ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ, СПРЯМОВАНОГО НА РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20998/10.20998/2227-6890.2020.1.07

Ключові слова:

лідерство, розвиток лідерських якостей, лідерський потенціал, навчальний процес, методи навчання, студентська група, активні методи навчання

Анотація

У статті досліджуються педагогічні особливості проведення навчального процесу для розвитку лідерських якостей. Наведені форми методи та засоби, дотримання яких сприяє розвитку лідерських якостей та готують до лідерства. Реалізуючи дієво-практичний потенціал, який представляє собою сукупність знань, вмінь, якостей та навичок, які необхідні для успішної практичної діяльності, студент відчуває необхідність у придбанні тих чи інших лідерських якостей через їх брак на різних етапах діяльності. На практиці в умовах навчального процесу активізація дієво-практичного потенціалу відбувається за допомого методів, які сприяють підвищенню активності та зацікавленості серед студентів, активують їх творче мислення, здатність мислити критичною. До таких методів відносяться: ділова гра, в якій моделюється професійна діяльність у грі. Застосування ділових ігор в процесі навчання не тільки сприяє розвитку професійних компетенцій студентів, допомагає аналізувати та інтерпретувати отриману інформацію, працювати в групі, але і сприяє прищеплювання певних соціальних навичок і вихованню правильної самооцінки, що є основою лідерських якостей. Лідерські якості будуть розвиватися інтенсивніше при організації навчального процесу, в основі якого лежить реалізація дієво-практичного потенціалу за допомогою групових форм взаємодії. Розвитку лідерських якостей сприяє багато факторів: мотиваційна готовність, досвід, виховання, різноманітні додаткові умови в житті особистості. У межах навчального процесу педагог може підібрати методи, форми та засоби навчання, які вимагатимуть розвитку лідерських якостей, надаватимуть новий позитивний досвід та мотивуватимуть до особистісних змін. Перспективним напрямком вивчення цієї теми є емпірична перевірка виявлених в теоретичній площині тенденцій.

Посилання

Вежевич Т. Е. Педагогические условия развития лидерских качеств учащихся. Улан Удє : Бєлг, 2005. 172 с.

Гура Т., Романовський О., Книш А. Психологія лідерства в бізнесі: навч. посібник. Харків: Друкарня Мадрид, 2017. 100 с.

Зязюн І. А. Педагогіка добра ідеали і реалії: наук.-метод. посіб. Київ: МАУП, 2000. 309 с.

Игнатюк О. А. Творческое саморазвитие преподавателя как процесс совершенствования его профессионализма. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: зб. наук. пр. Харків: НТУ "ХПІ", 2011. Вип. 28 (32). С. 9–16.

Нестуля О. О., Нестуля С. І., Карманенко В. В. Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та практичних навичок менеджера: навч. посіб. Київ: Знання, 2013. 237 с.

Романовський О. Г., Бондаренко В. В. Інноваційне формування повного спектру особистісних якостей лідера у всіх видах професійної діяльності на прикладі майбутніх психологів. Теорія і практика управління соціальними системами. Харків: НТУ «ХПІ». 2017. № 2. С. 3–13.

Сбитнева В. Б. Педагогические условия разития лидерских качеств подростков в детском общественом объединении: дис. канд .пед. наук: 13.00.01. Пермь, 2006. 268 с.

Vezhevich T. E. Pedagogicheskie usloviya razvitiya liderskih kachestv uchaschihsya [Pedagogical conditions for the development of leadership qualities of students]. Ulan UdE: BElg, 2005. 172 p.

Hura T., Romanovskyi O., Knysh A. Psykholohiia liderstva v biznesi: navch. posibnyk [Psychology of leadership in business: textbook]. Kharkiv: Drukarnia Madryd, 2017. 100 p.

Ziaziun I. A. Pedahohika dobra idealy i realii: nauk.-metod. posib. [Pedagogy of good ideals and realities: textbook]. Kyiv: MAUP, 2000. 309 p.

Ignatjuk O. A. Tvorcheskoe samorazvitie prepodavatelja kak process sovershenstvovanija ego professionalizma [Creative self-development of a teacher as a process of improving his professionalism]. Problemy ta perspektyvy formuvannia natsionalnoi humanitarno-tekhnichnoi elity: zb. nauk. pr. [Problems and prospects of formation of the national humanitarian and technical elite]. Kharkiv: NTU "KhPI", 2011, issue 28 (32), pp. 9–16.

Nestulia O. O., Nestulia S. I., Karmanenko V. V. Osnovy liderstva. Treninh liderskykh yakostei ta praktychnykh navychok menedzhera [Fundamentals of leadership. Training of leadership qualities and practical skills of a manager]. Kyiv: Znannia, 2013. 237 p.

Romanovskyi O. H., Bondarenko V. V. Innovatsiine formuvannia povnoho spektru osobystisnykh yakostei lidera u vsikh vydakh profesiinoi diialnosti na prykladi maibutnikh psykholohiv [Innovative formation of the full range of personal qualities of a leader in all types of professional activities on the example of future psychologists]. Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy [Theory and practice of social systems management]. Kharkiv: NTU «KhPI». 2017, no. 2, pp. 3–13.

Sbitneva V. B. Pedagogicheskie uslovija razitija liderskih kachestv podrostkov v detskom obshhestvenom obedinenii: dis. kand. ped. nauk [Pedagogical conditions for the development of leadership qualities of adolescents in a children's public association Candidate ped. sci. diss. (Ph. D.)]: 13.00.01. Perm', 2006. 268 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті