СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НОМІНАТИВНИХ ОДИНИЦЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20998/10.20998/2227-6890.2020.1.15

Ключові слова:

термінологічна система, мова-реципієнт, адекватність перекладу, термінна номінація, способи перекладу, транскодування, семантична деривація

Анотація

Статтю присвячено дослідженню специфіки перекладу економічної галузевої термінології з англійської мови на українську. Структурно-семантичний потенціал лексичних одиниць на позначення явищ і понять даної сфери описано в аспекті їхньої інтерпретації засобами мови-реципієнта. Актуальність перекладознавчого дослідження цього шару лексики зумовлена як впливом економічної поведінки, цінностей і процесів на неекономічні фактори розвитку сучасного суспільства, так і використанням англійської як мови бізнесу й міжнародного спілкування для вузькогалузевих потреб. У ході аналізу лексичної вибірки виокремлено певний перелік тематичних груп, у яких поширена термінна номінація, як-от: назви приватних і державних структур, найменування видів комерційної діяльності, економічних процесів і форм власності, цінних паперів і валют, назви осіб економічної діяльності. Оскільки ступінь значеннєвої близькості між собою термінологічних одиниць у мові оригіналу й у цільовій мові лежить у основі фахової компетенції перекладача й з огляду на категоріальні принципи інформативної ємності й високого рівня точності терміносистеми, було виявлено й схарактеризовано найбільш продуктивні способи перекладу семантичних дериватів із загальновживаної лексики, що сприяє поповненню професійного словника. З’ясовано, що при перекладі інтернаціональної лексики найпоширенішим є спосіб транскодування і його різновиди, а двокомпонентні складені (або аналітичні) терміни в англомовній економічній номінації кількісно переважають над однокомпонентними (або синтетичними). Їм віддають перевагу через здатність передавати необхідні диференційні ознаки явищ і реалій, уточнювати й конкретизувати певні загальновживані поняття, надаючи терміносполукам вузькогалузевого значення. На підставі аналізу дібраних одиниць доведено, що в переліку морфолого-синтаксичних засобів найпродуктивнішими є двокомпонентні структурні моделі, серед яких кількісно переважають Прикметник + Іменник, Іменник + Іменник, що пов’язано з такими вимогами до перекладу економічної термінології, як-от: адекватність, влучність, стислість, неускладненість.

Посилання

Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад). Вінниця: Нова книга, 2003. 448 c.

Bielenia-Grajewska Magdalena. Linguistic Borrowing in the English Language of Economics. 2009. № 3. С. 103–133.

Борщовецька В. Д. Методичні рекомендації щодо організації навчання студентів економічних спеціальностей англійської фахової лексики. Наук. вісник каф. ЮНЕСКО Київського нац. лінгв. ун-ту. Сер.: Філологія. Педагогіка. Психологія. 2008. № 16. С. 127–130.

Бідненко Н. П. Новітні тенденції сучасного термінотворення. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія Філологія. 2013. № 5. С. 205–210.

Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика: Очерки лингвистической теории перевода. Москва: Р. Валент, 2007. 240 с.

Скороходько Е. Ф. Сучасна англійська термінологія. К.: УІЛМ, 2002. 76 с.

Колесник А. О. Перекладацькі прийоми під час перекладу термінології наукових текстів. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2010. №1. С. 719 –727.

Bloomberg. URL: http://www.bloomberg.com/businessweek (дата звернення: 10.02.2020).

Businessnewsdaily. URL: http://www.businessnewsdaily.com/ (дата звернення: 10.02.2020).

Businesstips. URL: http://businesstips.ph/ (дата звернення: 10.02.2020).

Entrepreneur. URL: http://www.entrepreneur.com/ (дата звернення: 10.02.2020).

Merriam-Webster Dictionary. URL: https://www.merriam-webster.com/dictionary/ (дата звернення: 10.02.2020).

Korunets' I. V. Teoriya i praktyka perekladu (aspektnyy pereklad) [Theory and practice of translation (aspect translation)]. Vinnytsya: Nova knyha, 2003. 448 c.

Bielenia-Grajewska Magdalena. Linguistic Borrowing in the English Language of Economics. 2009, no. 3, pp. 103–133.

Borshchovets'ka V. D. Metodychni rekomendatsiyi shchodo orhanizatsiyi navchannya studentiv ekonomichnykh spetsial'nostey anhliys'koyi fakhovoyi leksyky [Methodical recommendations on the organization of training of students of economic specialties of English professional vocabulary]. Nauk. visnyk kaf. YuNESKO Kyyivs'koho nats. linhv. un-tu. Ser.: Filolohiya. Pedahohika. Psykholohiya [Scientific Bulletin of the UNESCO Department of Kyiv National University. Ser .: Philology. Pedagogy. Psychology]. Kyiv, 2008, no. 16, pp. 127–130.

Bidnenko N. P. Novitni tendentsiyi suchasnoho terminotvorennya [The latest trends in modern term formation]. Visnyk Dnipropetrovs'koho universytetu imeni Al'freda Nobelya. Seriya Filolohiya [Bulletin of Alfred Nobel University of Dnepropetrovsk. Philology series]. 2013, no. 5, pp. 205–210.

Retsker Ya. Y. Teoryya perevoda y perevodcheskaya praktyka: Ocherky lynhvystycheskoy teoryy perevoda [Translation theory and translation practice: Essays on the linguistic theory of translation]. Moscow, R. Valent, 2007. 240 p.

Skorokhod'ko E. F. Suchasna anhliys'ka terminolohiya [Modern English terminology]. Kyiv, UILM, 2002. 76 p.

Kolesnyk A. O., Byelikova O. F. Perekladats'ki pryyomy pid chas perekladu terminolohiyi naukovykh tekstiv [Translation techniques when translating the terminology of scientific texts]. Ekonomichna stratehiya i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh [Economic strategy and prospects for trade and services]. 2010, no. 1, pp. 719 –727.

Bloomberg. Available at: http://www.bloomberg.com/businessweek (accessed 10.02.2020).

Businessnewsdaily. Available at: http://www.businessnewsdaily.com/ (accessed 10.02.2020).

Businesstips. Available at: http://businesstips.ph/ (accessed 10.02.2020).

Entrepreneur. Available at: http://www.entrepreneur.com/ (accessed 10.02.2020).

Merriam-Webster Dictionary. Available at: https://www.merriam-webster.com/dictionary/ (accessed 10.02.2020).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті