МІЖКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20998/10.20998/2227-6890.2020.1.09

Ключові слова:

міжкультурна компетентність, мультикультуралізм, соціально-культурні групи, соціальна вразливість, соціальні привілеї, ідентичність, права людини, толерантність

Анотація

У цій статті автор осмислює роль міжкультурної компетентності у професійній діяльності педагогів і соціальних працівників. Звертаючись до вітчизняних і закордонних кейсів, визначаються зміст, результати впровадження та переваги мультикультурного підходу в освіті та культурній політиці в цілому. Прийняття та захист культурного різноманіття має позитивний вплив на добробут і стабільний розвиток місцевих спільнот, безпечність розвитку сучасного міста та соціальну згуртованість. Показано зв’язок між концепцією мультикультуралізму та важливістю формуванням міжкультурної компетентності для професій соціального працівника і педагога. У дослідженні презентуються результати практичного досвіду викладання міжкультурного підходу в межах циклу тренінгів, спрямованих на формування толерантного ставлення до людей з числа вразливих соціальних груп. Актуалізація базових знань щодо сутності культури, її динамічності і різноманітності, глибше розуміння структури культури та особливостей субкультур є передумовою до опрацювання комплексних тем соціальної вразливості, інклюзії та толерантності. Шляхом освоєння таких понять і феноменів як ідентичність та множинність ідентичностей, соціальні привілеї, права людини, інклюзія та (не)дискримінація можна продемонструвати важливість формування культурної компетентності на індивідуальному рівні та її значення у професійній діяльності. Пропонуються конкретні вимоги і показники, які необхідні для освоєння міжкультурної компетентності у професійній діяльності. Високоосвічені соціальні працівники та педагоги мають потребу в практичних інструментах для успішної діяльності в сучасному багатоманітному культурному просторі.

Посилання

Байбакова О. О. Формування міжкультурної компетентності соціальних працівників у США. Соціальна робота в Україні: теорія і практика: науково-методичний журнал. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. № 1–2. С. 169–176.

Байбакова О. О. Міжкультурна компетентність як складова професіоналізму соціальних працівників у США. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». 2016. Випуск 1(38). С. 27–30.

Браніцька Т. Р. Міжкультурна компетентність як важливий чинник професійної діяльності фахівців соціальної сфери. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». 2019. Випуск 1(44). С. 18–22.

Вовк Д. О. Концептуальні тлумачення поняття «мультикультуралізм» у працях сучасних українських вчених. Наукові праці Чорноморського державного університету ім. Петра Могили. Сер. Політологія. 2012. Т. 204, Вип. 192. С. 14–17.

Глазов Д. В. Політика мультикультуралізму: досвід європейських країн. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2015. Вип. 42. С. 282–287.

Гордієнко А. В. Концепція мультикультуралізму в сучасному науковому дискурсі. Наукові праці Чорноморського державного університету ім. Петра Могили. Сер.: Політологія. 2012. Т. 178, Вип. 166. С. 17–20.

Данишенко О. С. Сутність та особливості формування міжкультурної компетентності. Економіка і держава. 2012. № 12. С. 140–144.

Клименко О. Лукаш О., Маліков В. Толерантність у думках і словах: довідник. Харків: Імпульс, 2020. 20 с.

Кожевникова А., Дудко Я., Голубенко Н. Формування міжкультурної компетентності сучасного вчителя як важливий чинник успішної педагогічної діяльності. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. 2016. № 2 (17). С. 120–125.

Корнат Л. Я. Концепція колективних прав в управлінні етнічною різноманітністю і мультикультуралізм В. Кимлічки. Ефективність державного управління. 2012. Вип. 32. С. 130–137.

Маліков В. В. Метод «Живої бібліотеки» у контексті мультикультуралізму та інтеркультуралізму в Україні. Філософія в сучасному світі: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 16–17 листопада 2018 р. Харків: Точка, 2018. С. 75–79.

Маліков В. В. Мультикультуралізм як потенційна складова культурної політики України. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. Харків: НТУ «ХПІ», 2016. № 40 (1212). С. 64–67.

Радіонова І. О. Мультикультуралізм versus пост-мультикультуралізм: практики та дискурси. Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки. 2012. Вип. 1. С. 159–166.

Романовська Л. Сутнісна характеристика соціокультурної компетентності соціального працівника. Social work and education, 2017, no. 4(1), pp. 41–47.

Шевцова М. Тренинги по толерантности для профессиональных групп. Киев: ГО «Родительская инициатива «Терго», 2018. 39 с.

Avshenyuk N., Golub L. Multicultural Education of Preservice Teachers: Australian and Ukrainian Approaches. Research, Policy, and Practice in Teacher Education in Europe. 2012, vol. 1, pp. 91–103.

Malikov V. V. The benefits of introducing multiculturalism for Ukraine. Філософія в сучасному світі: Матеріали міського міжвузівського науково-практичного семінару, 18–19 листопада 2016 р. Харків: Точка, 2016. С. 121–124.

Vitikainen A. The limits of liberal multiculturalism. Towards an individuated approach to cultural diversity. Palgrave Macmillan, 2015. 234 p.

Ziółkowska-Weiss K. Multiculturalism as an asset and tourist attraction of Lesser Poland. European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation. Special Issue. 2014, pp. 215–229.

Baibakova O. O. Formuvannia mizhkulturnoi kompetentnosti sotsialnykh pratsivnykiv u SShA [Formation of intercultural competence of social workers in the USA]. Sotsialna robota v Ukraini: teoriia i praktyka: naukovo-metodychnyi zhurnal [Social work in Ukraine: theory and practice: scientific and methodical journal]. Kyiv, Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova, 2016, no. 1–2, pp. 169–176.

Baibakova O. O. Mizhkulturna kompetentnist yak skladova profesionalizmu sotsialnykh pratsivnykiv u SShA [Intercultural competence as a component of the professionalism of social workers in the United States]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: «Pedahohika. Sotsialna robota» [Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: “Pedagogy. Social work"]. 2016, issue 1(38), pp. 27–30.

Branitska T. R. Mizhkulturna kompetentnist yak vazhlyvyi chynnyk profesiinoi diialnosti fakhivtsiv sotsialnoi sfery [Intercultural competence as an important factor in the professional activity of social workers]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: «Pedahohika. Sotsialna robota». [Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: “Pedagogy. Social work"]. 2019, issue 1(44), pp. 18–22.

Vovk D. O. Kontseptualni tlumachennia poniattia «multykulturalizm» u pratsiakh suchasnykh ukrainskykh vchenykh [Conceptual interpretation of the concept of "multiculturalism" in the works of contemporary Ukrainian scientists]. Naukovi pratsi Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly. Ser.: Politolohiia [Proceedings Petro Mohyla Black Sea State University. Series: Politology]. 2012, vol. 204, issue 192, pp. 14–17.

Hlazov D. V. Polityka multykulturalizmu: dosvid yevropeiskykh krain [The policy of multiculturalism: the European experience]. Naukovi pratsi istorychnoho fakultetu Zaporizkoho natsionalnoho universytetu [Research works of History Faculty of Zaporizhzhya National University]. 2015, issue 42, pp. 282–287.

Hordiienko A. V. Kontseptsiia multykulturalizmu v suchasnomu naukovomu dyskursi [The concept of multiculturalism in contemporary scientific discourse]. Naukovi pratsi Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly. Ser.: Politolohiia [Proceedings Petro Mohyla Black Sea State University. Series: Politology]. 2012, vol. 178, issue 166, pp. 17–20.

Danyshenko O. S. Sutnist ta osoblyvosti formuvannia mizhkulturnoi kompetentnosti [The essence and features of the formation of intercultural competence]. Ekonomika i derzhava [Economy and state]. 2012, no. 12, pp. 140–144.

Klymenko O. Lukash O., Malikov V. Tolerantnist u dumkakh i slovakh: dovidnyk [Tolerance in thoughts and words: a handbook]. Kharkiv, Impuls, 2020. 20 p.

Kozhevnykova A., Dudko Ya., Holubenko N. Formuvannia mizhkulturnoi kompetentnosti suchasnoho vchytelia yak vazhlyvyi chynnyk uspishnoi pedahohichnoi diialnosti [Formation of intercultural competence of a modern teacher as an important factor of successful pedagogical activity]. Naukovyi visnyk Melitopolskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu [Scientific Bulletin of Melitopol State Pedagogical University]. 2016, no. 2 (17), pp. 120–125.

Kornat L. Ya. Kontseptsiia kolektyvnykh prav v upravlinni etnichnoiu riznomanitnistiu i multykulturalizm V. Kymlichky [The concept of collective rights in the management of ethnic diversity and multiculturalism of V. Kymlichky]. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia [The efficiency of public administration]. 2012, issue 32, pp. 130–137.

Malikov V. V. Metod «Zhyvoi biblioteky» u konteksti multykulturalizmu ta interkulturalizmu v Ukraini [The method of "Human Library" in the context of multiculturalism and interculturalism in Ukraine]. Filosofiia v suchasnomu sviti: Materialy vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 16–17 lystopada 2018 r. [Philosophy in the modern world: Proceedings of the All-Ukrainian scientific-practical conference, November 16-17, 2018]. Kharkiv, Tochka, 2018, pp. 75–79.

Malikov V. V. Multykulturalizm yak potentsiina skladova kulturnoi polityky Ukrainy [Multiculturalism as a potential component of Ukraine's cultural policy]. Visnyk NTU «KhPI». Seriia: Aktualni problemy rozvytku ukrainskoho suspilstva [Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Actual problems of Ukrainian society development]. Kharkiv, NTU «KhPI», 2016, no. 40 (1212), pp. 64–67.

Radionova I. O. Multykulturalizm versus post-multykulturalizm: praktyky ta dyskursy [Multiculturalism versus post-multiculturalism, practices and discourses]. Suchasne suspilstvo: politychni nauky, sotsiolohichni nauky, kulturolohichni nauky [Contemporary society: political science, social science, cultural science]. 2012, issue 1, pp. 159–166.

Romanovska L. Sutnisna kharakterystyka sotsiokulturnoi kompetentnosti sotsialnoho pratsivnyka [Essential characteristics of socio-cultural competence of a social worker]. Social work and education, 2017, no. 4(1), pp. 41–47.

Shevcova M. Treningi po tolerantnosti dlja professional'nyh grupp [Tolerance trainings for professional groups]. Kyiv, GO «Roditel'skaja iniciativa «Tergo», 2018. 39 p

Avshenyuk N., Golub L. Multicultural education of pre-service teachers: Australian and Ukrainian approaches. Reseach, policy, and practice in teacher education in Europe. 2012, vol. 1, pp. 91–103.

Malikov V. V. The benefits of introducing multiculturalism for Ukraine. Filosofiia v suchasnomu sviti: Materialy miskoho mizhvuzivskoho naukovo-praktychnoho seminaru, 18–19 lystopada 2016 r. [Philosophy in the contemporary world: Proceedings of the city interuniversity scientific-practical seminar, 18-19 November 2016]. Kharkiv, Tochka, 2016, pp. 121–124.

Vitikainen A. The limits of liberal multiculturalism. Towards an individuated approach to cultural diversity. Palgrave Macmillan, 2015. 234 p.

Ziółkowska-Weiss K. Multiculturalism as an asset and tourist attraction of Lesser Poland. European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation. Special Issue. 2014, pp. 215–229.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті