ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗА ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК СТУДЕНТІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ЗВО

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20998/10.20998/2227-6890.2020.1.06

Ключові слова:

якість вищої освіти, державне управління забезпеченням якості вищої освіти, суб’єкти публічного управління якістю вищої освіти, рівень відповідальності за якість вищої освіти, Положення про галузеві експертні ради, парадигма взаємовідносин між університетською інституцією та інститутом держави

Анотація

Постановка проблеми. Зумовлений об’єктивними процесами розвитку громадянського суспільства в Україні перегляд місця та ролі держави у забезпеченні функціонування та розвитку більшості з суспільних сфер, потребує на обґрунтування компетенції держави майже за кожним з напрямів суспільного життя. Вища освіта, як складова соціальної сфери суспільства та одна з основних детермінант забезпечення його розвитку, не є виключенням у вирішенні питання уточнення рівня відповідальності держави у реалізації нею своїх освітніх функцій. Актуалізація питань університетської автономії та академічної свободи вимагає використання інститутом держави такої моделі взаємодії з університетською інституцією, за якою якість освітньої діяльності останньої, рівно як і якість вищої освіти в цілому, будуть відповідати очікуванням студентів та задовольняти запити ринку праці. Обґрунтування змісту такої моделі неможливо уявити без з’ясування думки здобувачів вищої освіти щодо рівня відповідальності суб’єктів публічного управління за якість вищої освіти. Формулювання цілей статті. За результатами аналізу думки студентів вітчизняних закладів вищої освіти визначити рівень відповідальності суб’єктів публічного управління за якість вищої освіти, а також запропонувати напрями вдосконалення змісту окремих з механізмів державного управління розвитком сфери вищої освіти. Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до програмних заходів авторського позагрантового проєкту «Оцінка якості вищої освіти» було проведено опитування (анкетування) 563 респондентів. За результатами аналізу відповідей респондентів було визначено їх думку щодо рівня відповідальності окремих з суб’єктів забезпечення якості вищої освіти. Розподіл відповідної за змістом відповідальності має такий вигляд: заклад вищої освіти – 28%; студенти – 20%; органи публічного управління – 19%; суспільство – 17%; роботодавці – 16%. Під час вибірково проведених інтерв’ю з деякими з студентів було встановлено факт умовного ототожнення ними інститутів держави та суспільства, а отже рівень їх відповідальності, у межах саме цього дослідження, повинен розглядатися у їх діалектичній єдності. Сумарний рівень відповідальності органів публічного управління та суспільства дорівнює 36%, що надає нам право ідентифікувати їх суб’єктів на рівні основних акторів забезпечення якості вищої освіти. Висновки з даного дослідження. За результатами аналізу відповідей респондентів було запропоновано переглянути зміст: окремих норм Положення про галузеві експертні ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, за напрямом підвищення рівня представництва держави у їх складі; парадигми взаємодії університетської інституції та інституту держави за напрямом зміни партнерського статусу останнього на статус основного суб’єкту управління розвитком сфери вищої освіти. Таке підсилення ролі держави у забезпеченні якості вищої освіти не лише відповідатиме очікуванням безпосередніх учасників навчально-виховної комунікації, а і підвищить рівень ефективності виконання закладами вищої освіти існуючого на цей час державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою.

Посилання

Проект Постанови про Програму діяльності Кабінету Міністрів України / Законотворчість: законопроекти // Верховна Рада України: офіційний веб-портал. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66959 (дата звернення 18.10.2019).

Мороз С. А., Мороз В. М. Підвищення якості трудового потенціалу вітчизняних ВНЗ в контексті змісту механізмів міжнародної співпраці. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. праць НТУ «ХПІ». 2015. Вип. 43 (47). С. 100–112.

Мороз С. А., Мороз В. М. Порядок та умови вступу до докторантури як елемент правового механізму державного управління якістю підготовки фахівців на науковому рівні вищої освіти. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2015. №3. С. 127–134.

Паслер О.В. Модели взаимодействия гражданского обществ и государства. Пятый Всероссийский конгресс политологов, 20-22 ноября 2009 г. Москва, 2009. URL: https://www.civisbook.ru/files/File/Pasler_RAPN.pdf (дата обращения 18.10.2019).

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG). К.: ТОВ “ЦС”, 2015. 32 c.

Методичні рекомендації для експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми. Документи: рішення і положення. Національне агентства із забезпечення якості вищої освіти. URL: https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/Методичні-рекомендації_для-експертів.pdf (дата звернення 17.10.2019).

Рекомендації Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти стосовно запровадження внутрішньої системи забезпечення якості. Документи: рішення і положення. Національне агентства із забезпечення якості вищої освіти. URL: https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/Рекомендації-НАЗЯВО-стосовно-внутрішнього-забезпечення-якості.pdf (дата звернення 18.10.2019).

Мороз В.М., Садковий В.П., Бабаєв В.М., Мороз С.А., Онлайн опитування студентів у системі забезпечення якості вищої освіти. Інформаційні технології та засоби навчання. 2018. №6. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2415 (дата звернення 17.10.2019).

Мороз С. А., Бука І.С., Бука С.А., Мороз В. М. Оцінювання якості вищої освіти студентами як елемент системи державного контролю за якістю надання освітніх послуг закладами вищої освіти (на прикладі опитування студентів Балтійської Міжнародної Академії, Латвія) Вісник НУЦЗУ (Серія «Державне управління») 2018. Вип. 2 (9). С. 282–295.

Мороз С.А. Відповідність університетських знань вимогам ринку праці: аналіз думки студентів з Китаю. Вісник післядипломної освіти (Серія «Управління та адміністрування»). 2019. №8 (37). С. 46–70.

Лукіна Т.О. Технологія розробки анкет для моніторингових досліджень освітніх проблем: методичні рекомендації. Миколаїв: ОІППО, 2012. 32 с.

Sudman S., Bradburn N., Schwarz N. Thinking About Answers: The Application of Cognitive Processes to Survey Methodology. San Francisco: Jossey-Bass, 2010. 322 р.

Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. Акредитація. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. URL: https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/2-Положення-Про-акредитацію-освітніх-програм_08.08.2019.pdf (дата звернення 17.10.2019).

Про вищу освіту. Закон України від 01.07.2014 р. № 1 556-VII. Офіційний вісник України. 2014. № 63. С. 7–14.

Критерії оцінювання якості освітньої програми. Акредитація. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. URL: https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/Критерії.pdf (дата звернення 17.10.2019).

Положення про галузеві експертні ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Рішення і положення. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. URL: https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/05/Положення-про-ГЕР.pdf (дата звернення 17.10.2019).

Перелік галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, до яких можуть включатися представники держави із правом дорадчого голосу. Положення про галузеві експертні ради НАЗЯВО. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. URL: https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/05/Положення-про-ГЕР.pdf (дата звернення 17.10.2019).

Proekt Postanovi pro Programu diyalnosti Kabinetu Ministriv Ukrayini / Zakonotvorchist: zakonoproekti // Verhovna Rada Ukrayini: oficijnij veb-portal [Draft Posts on the Diversity Program of the Cabinet of Ministers of Ukraine / Lawmaker: Law drafts // Verkhovna Rada Ukrayini: official web-portal] URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66959 (accessed 18.10.2019).

Moroz S.A., Moroz V.M. Pidvishennya yakosti trudovogo potencialu vitchiznyanih VNZ v konteksti zmistu mehanizmiv mizhnarodnoyi spivpraci [Improving the quality of work potential of domestic universities in the context of the content of mechanisms of international cooperation] Problemi ta perspektivi formuvannya nacionalnoyi gumanitarno-tehnichnoyi eliti : zb. nauk. prac NTU «HPI». 2015. vol. 43 (47). pp. 100–112.

Moroz S.A., Moroz V.M. Poryadok ta umovi vstupu do doktoranturi yak element pravovogo mehanizmu derzhavnogo upravlinnya yakistyu pidgotovki fahivciv na naukovomu rivni vishoyi osviti [The procedure and conditions for admission to doctoral studies as an element of the legal mechanism of state management of the quality of training of specialists at the scientific level of higher education] Naukovi zapiski Institutu zakonodavstva Verhovnoyi Radi Ukrayini. 2015. No 3, pp. 127–134.

Pasler O.V. Modeli vzaimodejstviya grazhdanskogo obshestv i gosudarstva [Models of interaction between civil societies and the state] Pyatyj Vserossijskij kongress politologov, 20-22 noyabrya 2009 g. [Fifth All-Russian Congress of Political Scientists, November 20-22, 2009] Moskva, 2009. URL: https://www.civisbook.ru/files/File/Pasler_RAPN.pdf (accessed 18.10.2019).

Standarti i rekomendaciyi shodo zabezpechennya yakosti v Yevropejskomu prostori vishoyi osviti (ESG) [Standards and recommendations for quality assurance in the European Higher Education Area] K.: TOV “CS”, 2015. 32 p.

Metodichni rekomendaciyi dlya ekspertiv Nacionalnogo agentstva shodo zastosuvannya Kriteriyiv ocinyuvannya yakosti osvitnoyi programi [Guidelines for National Agency experts on the application of the Quality Assessment Criteria of the educational program] Dokumenti: rishennya i polozhennya // Nacionalne agentstva iz zabezpechennya yakosti vishoyi osviti. URL: https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/Metodichni-rekomendaciï_dlya-ekspertiv.pdf (accessed 17.10.2019).

Rekomendaciyi Nacionalnogo agentstva iz zabezpechennya yakosti vishoyi osviti stosovno zaprovadzhennya vnutrishnoyi sistemi zabezpechennya yakosti [Recommendations of the National Agency for Quality Assurance in Higher Education regarding the implementation of the internal quality assurance system / Documents: decisions and regulations] Dokumenti: rishennya i polozhennya // Nacionalne agentstva iz zabezpechennya yakosti vishoyi osviti. URL: https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/Rekomendaciyi-NAZYaVO-stosovno-vnutrishnogo-zabezpechennya-yakosti.pdf (accessed 18.10.2019).

Moroz V.M., Sadkovij V.P., Babayev V.M., Moroz S.A., Onlajn opituvannya studentiv u sistemi zabezpechennya yakosti vishoyi osviti [Online survey of students in the higher education quality assurance system] Informacijni tehnologiyi ta zasobi navchannya. 2018. No/ 6. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2415 (accessed 17.10.2019).

Moroz S. A., Buka I.S., Buka S.A., Moroz V. M. Ocinyuvannya yakosti vishoyi osviti studentami yak element sistemi derzhavnogo kontrolyu za yakistyu nadannya osvitnih poslug zakladami vishoyi osviti (na prikladi opituvannya studentiv Baltijskoyi Mizhnarodnoyi Akademiyi, Latviya) [Assessing the quality of higher education by students as an element of the system of state control over the quality of the provision of educational services to higher education institutions (based on a survey of students of the Baltic International Academy, Latvia)] Visnik NUCZU (Seriya «Derzhavne upravlinnya») 2018. vol. 2 (9), pp 282–295.

Moroz S.A. Vidpovidnist universitetskih znan vimogam rinku praci: analiz dumki studentiv z Kitayu [Compliance of University Knowledge with Labor Market Requirements: An Analysis of Chinese Students' Opinions] Visnik pislyadiplomnoyi osviti (Seriya «Upravlinnya ta administruvannya»). 2019. No 8 (37), pp. 46–70.

Lukina T.O. Tehnologiya rozrobki anket dlya monitoringovih doslidzhen osvitnih problem: metodichni rekomendaciyi [Tehnologiya rozrobki anket dlya monitoringov doshidzhen osvitnih problem: metodichni rekomendaciyi] Mikolayiv: OIPPO, 2012. 32 p.

Sudman S., Bradburn N., Schwarz N. Thinking About Answers: The Application of Cognitive Processes to Survey Methodology. San Francisco: Jossey-Bass, 2010. 322 р.

Polozhennya pro akreditaciyu osvitnih program, za yakimi zdijsnyuyetsya pidgotovka zdobuvachiv vishoyi osviti [Regulations on the accreditation of educational programs for the preparation of higher education applicants] Akreditaciya // Nacionalne agentstvo iz zabezpechennya yakosti vishoyi osviti. URL: https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/2-Polozhennya-Pro-akreditaciyu-osvitnih-program_08.08.2019.pdf (accessed 17.10.2019).

Pro vishu osvitu [About higher education.] Zakon Ukrayini vid 01.07.2014 r. № 1 556-VII. Oficijnij visnik Ukrayini. 2014, no 63, pp. 7–14.

Kriteriyi ocinyuvannya yakosti osvitnoyi programi [Criteria for evaluating the quality of the educational program] Akreditaciya. Nacionalne agentstvo iz zabezpechennya yakosti vishoyi osviti. URL: https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/Kriteriyi.pdf (accessed 17.10.2019).

Polozhennya pro galuzevi ekspertni radi Nacionalnogo agentstva iz zabezpechennya yakosti vishoyi osviti [Regulations on industry expert councils of the National Agency for Quality Assurance in Higher Education] Rishennya i polozhennya // Nacionalne agentstvo iz zabezpechennya yakosti vishoyi osviti. URL: https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/05/Polozhennya-pro-GER.pdf (accessed 17.10.2019).

Perelik galuzevih ekspertnih rad Nacionalnogo agentstva iz zabezpechennya yakosti vishoyi osviti, do yakih mozhut vklyuchatisya predstavniki derzhavi iz pravom doradchogo golosu [List of industry expert councils of the National Agency for Quality Assurance in Higher Education, which may include representatives of the state with the right of advisory vote] Polozhennya pro galuzevi ekspertni radi NAZYaVO // Nacionalne agentstvo iz zabezpechennya yakosti vishoyi osviti. URL: https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/05/Polozhennya-pro-GER.pdf (accessed 17.10.2019).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті