зв’язку з євроінтеграційними процесами, які відбуваються в країні. в останні роки аграрний сектор України зазнає все більшого податкового навантаження через поступове скасування пільг в оподаткуванні. Основною проблемою, з якою зіштовхнулись сільськогосподарські товаровиробники за аналізований період, стало зростання сум податкових зобов’язань з ПДВ, що вплинуло на розмір їх обігових коштів. На перспективу, застосовуючи досвід країн ЄС, доцільно впровадити зниження ставки оподаткування з ПДВ для аграріїв.

Посилання

Податковий кодекс України, затверджений Верховною Радою України від 02 грудня 2010 р. № 2755-VІ. URL: http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення 22.11.2019).

Закон України «Про фермерське господарство» №973-15-VІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-15 (дата звернення 22.11.2019).

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств» від 10.07.2018 № 2497. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2497-19 (дата звернення 22.11.2019).

Спецрежим ПДВ у 2016 році: особливості перерахування коштів. URL: https://news.dtkt.ua/ua/taxation/pdv/37079 (дата звернення 22.11.2019).

Про скасування спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства : лист України від 03.01.2017 № 8/7/99-99-15-03-02-17 URL: http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/print-70807.html. (дата звернення 22.11.2019).

Державний бюджет України на 2017-2019 роки. URL: http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення 22.11.2019).

Фадєєва Г. М., Котенко Л. М. Аналіз проблематики функціонування та перспективи розвитку спрощеної системи оподаткування в Україні. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. Зб. наук. праць ХДУХТ. Харків, 2014. С.31–40.

Koptieva H., Chernyuk P. Taxation of small businesses in Ukraine. Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств: Тези доп. XI міжнародної науково-практичної конференції. Х.: ТОВ «Планета-Прінт». 2018. С.16.

Сидоренко Р. В. Оподаткування діяльності сільськогосподарських підприємств: сучасний стан та перспективи. Причорноморські економічні студії. 2016. Випуск 12-2. C. 173–176.

Магопець О. А., Босенко А. В. Удосконалення механізму справляння єдиного податку для сільськогосподарських товаровиробників. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2015. Випуск 28. С. 87–99.

Бурковська А. В., Шкапоєд В. К. Сучасні особливості оподаткування сільськогосподарських підприємств України. Modern Economics. 2017. № 6. С. 24–30.

Мацелюх Н. П. Оподаткування аграрного сектору: проблеми і нові підходи в системі державного регулювання. Агросвіт. 2016. Т. 12. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/12_2016/4.pdf (дата звернення 22.11.2019).

Podatkovyi kodeks Ukrainy, zatverdzhenyi Verkhovnoiu Radoiu Ukrainy vid 02 hrudnia 2010 r. № 2755-VI [Tax code of Ukraine, approved by the Verkhovna Rada of Ukraine dated December 02, 2010 № 2755-VI]. Available at: http://zakon.rada.gov.ua (accesed 22.11.2019).

Zakon Ukrainy «Pro fermerske hospodarstvo» №973-15-VI [The law of Ukraine "On farming" dsl 19/06/2003 No. 973-15-VI]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-15 (accessed 22.11.2019).

Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo stymuliuvannia utvorennia ta diialnosti simeinykh fermerskykh hospodarstv» vid 10.07.2018 № 2497 [The law of Ukraine "On amendments to the Tax code of Ukraine and some laws of Ukraine concerning stimulation of creation and activity of family farming" from 10.07.2018 No. 2497]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2497-19 (accessed 22.11.2019).

Spetsrezhym PDV u 2016 rotsi: osoblyvosti pererakhuvannia koshtiv [Special VAT regime in 2016: features of funds transfer]. Available at: https://news.dtkt.ua/ua/taxation/pdv/37079 (accessed 22.11.2019).

Pro skasuvannia spetsialnoho rezhymu opodatkuvannia diialnosti u sferi silskoho ta lisovoho hospodarstva, a takozh rybalstva : lyst Ukrainy vid 03.01.2017 № 8/7/99-99-15-03-02-17 [On the abolition of the special regime of taxation of activities in the field of agriculture and forestry, as well as fisheries: letter of Ukraine dated 03.01.2017 № 8/7 / 99-99-15-03-02-17]. Available at: http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/ podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/print-70807.html (accessed 22.11.2019).

Derzhavnyi biudzhet Ukrainy na 2017-2019 roky [State budget of Ukraine for 2017–2019]. Available at: http://zakon.rada.gov.ua (accessed 22.11.2019).

Fadeуeva G. M., Kotenko L. M. Analiz problematyky funktsionuvannia ta perspektyvy rozvytku sproshchenoi systemy opodatkuvannia v Ukraini [Analysis of the problems of functioning and prospects of development of the simplified tax system in Ukraine]. Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh. Zb. nauk. prats KhDUKhT [Economic strategy and prospects of development of trade and services-collection of Sciences.papers HDUHT]. Kharkov. 2014, pp. 31–40.

Koptieva H., Chernyuk P. Taxation of small businesses in Ukraine. Problemy sotsialno-ekonomichnoho rozvytku pidpryiemstv: Tezy dop. XI mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Problems of socio-economic development of the enterprises: Abstracts of the XI international scientific-practical conference]. Kharkiv, "Planeta Print", 2018, p. 16.

Sydorenko R. V. Opodatkuvannia diialnosti silskohospodarskykh pidpryiemstv: suchasnyi stan ta perspektyvy [Taxation of agricultural enterprises: current status and prospects]. Prychornomorski ekonomichni studii [Black Sea Economic Studies]. 2016, issue 12–2, pp. 173–176.

Mahopets O. A., Bosenko A. V. Udoskonalennia mekhanizmu spravliannia yedynoho podatku dlia silskohospodarskykh tovarovyrobnykiv [The Improving of Mechanism of Levying a Single Tax for Agricultural Producers]. Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky [Scientific works of Kirovograd National Technical University. Economic sciences]. 2015, issue 28, pp. 87–99.

Burkovska A. V., Shkapoied V. K. Suchasni osoblyvosti opodatkuvannia silskohospodarskykh pidpryiemstv Ukrainy [Modern features of taxation of agricultural enterprises of Ukraine]. Modern Economics. 2017, no. 6, pp. 24–30.

Matselioukh N., Skoryk M. The taxation of the agricultural sector: problems and new approaches in the system of state adjustment”, Aghrosvit [Agrosvit]. 2016, vol. 12. Available at: http://www.agrosvit.info/pdf/12_2016/4.pdf (accessed 22.11.2019).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті