ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ НЕРІВНОСТІ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20998/10.20998/2227-6890.2020.1.01

Ключові слова:

соціально-економічна нерівність, інтегральні індекси якості життя, індекс процвітання, індекс людського розвитку, добробут, бідність

Анотація

У статті розглядаються об’єктивні та суб’єктивні засоби виміру соціологічного аналізу соціально-економічної нерівності. Серед об’єктивних оцінок звертається увага на інтегральні індекси якості життя, що розроблені міжнародними організаціями. Наведені дані про сучасний рейтинг України на міжнародній арені по якості життя, індексу процвітання, індексу добробуту, індексу людського розвитку. Проведено аналіз суб’єктивних оцінок населення України що до свого місця в соціальній структурі та матеріального становища сімей. Визначено, що за послідні роки ситуація з соціально-економічною нерівністю не зазнала суттєвих змін, та навіть ускладняється. Указується до яких економічних, політичних та соціальних наслідків призводить нерівність. Наголошується на необхідності для подолання крайніх проявів нерівності розбудови сильної держави з ефективним професійним управлінням в усіх сферах життя. Абсолютної рівності досягти неможливо. В той же час надмірна нерівність створює багато проблем для розвитку суспільства, призводить до зубожіння значної частки населення країни. Необхідне правильне визначення пріоритетів економічного та соціального розвитку.

Посилання

Україна впала у рейтингу якості життя. URL: https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/girshe-rosii-i-bilorusi-ukraina-vpala-v-rejtingu-yakosti-zhittya.htm (дата звернення: 30.01.2020).

Доповідь про світову нерівність – 2018. URL: http://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-summary-russian.pdf (дата звернення: 30.01.2020).

Балакірєва О. М., Головенько В. А., Дмитрук Д. А. Детермінанти соціально-економічної нерівності в сучасній Україні: монографія / за ред. О.М. Балакірєвої; НАН України; Ін т екон. та прогнозув. К., 2011. 592 с.

Лібанова Е. Україна: глибина нерівності. URL: http://gazeta.dt.ua/internal/ukrayina-glibina-nerivnosti-_.html. (дата звернення: 30.01.2020).

Лібанова Е. М. Нерівність в українському суспільстві: витоки та сучасність. Економіка України. 2014. № 3. С. 4–19.

Малиш Л. Принципи та правила вимірювання структурних нерівностей у соціології: монографія. Київ: ВПЦ НаУКМА, 2019. 370 с.

Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу / за ред. Е.М. Лібанової. К.: Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, 2012. 404 с.

Підсумки–2018: громадська думка. URL: https://dif.org.ua/article/pidsumki-2018-gromadska-dumka

Пікетті Тома. Капітал у XXI столітті. К.: Вид–во Наш Формат. 2016. 696 с.

Стіґліц Дж. Ціна нерівності: як теперішнє поділене суспільство загрожує нашому майбутньому. Київ: Темпора, 2017. 583 с.

Україна в міжнародних рейтингах. URL: https://uiamp.org.ua/ukrayina-v-mizhnarodnih-reytingah (дата звернення: 30.01.2020).

ООН: Близько 60% українців живуть за межею бідності. URL: https://www.pravda.com.ua (дата звернення: 30.01.2020).

Світовий рейтинг процвітання: на якому місці Україна. URL: https://24tv.ua/svitoviy_reyting_protsvitannya_na_yakomu_mistsi_ukrayina_n1239526 (дата звернення: 30.01.2020).

Ukraina vpala u reitynhu yakosti zhyttia [Ukraine has fallen in the ranking of quality of life]. Available at: https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/girshe-rosii-i-bilorusi-ukraina-vpala-v-rejtingu-yakosti-zhittya.htm (accessed 30.01.2020).

Dopovid pro svitovu nerivnist – 2018 [World Inequality Report – 2018]. Available at: http://wir2018.wid.world/files/download/ wir2018-summary-russian.pdf (accessed 30.01.2020).

Balakirieva O. M., Holovenko V. A., Dmytruk D. A. Determinanty sotsialno-ekonomichnoi nerivnosti v suchasnii Ukraini: monohrafiia [Determinants of socio-economic inequality in modern Ukraine: a monograph].Ed. by O.M. Balakirievoi; NAN Ukrainy; In–t ekon. ta prohnozuv. Kyiv, 2011. 592 p.

Libanova E. Ukraina: hlybyna nerivnosti [Ukraine: depth of inequality]. Available at: http://gazeta.dt.ua/internal/ukrayina-glibina-nerivnosti-_.html. (accessed 30.01.2020).

Libanova E.M. Nerivnist v ukrainskomu suspilstvi: vytoky ta suchasnist [Inequality in Ukrainian society: origins and modernity]. Ekonomika Ukrainy [Ukraine economy]. 2014, no 3, pp. 4–19.

Malysh L. Pryntsypy ta pravyla vymiriuvannia strukturnykh nerivnostei u sotsiolohii: monohrafiia [Principles and rules for measuring structural inequalities in sociology: a monograph]. Kyiv, VPTs NaUKMA, 2019. 370 p.

Libanova E.M., ed. Nerivnist v Ukraini: masshtaby ta mozhlyvosti vplyvu [Inequality in Ukraine: scale and opportunities for influence]. Kyiv, Instytut demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen imeni M.V. Ptukhy NAN Ukrainy, 2012. 404 p.

Pidsumky–2018: hromadska dumka [Results-2018: public opinion]. Available at: https://dif.org.ua/article/pidsumki-2018-gromadska-dumka (accessed 30.01.2020).

Piketti Toma. Kapital u XXI stolitti [Capital in the XXI century]. Kyiv, Vyd-vo Nash Format, 2016. 696 p.

Stiglits Dzh. Tsina nerivnosti: yak teperishnie podilene suspilstvo zahrozhuie nashomu maibutnomu [The price of inequality: how today's divided society threatens our future]. Kyiv, Tempora, 2017. 583 p.

Ukraina v mizhnarodnykh reitynhakh [Ukraine in international rankings]. Available at: https://uiamp.org.ua/ukrayina-v-mizhnarodnih-reytingah (accessed 30.01.2020).

OON: Blyzko 60% ukraintsiv zhyvut za mezheiu bidnosti [UN: About 60% of Ukrainians live below the poverty line]. Available at: https://www.pravda.com.ua (accessed 30.01.2020).

Svitovyj rejtyngh procvitannja: na jakomu misci Ukrajina [World prosperity rating: where Ukraine is]. Available at: https://24tv.ua/svitoviy_reyting_protsvitannya_na_yakomu_mistsi_ukrayina_n1239526 (accessed 30.01.2020).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті