ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ЛГБТ-СПІЛЬНОТИ В МІСЬКОМУ ПРОСТОРІ: ДОСТУПНІСТЬ ДЖЕРЕЛ ТА ЕТИЧНІ ВИКЛИКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20998/10.20998/2227-6890.2020.1.03

Ключові слова:

ЛГБТ-історія, міський простір, усна історія, джерело, дослідницька етика, Харків

Анотація

Дослідження різних аспектів життя закритих і невидимих соціальних груп у новітній історії України та Слобожанщини пов’язано з необхідністю розв’язання низки методологічних, джерелознавчих та етичних завдань. Відсутність теоретичної рефлексії щодо особливостей вивчення історії ЛГБТ-спільноти та обмежене коло наявних досліджень з цієї теми у вітчизняній науці породжують низку викликів та проблем, на які можливо знайти відповіді, спираючись на досвід американських, британських та канадських вчених, так само як і на настанови вітчизняних дослідниць усної історії. Специфіка доступних для дослідження міського простору в історії ЛГБТ-людей джерел визначається як особливостями репрезентації їхнього досвіду, враховуючи ставлення суспільства та його інститутів до вразливої соціальної групи, так і можливостями самого дослідника до комунікації з ЛГБТ-спільнотою, включеністю тих каналів інформації, якими транслюється відповідний досвід. Найпершим і найважливішим джерелом є усні свідчення безпосередніх учасників та учасниць створення і функціонування низки значущих для ЛГБТ-спільноти місць в публічному просторі міста. Від 2000-х років до сучасності посилюється роль Інтернет-форумів, сайтів, мобільних додатків, а також публікацій в ЗМІ, електронних та друкованих видань, які містять спогади ЛГБТ-людей. Перспективним джерелом залишаються особисті речові, фото і відеоархіви, лише незначну частину яких можна знайти у відкритому доступі. Специфіка кола й доступності джерел обумовлює важливість розробки й дотримання відповідних етичних підходів дослідника. Ключовими принципами мають стати довіра, конфіденційність, а в більшості випадках й дотримання анонімності респондента у комунікації й отриманні усних свідчень, чіткість і відкритість дослідницьких цілей та завдань, проактивність, толерантність і недискримінація, підтримка стійкого і тривалого зв’язку з ЛГБТ-спільнотою, повернення результатів дослідження самій спільноти у вигляді як наукових публікацій, так і науково-популярних видань, заходів, виставок і презентацій. Результати такого дослідження мають спрямовуватися на зміну становища вразливої соціальної групи, подолання бар’єрів на шляху до рівних прав і можливостей, вирішення низки соціокультурних, економічних, медичних та правових проблем, з якими стикається ЛГБТ-спільнота. Проведений аналіз доступності джерел та етичних аспектів і отримані результати знаходять практичне застосування в дослідженні історії ЛГБТ-спільноти і міського простору Харкова.

Посилання

Lee Byron. Tales of the gayborhood: mediating Philadelphia’s gay urban spaces. Temple University, 2014. 340 p.

Matejskova, Tatiana. Straights in a gay bar: negotiating through time-spaces. Geographies of sexualities: thery, politics and practices. Ashgate, 2007, pp. 137–150.

Schermond Daniel T. In the margins or the mainstream? Gay and lesbian narratives about urban space, place, and community in everyday life. Temple University, 2014. 258 p.

Vallerand Oliver. Homonormative architecture & queer space: the evolution of gay bars and clubs in Montréal. Montréal, McGill University, 2010. 71 p.

Блакитна книга: Становище геїв і лесбійок в Україні. К.: Нора-прінт, 2000. 116 с.

Гейдар Л., Довбах А. Быть лесбиянкой в Украин : обретая силу. Киев, 2007. 122 с.

Грибанов А., Кравчук А.. Райдужна книга. К.: Центр «Наш світ», 2018. 252 с.

Касянчук М., Коденко Ю. ЛҐБТ-спільнота України: історія і сучасність. Украинское ЛГБТ-движение, 25. Киев, 2015. С. 125–159.

Кісь О. Феміністські засади усної жіночої історії. Усна історія (не)подоланого минулого: подія – наратив – інтерпретація: Матеріали міжнар. наук. конф., м. Одеса, 8–11 жовтня 2015 р. Харків, 2016. С. 119–132.

Маліков В. Гендерна чутливість та політика недискримінації ЛГБТ+ людей в освітньому середовищі університету: світовий досвід і потреби українського суспільства. Ґендерна політика очима української молоді: матеріали підсумкової конференції ХІІ Регіонального наукового конкурсу молодих вчених, Харків, 11 грудня 2018 р. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. С. 29–37.

Маліков В. Публічний простір в історії ЛГБТ+ людей Харкова 1991–2013 років (до постановки питання). Гендер. Екологія. Здоров’я. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 18–19 квітня, 2019 р.). Харків: ХНМУ, 2019. С. 132–133.

Пастушенко Т. Метод усної історії та усноісторичні дослідження в Україні. Історія України. 2010. № 17–18 (657-658). С. 10–15.

Созаев В., Синельников И. Введение: активистская рефлексия и рецепция идей в условиях текучей современности. Гей и лесбийское движения на Западе: пути освобождения сексуальных сообществ. СПб.: Санкт-Петербургская школа ЛГБТ-активизма, 2018. 452 с.

Ханенко-Фрізен Н. У пошуках суб’єкта: усна історія в плюральному світі. У пошуках власного голосу: Усна історія як теорія, метод та джерело. Зб. наук. ст. Харків : Видавництво, 2010. С. 11–24.

Lee Byron. Tales of the gayborhood: mediating Philadelphia’s gay urban spaces. Temple University, 2014. 340 p.

Matejskova, Tatiana. Straights in a gay bar: negotiating through time-spaces. Geographies of sexualities: thery, politics and practices. Ashgate, 2007, pp. 137–150.

Schermond Daniel T. In the margins or the mainstream? Gay and lesbian narratives about urban space, place, and community in everyday life. Temple University, 2014. 258 p.

Vallerand Oliver. Homonormative architecture & queer space: the evolution of gay bars and clubs in Montréal. Montréal, McGill University, 2010. 71 p.

Blue Book: The situation of gays and lesbians in Ukraine [Blakytna knyha: Stanovyshche heiv i lesbiiok v Ukraini]. Kyiv, Nora-print, 2000. 116 p.

Heydar L., Dovbach A. Byt' lesbijankoj v Ukraine: obretaja silu [Being a lesbian in Ukraine: gaining strength]. Kyiv, 2007. 122 p.

Hrybanov A., Kravchuk A.. Raiduzhna knyha [Rainbow book]. Kyiv, Tsentr «Nash svit», 2018. 252 p.

Kasyanchuk M., Kodenko Y. LGBT-spilnota Ukrainy: istoriia i suchasnist [LGBT community of Ukraine: history and modernity]. Ukrainskoe LGBT-dvizhenie, 25 [Ukrainian LGBT movement, 25]. Kyiv, 2015, pp. 125–159.

Kis O. Feministski zasady usnoi zhinochoi istorii [Feminist principles of oral women's history]. Usna istoriia (ne)podolanoho mynuloho: podiia – naratyv – interpretatsiia: Materialy mizhnar. nauk. konf., m. Odesa, 8–11 zhovtnia 2015 r. [Oral history of the (un) overcome past: event – narrative – interpretation: Materials intern. Science. Conference, Odessa, October 8–11, 2015]. Kharkiv, 2016, pp. 119–132.

Malikov V. Henderna chutlyvist ta polityka nedyskryminatsii LHBT+ liudei v osvitnomu seredovyshchi universytetu: svitovyi dosvid i potreby ukrainskoho suspilstva [Gender sensitivity and non-discrimination policy of LGBT+ people in the educational environment of the university: world experience and needs of Ukrainian society]. Genderna polityka ochyma ukrainskoi molodi: materialy pidsumkovoi konferentsii KhII Rehionalnoho naukovoho konkursu molodykh vchenykh, Kharkiv, 11 hrudnia 2018 r. [Gender Policy through the Eyes of Ukrainian Youth: Proceedings of the Final Conference of the XII Regional Scientific Competition for Young Scientists, Kharkiv, December 11, 2018]. Kharkiv, KhNUMH im. O. M. Beketova, 2019, pp. 29–37.

Malikov V. Publichnyi prostir v istorii LHBT+ liudei Kharkova 1991–2013 rokiv (do postanovky pytannia) [Public space in the history of LGBT+ people of Kharkiv 1991–2013]. Hender. Ekolohiia. Zdorov’ia. Materialy VI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Kharkiv, 18–19 kvitnia, 2019 r.) [Gender. Ecology. Health. Proceedings of the VI International Scientific and Practical Conference (Kharkiv, April 18-19, 2019)]. Kharkiv, KhNMU, 2019, pp. 132–133.

Pastushenko T. Metod usnoi istorii ta usnoistorychni doslidzhennia v Ukraini [The method of oral history and oral history research in Ukraine]. Istoriia Ukrainy [History of Ukraine]. 2010, no. 17–18 (657–658), pp. 10–15.

Sozaev V., Sinelnikov I. Vvedenie: aktivistskaja refleksija i recepcija idej v uslovijah tekuchej sovremennosti [Introduction: activist reflection and reception of ideas in the conditions of fluid modernity]. Gej i lesbijskoe dvizhenija na Zapade: puti osvobozhdenija seksual'nyh soobshhestv [Gay and Lesbian Movements in the West: Ways to Liberate Sexual Communities]. Saint-Petersburg, Sankt-Peterburgskaja shkola LGBT-aktivizma, 2018. 452 p.

Khanenko-Friesen N. U poshukakh sub’iekta: usna istoriia v pliuralnomu sviti [In Search of a Subject: An Oral History in a Plural World]. U poshukakh vlasnoho holosu: Usna istoriia yak teoriia, metod ta dzherelo [In search of one's own voice: Oral history as a theory, method and source]. Kharkiv, Vydavnytstvo, 2010, pp. 11–24.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті