МОВНА ОСОБИСТІСТЬ ПЕРЕКЛАДАЧА: ҐЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20998/10.20998/2227-6890.2020.1.13

Ключові слова:

мовна особистість, перекладацька діяльність, мовна поведінка, ґендер, ґендерна лінгвістика, ґендерний аспект перекладу

Анотація

Розглянуто різні підходи до визначення змісту поняття «мовна особистість» та розкрито напрямки дослідження феномену мовної особистості на сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки. Зазначається, що серед чинників, які грають провідну роль у процесі формування особистості, основними є культурний простір, мова, соціальний статус, приналежність людини до певної статі. Проаналізовано особливості мовної особистості перекладача як чинника впливу на точність відтворення в перекладі рис оригінального твору. Зазначається, що сьогодні мовна особистість перекладача, який слугує посередником між культурами, досліджується в межах різних аспектів, серед яких важливе місце займає аспект ґендерної приналежності особистості. Висвітлено питання виникнення терміну “ґендер” для позначення нових стратегій світового регулювання cоціо-статевих відносин у суспільних науках та започаткування ґендерних досліджень. Зазначається, що суспільні зміни зумовлені різноманітними факторами, серед яких суспільні рухи, науково-технічний прогрес,  розвиток комунікацій, зміна ролей та соціальних можливостей чоловіків та жінок. Здійснено огляд існуючих досліджень, що стосуються проблеми ґендера у мові. Розглянуто феномен ґендерних стереотипів, його вплив на перекладацьку діяльність. Здійснено огляд сучасних підходів до проблеми ґендера в лінгвістиці, надано характеристики основних напрямків та підходів у рамках лінґвістичних досліджень ґендерної проблематики, серед яких вивчення питання презентації статей в мові, відмінності між чоловічим та жіночим мовленням. Зазначається, що гендерні фактори знаходять своє відображення в текстах перекладу, що дає змогу досліднику аналізувати особливості їх прояву та ту роль, яку вони відіграють при виборі конкретних засобів перекладу.

Посилання

Куликова Ю. С. Гендерная специфика переводов (на материале женских романов). Вестник Челябинского государственного университета. Филология. Искусствоведение. 2011. № 8 (223), вып. 51. С. 84–87.

Єрмоленко С. Я., Бибик С. П., Тодор О. Г. Українська мова : Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. Київ: Либідь, 2001. 222 с.

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник. Київ : Академія, 2004. 342 с.

Боринштейн Є. Соціокультурні особливості мовної особистості. Соціальна психологія. 2004. № 5 (7). С. 63–72.

Струганець Л. В. Культура мови. Словник термінів. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2000. 88 с.

Гриджук О. Є. Мовна особистість як актуальний об’єкт дослідження в сучасній лінгводидактиці. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, IV (42). 2016. № 87. С. 24–27.

Романченко П. Мовна особистість як інтердисциплінарний об’єкт досліджень. URL: https://naub.oa.edu.ua/2015/мовна-особистість-як-інтердисциплін/ (дата звернення 09.10.2019).

Іваницька М. Л. Мовна особистість перекладача як чинник впливу на продукт перекладу (на матеріалі роману Б. Лєберта “Крейзі”). Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. 2012. Вип. 21. С. 147–159.

Мельник Т. М. Ґендер як наука та навчальна дисципліна. Основи теорії ґендеру. Київ, 2004. С. 10–30.

Фоменко О. С. Ґендер і мова. Основи теорії ґендеру / за ред. Скорик М. М. Київ, 2004. С. 453–576.

Горошко Е. И. Гендерная проблематика в языкознании. URL: http://www.owl.ru/win/books/articles/goroshko.htm#6 (дата звернення 09.10.2019).

Кирилина А. В. Лингвистические гендерные исследования как проявление смены эпистемы в гуманитарном знании. Вестник Военного университета. 2010. № 4 (24). С. 110–114.

Що таке фемінітиви і для чого вони потрібні? : веб-сайт. URL: https://nachasi.com/2017/05/27/feminitives/ (дата звернення 09.10.2019).

Горбань В., Побережная О. Генедерная ассиметрия при переводе. URL: http://doxa.onu.edu.ua/Doxa6/24-28.pdf (дата звернення 09.10.2019).

Федюнин А. В. Гендерные стереотипы как фактор перевода художественной литературы. Вестник ТвГУ. Сер.: Филология. 2017. № 4. С. 234–238.

Томилова А. И. К вопросу о гендерном факторе в лингвистике и переводоведении. Философия и филология – Языковедение и иностранные языки в современном мире. Сб. тр. Sworld. 2013. Т. 22, №1. С. 39–45.

Паненко О. Гендерные особенности перевода. URL: 98.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення 09.10.2019).

Kulikova Yu. S. Gendernaya spetsifika perevodov (na materiale zhenskikh romanov) [Gender specifics of translation (based on female fiction)]. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya. Iskusstvovedenie [Bulletin of the Chelyabinsk State University. Philology. Art history]. 2011, no. 8 (223), vol. 51. pp. 84–87.

Yermolenko S. Ya., Bybyk S. P., Todor O. H. Ukrayins'ka mova : Korotkyy tlumachnyy slovnyk linhvistychnykh terminiv [Ukrainian language: The brief monolingual dictionary of the linguistics terminology].Kyiv: Lybid' Publ., 2001. 222 p.

Batsevych F. S. Osnovy komunikatyvnoyi linhvistyky : pidruchnyk [The basics of communication linguistics: textbook]. Kyiv: Akademiya Publ., 2004. 342 p.

Borynshteyn Ye. Sotsiokul'turni osoblyvosti movnoyi osobystosti [Sociocultural peculiarities of the lingual identity]. Sotsial'na psykholohiya [Social Psychology]. 2004, no. 5 (7). pp. 63–72.

Struhanets' L. V. Kul'tura movy. Slovnyk terminiv [Language culture. Terminology dictionary]. Ternopil': Navchal'na knyha – Bohdan Publ, 2000. 88 p.

Hrydzhuk O. Ye. Movna osobystist' yak aktual'nyy ob"yekt doslidzhennya v suchasniy linhvodydaktytsi [Lingual identity as a relevant object of study of the modern linguodidactic]. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, IV (42). 2016, no. 87, pp. 24–27.

Romanchenko P. Movna osobystist' yak interdystsyplinarnyy ob"yekt doslidzhen' [Lingual identity as a multidisciplinary object of study]. Available at: https://naub.oa.edu.ua/2015/movna-osobystist'-yak-interdystsyplin/ (accessed 09.10.2019).

Ivanyts'ka M. L. Movna osobystist' perekladacha yak chynnyk vplyvu na produkt perekladu (na materiali romanu B. Lyeberta “Kreyzi”) [Lingual identity of a translator as a matter of influence on the translation product (based on B. Liebert novel “Crazy”)]. Problemy semantyky, prahmatyky ta kohnityvnoyi linhvistyky [Problems of semantics, pragmatics and cognitive linguistics]. 2012, vol. 21, pp. 147–159.

Mel'nyk T. M. Gender yak nauka ta navchal'na dystsyplina. Osnovy teoriyi genderu [Gender as a science and a course. Basics of the gender theory]. Kyiv, 2004, pp. 10–30.

Fomenko O. S. Gender i mova. Osnovy teoriyi genderu [Gender as a science and a course. Basics of the gender theory]. Kyiv, 2004. pp. 453–576.

Goroshko E. I. Gendernaya problematika v yazykoznanii [Gender issue in linguistgics]. : Available at: http://www.owl.ru/win/books /articles/goroshko.htm#6 (accessed 09.10.2019).

Kirilina A. V. Lingvisticheskie gendernye issledovaniya kak proyavlenie smeny epistemy v gumanitarnom znanii [Linguistic gender studies as a manifestation of the episteme change in liberal arts]. Vestnik Voennogo universiteta [Military University Bulletin]. 2010, no. 4 (24), pp. 110–114.

Shcho take feminityvy i dlya choho vony potribni? [What are feminitives and what do we need them for?]. Available at: https://nachasi.com/2017/05/27/feminitives/ (accessed 09.10.2019).

Gorban' V., Poberezhnaya O. Genedernaya assimetriya pri perevode [Gender asymmetry in the translation process]. Available at: http://doxa.onu.edu.ua/Doxa6/24-28.pdf (accessed 09.10.2019).

Fedyunin A. V. Gendernye stereotipy kak faktor perevoda khudozhestvennoy literatury [Gender stereotypes as fiction translation aspect]. Vestnik TvGU. Seriya: Filologiya [TvSU Bulletin. Ser .: Philology]. 2017, no. 4. pp. 234–238.

Tomilova A. I. K voprosu o gendernom faktore v lingvistike i perevodovedenii [On the question of gender aspect in linguistics and translation studies]. Filosofiya i filologiya – Yazykovedenie i inostrannye yazyki v sovremennom mire. Sworld Compilation [Philosophy and Philology – Linguistics and Foreign Languages in the Modern World. Sworld Compilation]. 2013, vol. 22, no. 1. pp. 39–45.

Panenko O. Gendernye osobennosti perevoda [Gender peculiarities of translation]. Available at: http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/handle/123456789/6017/94-98.pdf?sequence=1&isAllowed=y (accessed 09.10.2019).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті