ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ДЛЯ ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ КОМПАНІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20998/10.20998/2227-6890.2020.1.16

Ключові слова:

корпоративна стратегія, стратегічний менеджмент, зв’язки з громадськістю, диверсифікація, комунікації

Анотація

У статті розглянуто теоретико-методичні засади зв’язків з громадськістю та використання цього інструменту стратегічного маркетинг менеджменту для підвищення ефективності діяльності підприємства. Основною метою статті є дослідження організації зв’язків з громадськістю для диверсифікованої компанії на рівні корпоративної стратегії. У статті авторами доведено, що функції зв’язків з громадськістю розрізняються в залежності від рівня стратегії підприємства; традиційні підходи до зв’язків з громадськістю, як правило, зосереджуються на підтримці загального позитивного ставлення до компанії або її підрозділів, в той же час корпоративна стратегія диверсифікованої компанії повинна включати в себе окреме специфічне коло завдань зв’язків з громадськістю.

У статті проведено аналіз позитивних та негативних рис диверсифікації. У якості позитивних рис диверсифікації виділено те, що при втіленні стратегії диверсифікації, по-перше, може існувати стратегічна відповідність між існуючим і новим різновидами бізнесу фірми, що є джерелом додаткової конкурентної переваги, по-друге, з’являється можливість маневрування інвестиціями в межах портфеля бізнесу фірми, по-третє, зменшується залежність фірми від діяльності на одному цільовому ринку. До недоліків стратегії диверсифікації можна віднести: складність пошуку резервного капіталу для освоєння нового виробництва, потреба у отриманні нових знань і навичок управлінського персоналу.

Диверсифікована компанія потребує включення специфічних елементів зв’язків з громадськістю до власної корпоративної стратегії, а саме інформаційної підтримки дій щодо поглинання інших компаній, отримання синергічного ефекту та переливу ресурсів корпорації в найбільш перспективні галузі. У статті обґрунтовано, що основними елементи зв’язків з громадськістю на рівні корпоративної стратегії повинні є подоланням опору з боку персоналу та суспільства щодо поглинання інших компаній; використання позитивного іміджу компанії для розвитку нового бізнесу та зменшення негативних наслідків закриття неефективних підрозділів компанії.

Посилання

Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс. М.:Вильямс, 2015. 486 с.

Катлип М. С. Паблик рилейшенз. Теория и практика: учеб. пособ. М.: Вильямс, 2003. 624 с.

Гапоненко В.А. Зв’язки з громадськістю. К.: КНЕУ, 2015. 238 с.

Джо Маркони. PR: полное руководство. М.: Вершина, 2006. 256 с.

Королько В. Г. Основы паблик рилейшнз. К.: Ваклер 2000. 528 с.

Игнатов О. О., Трушина Н. Н. PR как инструмент маркетинга. Электронный научный журнал. 2019. С. 42.

Чернобровкіна С.В. Маркетингові комунікації промислових підприємств: теоретичні аспекти. Вісник НТУ «ХПІ». 2019. №23. С. 172−175.

Кондратьев Д. А. PR-деятельность как активный инструмент маркетинга. Экономика и бизнес: теория и практика. 2019. №. 3–1. С.160–162.

Golan G. J. New Perspectives on International Public Relations: Engaging Foreign Stakeholders.American Behavioral Scientist. 2019. pp.5

Брінь П. В., Драмарецька І. Г. Основні види диверсифікації господарської діяльності. Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. Харків: НТУ «ХПІ», 2012. № 31 С. 128–132.

Брінь П.В. Переходова Л. О. Диверсифікація господарської діяльності підприємства. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. 2013. №69 (1042). С. 172−175.

Брінь П. В., Прохоренко О. В., Васильченко М. С. Оцінка конкурентоспроможності стратегічної зони господарювання диверсифікованого підприємства. Приазовський економічний вісник. 2018. № 6 (11). С.103–106.

Kotler, Ph. Osnovy marketynha [Fundamentsals of marketing]. Moscow, Vyliams, 2015, 486 p.

Katlyp M. S. Pablyk ryleishenz. Teoryia y praktyka. [Public Relations. Theory and practice]. Moscow, Vyliams, 2003, 624 p.

Haponenko V.A. Zviazky z hromadskistiu: navch. posibnyk [Public Relations: educ. manual]. Kyiv, KNEU, 2015, 238 p.

Jo Markony PR: polnoe rukovodstvo [PR: complete guide]. Moscow, Vershyna, 2006, 256 p.

Korolko V.H. Osnovy pablyk ryleishnz [Fundamentals of public relations]. Kyiv, Vakler 2000, 528 p.

Yhnatov O. O., Trushyna N. N. PR kak ynstrument marketynha [PR as a marketing tool] Elektronnyi nauchnyi zhurnal [Electronic scientific journal]. 2019, p. 42.

Chernobrovkina S.V. Marketynhovi komunikatsii promyslovykh pidpryiemstv: teoretychni aspekty [Marketing communications of industrial enterprises: theoretical aspects] Visnyk NTU «KhPI» [Bulletin of NTU "KPI"]. 2019, no. 23, pp. 172−175.

Kondratev D. A. PR-deiatelnost kak aktyvnyi ynstrument marketynha. [PR-activity as an active marketing tool] Ekonomyka y byznes: teoryia y praktyka [Economics and business: theory and practice]. 2019, no. 3-1, pp. 160–162.

Golan G. J. New Perspectives on International Public Relations: Engaging Foreign Stakeholders.American Behavioral Scientist. 2019.

Brin P. V., Dramaretska I. H. Osnovni vydy dyversyfikatsii hospodarskoi diialnosti. [The main types of diversification of economic activity] Visnyk NTU «KhPI» [Bulletin of NTU "KPI"]. 2012, no. 31, pp. 128–132.

Brin P.V. Perekhodova L. O. Dyversyfikatsiia hospodarskoi diialnosti pidpryiemstva [Diversification of business activity of an enterprise] Visnyk NTU «KhPI» [Bulletin of NTU "KPI"]. 2013, no. 69 (1042), pp. 172−175.

Brin P.V., Prokhorenko O.V., Vasylchenko M.S. Otsinka konkurentospromozhnosti stratehichnoi zony hospodariuvannia dyversyfikovanoho pidpryiemstva. [Determination of competitiveness of strategic business unit of a diversified company] Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk [Azov Economic Bulletin]. 2018. no. 6 (11), pp.103–106.

##submission.downloads##