МОЛОДА ОСОБИСТІСТЬ У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ СЬОГОДНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20998/10.20998/2227-6890.2020.1.05

Ключові слова:

молодь, особистість, соціальні потреби, безробіття, бідність, соціальне схвалення, соціальні ризики

Анотація

У статті досліджується проблема самореалізації молоді, її переходу від навчання до роботи. Визначаються характерні риси молодої особистості: самосвідомість, ціннісні орієнтації, соціальні стосунки, потреби, інтереси, мотиви. Аналізуються основні причини і передумови виникнення проблем молоді. Висвітлюються особливості і механізми соціальної поведінки особистості, визначаються спонукальні чинники їх потреб і інтересів. Розкриваються основні шляхи людини в історичному аспекті на підставі аналізу науковцями-дослідниками. Визначається один із кроків – обрання майбутньої професії, для готовності усвідомлення суспільного і особистісного значення праці, прагнення максимально проявити свої сили, позитивно ставитися до різних видів праці. Розглядається питання молодіжного безробіття, як соціально-економічного явища, розвитку і становлення особистості, розпаду шлюбів, збільшення кількості злочинів, зменшування народжуваності, поширення наркоманії та алкоголізму. Висвітлюються основні причини виникнення безробіття, процеси міграції, недосконалість програм розвитку молоді, диспропорції між попитом та пропозицією на ринку праці, невідповідність кваліфікації молодих спеціалістів вимогам роботодавців, недосконалість законодавства з питань зайнятості, суперечності щодо вікових меж молоді України, недостатня поінформованість абітурієнтів про потреби ринку. Зазначення того, що всі ці фактори спричиняють дисбаланс між попитом і пропозицією, що це і є основною причиною безробіття. В ході дослідження виявляються і додаткові причини молодіжного безробіття, а саме: зниження попиту на низку професій, відсутність професійного досвіду, проблема дискримінації жінок під час прийому на роботу, соціальна і психологічна нестабільність, нездатність з боку роботодавця оцінити такі переваги молоді, як мобільність, гнучкість і здатність до навчання, неправильно обрана професія тощо.

Посилання

Афанасьев В. Г. Научное управление обществом. Опыт системного исследования. Москва, 1968. 384 с.

Бандура А. Теория социального научения. Санкт-Петербург: ООО «Евразия», 2000.

Беккер Г. Аутсайдеры: исследования по социологии девиантности. Москва: Элементарные формы, 2018. 272 с.

Бурдьё П. Социология политики. Москва: Socio-Logos, 1993. 336 с.

Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. Избранное. Москва: Эксмо, 2007. 960 с.

Левчук В. Г. Феномен экономических стереотипов: основные подходы к анализу. Социальная экономика. 2013. № 1. С. 33–38.

Нікіфоров П. О., Вольська А. О. Фінансово-економічні аспекти розвитку ринку праці та боротьби з безробіттям. Фінанси України. 2008. № 10. С. 22–30.

Оукен А.. 100 великих экономистов после Кейнса. СПб.: Экономикус, 2009. 384 с.

Орловська І. Правові проблеми працевлаштування випускників за спеціальністю «Право». Підприємництво, господарство і право. Трудове право. 2017. № 12. С. 121–125.

Михеева О., Данилов С. «Культура (субкультуры) бедности в Украине». Большая проблема украинского общества – плохо организованный и непродуктивный труд. Агентство «Укринформ». Рубрика «Супільство». URL: https://www.ukrinform.ru/rubric-society/2839094-oksana-miheeva-i-sergej-danilov-avtory-issledovania-kultura-subkultury-bednosti-v-ukraine.htm (дата звернення: 17.12.2019).

Городяненко В. Г. Соціологія. Київ: ВЦ «Академія», 2008. 544 c.

Трюхан О. А. Правильно обрана професія-найкращий захист від безробіття серед молоді в Україні. Актуальні питання удосконалення законодавства про працю та соціальне забезпечення. Тези доповідей та наукових повідомлень учасників VII Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: Право, 2017. C. 194.

Afanas`ev V. G. Nauchnoe upravleny`e obshhestvom. Opyt sy`stemnogo y`ssledovany`ya [Scientific management of society. System research experience]. Moscow, 1968. 384 p.

Bandura A. Teory`ya socy`al`nogo naucheny`ya [Theory of social learning]. Saint Peterburg, OOO «Evrazy`ya», 2000.

Bekker G. Autsajdery: y`ssledovany`ya po socy`ology`y` devy`antnosty` [Outsiders: research on the sociology of deviance]. Moscow, Elementarnye formy, 2018. 272 p.

Burdye P. Socy`ology`ya poly`ty`ky` [Sociology of politics]. Moscow, Socio-Logos, 1993. 336 p.

Kejns Dzh. Obshhaya teory`ya zanyatosty`, procenta y` deneg. Y`zbrannoe [General theory of employment, interest and money]. Moscow, Eksmo, 2007. 960 p.

Levchuk V. G. Fenomen эkonomy`chesky`x stereoty`pov: osnovnыe podxodы k analy`zu [The phenomenon of economic stereotypes: basic approaches to analysis]. Socy`al`naya ekonomy`ka [Social economy]. 2013, no. 1, pp. 33–38.

Nikiforov P. O., Vol`s`ka A. O. Finansovo-ekonomichni aspekty` rozvy`tku ry`nku praci ta borot`by` z bezrobittyam [Financial and economic aspects of labor market development and combating unemployment]. Finansy` Ukrayiny` [Finance of Ukraine]. 2008, no. 10, pp. 22–30.

Ouken A. 100 vely`ky`x эkonomy`stov posle Kejnsa [100 great economists after Keynes]. Saint Petersburg, Ekonomy`kus, 2009. 384 p.

Orlovs`ka I. Pravovi problemy` pracevlashtuvannya vy`puskny`kiv za special`nistyu «Pravo». Pidpry`yemny`cztvo, gospodarstvo i pravo [Legal problems of employment of graduates in the specialty "Law". Entrepreneurship, economy and law]. Trudove pravo [Labour Law]. 2017, no. 12, pp. 121–125:

My`xeeva O., Dany`lov S. «Kul`tura (subkul`turы) bednosty` v Ukray`ne». Bol`shaya problema ukray`nskogo obshhestva - ploxo organy`zovannыj y` neprodukty`vnыj trud ["Culture (subculture) of poverty in Ukraine" The big problem of Ukrainian society - poorly organized and unproductive work]. Agentstvo «Ukry`nform». Rubry`ka «Supil`stvo» [Ukrinform Agency. Rubric "Society"]. Available at: https://www.ukrinform.ru/rubric-society/2839094-oksana-miheeva-i-sergej-danilov-avtory-issledovania-kultura-subkultury-bednosti-v-ukraine.htm (accessed 17.12.2019).

Gorodyanenko V. G. Sociologiya [Sociology]. Kyiv, VC «Akademiya», 2008. 544 p.

Tryuxan O. A. Pravy`l`no obrana profesiya-najkrashhy`j zaxy`st vid bezrobittya sered molodi v Ukrayini [Properly chosen profession is the best protection against unemployment among young people in Ukraine]. Aktual`ni py`tannya udoskonalennya zakonodavstva pro pracyu ta social`ne zabezpechennya. Tezy` dopovidej ta naukovy`x povidomlen` uchasny`kiv VII Mizhnarodnoyi naukovo-prakty`chnoyi konferenciyi [Current issues of improving labor and social security legislation. Abstracts of reports and scientific reports of the participants of the VII International scientific-practical conference]. Kharkiv, Pravo, 2017, p. 194.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті