ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ НОРМАТИВНИХ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИХ АКТІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20998/10.20998/2227-6890.2020.1.04

Ключові слова:

нормативний акт, індивідуальний акт, механізм правового регулювання, взаємодія нормативно-правових і індивідуально-правових актів, колізії і прогалини в законодавстві, закон, підзаконний акт, правозастосування, правове регулювання

Анотація

У статті здійснюється спроба розробки теоретичних аспектів взаємодії нормативно-правових і індивідуально-правових актів в механізмі правового регулювання. Досліджуються особливості забезпечення дії закону за допомогою підзаконного акту, конкретизації норми права шляхом видання правозастосовного акту, подолання колізій та прогалин в законодавстві. Доводиться, що правові акти відіграють у механізмі правового регулювання різні ролі – утворюють основу згаданого механізму, відбивають правозастосовну діяльність компетентних органів і правову активність учасників суспільних відносин. Стверджується, що найбільш загальним чином правові акти можна поділити на нормативні і індивідуальні. Акти, що одночасно містять нормативно-правові та індивідуально-правові приписи є змішаними. У статті обґрунтовується, що доцільно виокремлювати чотири аспекти взаємодії нормативно-правових і індивідуально-правових актів в механізмі правового регулювання. Перший: забезпечення функціонування нормативно-правових актів за допомогою індивідуально-правових актів. Другий: конкретизація нормативно-правових актів за допомогою індивідуально-правових актів. Третій: подолання недоліків нормативно-правових актів за допомогою індивідуально-правових актів. Четвертий: припинення дії нормативно-правових актів шляхом видання індивідуально-правових актів. У статті підкреслюється, що забезпечення функціонування нормативно-правових актів за допомогою індивідуально-правових актів відбувається за рахунок включення до механізму правового регулювання додаткової ланки – правозастосування. Автор виходить з того, що конкретизація положень нормативно-правових актів за допомогою індивідуально-правових актів передбачає застосування так званих дискреційних правових норм, що дають правозастосувачам свободу у вирішенні справи. Зазначається, що подолання недоліків нормативно-правових актів за допомогою індивідуально-правових актів полягає у заповненні прогалин в праві шляхом застосування аналогії та усуненні колізій у законодавстві за допомогою колізійних норм, правоположень, тлумачення. У статті зазначається, що припинення дії нормативно-правових актів за допомогою індивідуально-правових актів здійснюється шляхом їх скасування або призупинення.

Посилання

Абушенко Д. Б. Судебное усмотрение в гражданском и арбитражном процессе. М.: Норма, 2002. 176 с.

Андрущакевич Ю. Сутність конкретизації сучасного права. Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. Х.: Право, 2012. № 2 (69). С. 269–276.

Берченко Г. В. Поняття закону в теорії права. Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку. Вип. 8. К., 2007. С. 74–76.

Бобровник С. В. Правова система, правова надбудова та механізм правового регулювання: співвідношення понять. Правова держава. Вип. 13. К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. С. 48–54.

Гаджиев Г. А. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации как источник конституционного права. Конституционное правосудие в посткоммунистических странах: Сборник докладов. М.: Центр конституционных исследований МОНФ, 1999. С. 106–117.

Євграфова Є. П. Формування системи національного законодавства (деякі питання теорії і практики): автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.01. Х., 2005. 19 с.

Исаков Н. В., Малько А. В., Шопина О. В. Правовые акты: общетеоретический аспект исследования. Известия вузов. Правоведение. 2002. № 3. С. 16–28.

Княгини К. Н. Охранительные правоприменительные акты: Вопросы теории и технологии. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1991. 105 с.

Ковальський В. С., Козінцев І. П. Правотворчість: теоретичні та логічні засади. Київ: Юрінком Інтер, 2005. 192 с.

Кондратьєв Р. І. Поняття конкретизації норм правотворчої діяльності (питання теорії). Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. № 3. 2002. С. 10–12.

Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. 430 с.

Косович В. М. Оціночні поняття як засіб юридичної техніки. Львів: Тріада плюс, 2010. 212 с.

Макаренко Л. О. Теоретичні закономірності дії правових приписів: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2004. 191 с.

Малишев Б. В. Москалюк О. В. Застосування норм права (теорія і практика): навчальний посібник. Київ: Реферат, 2010. 260 с.

Малишев Б. В. Судовий прецедент У правовій системі Англії (теоретико-правовий аспект): Дис. канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ: 2002. 229 с.

Матат Ю. І. До питання застосування правоположень з метою подолання прогалин у законодавстві. Часопис Київського університету права. 2012. № 1. С. 87–91.

Невзоров І. Л. Принцип законності в правозастосувальній діяльності: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.01. Харків, 2003. 19 с.

Осадчий В. І. Механізм правового регулювання. Митна справа. 2013. № 5 (2.2). С. 336–340.

Потапенко С. Разграничение нормативных и ненормативных актов при рассмотрении дел, возникающих из публичных правоотношений. Российская юстиция. 2003. № 6. С. 30–38.

Рісний М. Правозастосувальний розсуд: до характеристики підстав. Вісник Академії правових наук України. Харків: Право, 2003. № 4 (35). С. 26–36.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Харківської міської ради щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 19, статті 144 Конституції України, статті 25, частини чотирнадцятої статті 46, частин першої, десятої статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (справа про скасування актів органів місцевого самоврядування) від 16 квітня 2009 року N 7-рп/2009. Офіційний вісник України. 2009. № 32. C. 77, стаття 1084.

Сидоренко В. В. Сучасне розуміння структурних особливостей механізму правового регулювання. Актуальні проблеми права: теорія і практика. 2012. № 24. С. 461–469.

Сікачов Л. Дослідження категорії ненормативних юридичних актів – невідкладне наукове завдання. Вісник Академії правових наук України. 2004. № 1 (36). С. 240–246.

Христова Г. О. Юридична природа актів Конституційного Суду України: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.01. Харків, 2004. 225 с.

Цвік М. Про систему юридичних актів. Вісник Академії правових наук України. 2002. № 4. С. 14–24.

Abushenko D. B. Sudebnoe usmotrenie v grazhdanskom i arbitrazhnom processe [Judicial discretion in civil and arbitration proceedings]. Moscow, Norma, 2002.176 p.

Andrushhakevich Ju. Sutnіst’ konkretizacії suchasnogo [The essence of the concretization of modern law]. Vіsnik Akademії pravovih nauk Ukraїni [Bulletin of the Academy of Legal Sciences of Ukraine]. Kharkiv, Pravo, 2012, no. 2(69), pp. 269–276.

Berchenko G. V. Ponyattya zakonu v teoriyi prava [The concept of law in the theory of law] Zakonodavstvo Ukrayiny`: problemy` ta perspekty`vy` rozvy`tku [Legislation of Ukraine: problems and prospects for development]. Issue 8. Kyiv, 2007, pp. 74–76.

Bobrovny`k S. V. Pravova sy`stema, pravova nadbudova ta mexanizm pravovogo regulyuvannya: spivvidnoshennya ponyat` [Legal system, legal superstructure and mechanism of legal regulation: correlation of concepts] Pravova derzhava [Legal state]. Issue 13. Kyiv, In-t derzhavy` i prava im. V. M. Korecz`kogo NAN Ukrayiny`, 2002, pp. 48–54.

Gadzhiev G. A. Pravovye pozicii Konstitucionnogo Suda Rossijskoj Federacii kak istochnik konstitucionnogo prava [Legal positions of the Constitutional Court of the Russian Federation as a source of constitutional law]. Konstitucionnoe pravosudie v postkommunisticheskih stranah: Sbornik dokladov [Constitutional Justice in Post-Communist Countries: A Collection of Reports]. Moscow, Centr konstitucionnyh issledovanij MONF, 1999, pp. 106–117.

Yevgrafova Ye. P. Formuvannya sy`stemy` nacional`nogo zakonodavstva (deyaki py`tannya teoriyi i prakty`ky`): Avtoref. dy`s. … kand. yury`d. nauk: 12.00.01 [Formation of the system of national legislation (some issues of theory and practice): author's ref. dis. Cand. jurid. Science: 12.00.01]. Kharkiv, 2005.19 p.

Isakov N. V., Mal’ko A. V., Shopina O. V. Pravovye akty: obshheteoreticheskij aspekt issledovanija [Legal acts: general theoretical aspect of research]. Izvestija vuzov. Pravovedenie [University news. Jurisprudence]. 2002, no. 3, pp. 16–28.

Knjaginin K. N. Ohranitel’nye pravoprimenitel’nye akty: Voprosy teorii i tehnologii [Security Enforcement Acts: Questions of Theory and Technology]. Sverdlovsk, Izd-vo Ural. un-ta, 1991. 105 p.

Koval`s`ky`j V. S., Kozincev I. P. Pravotvorchist`: teorety`chni ta logichni zasady` [Lawmaking: theoretical and logical principles]. Kyiv, Yurinkom Inter, 2005. 192 s.

Kondrat`yev R. I. Ponyattya konkrety`zaciyi norm pravotvorchoyi diyal`nosti (py`tannya teoriyi) [The concept of concretization of law-making norms (questions of theory)]. Visny`k Xmel`ny`cz`kogo insty`tutu regional`nogo upravlinnya ta prava [Bulletin of the Khmelnytsky Institute of Regional Management and Law]. 2002, no. 3, pp. 10–12.

Korkunov N. M. Lekcii po obshhej teorii prava [Lectures on general theory of law]. Saint Petersburg, Izdatel’stvo «Juridicheskij centr Press», 2004. 430 p.

Kosovy`ch V. M. Ocinochni ponyattya yak zasib yury`dy`chnoyi texniky` [Evaluation concepts as a means of legal technique]. Lviv, Triada plyus, 2010. 212 p.

Makarenko L. O. Teorety`chni zakonomirnosti diyi pravovy`x pry`py`siv: Dy`s. kand. yury`d. nauk: 12.00.01 [Theoretical patterns of legal prescriptions: Dis. Cand. jurid. Science: 12.00.01]. Kyiv, 2004. 191 p.

Maly`shev B. V., Moskalyuk O. V Zastosuvannya norm prava (teoriya i prakty`ka): navchal`ny`j posibny`k [Application of law (theory and practice): a textbook]. Kyiv, Referat, 2010. 260 p.

Maly`shev B. V. Sudovy`j precedent U pravovij sy`stemi Angliyi (teorety`ko-pravovy`j aspekt): Dy`s. kand. yury`d. nauk: 12.00.01 [Judicial precedent In the legal system of England (theoretical and legal aspect): Dis. Cand. jurid. Science: 12.00.01]. Kyiv, 2002. 229 p.

Matat Yu. I. Do py`tannya zastosuvannya pravopolozhen` z metoyu podolannya progaly`n u zakonodavstvi [On the issue of application of legal provisions in order to overcome gaps in the legislation]. Chasopy`s Ky`yivs`kogo universy`tetu prava [Journal of Kyiv University of Law]. 2012, no. 1, pp. 87–91.

Nevzorov I. L. Pry`ncy`p zakonnosti v pravozastosuval`nij diyal`nosti: Avtoref. dy`s. kand. yury`d. nauk: 12.00.01 [The principle of legality in law enforcement: Abstract. dis. Cand. jurid. Science: 12.00.01]. Kharkiv, 2003. 19 p.

Osadchy`j V. I. Mexanizm pravovogo regulyuvannya [Mechanism of legal regulation]. My`tna sprava [Customs business]. 2013, no. 5 (2.2), pp. 336–340.

Potapenko S. Razgrany`cheny`e normaty`vnыx y` nenormaty`vnыx aktov pry` rassmotreny`y` del, vozny`kayushhy`x y`z publy`chnыx pravootnosheny`j [Distinguishing between normative and non-normative acts when considering cases arising from public legal relations]. Rossy`jskaya yusty`cy`ya [Russian justice]. 2003, no. 6, pp. 30–38.

Risny`j M. Pravozastosuval`ny`j rozsud: do xaraktery`sty`ky` pidstav [Law enforcement discretion: to characterize the grounds].Visny`k Akademiyi pravovy`x nauk Ukrayiny [Bulletin of the Academy of Legal Sciences of Ukraine]. Kharkiv, Pravo, 2003, no. 4 (35), pp. 26–36.

Rishennya Konsty`tucijnogo Sudu Ukrayiny` u spravi za konsty`tucijny`m podannyam Xarkivs`koyi mis`koyi rady` shhodo oficijnogo tlumachennya polozhen` chasty`ny` drugoyi statti 19, statti 144 Konsty`tuciyi Ukrayiny`, statti 25, chasty`ny` choty`rnadcyatoyi statti 46, chasty`n pershoyi, desyatoyi statti 59 Zakonu Ukrayiny` "Pro misceve samovryaduvannya v Ukrayini" (sprava pro skasuvannya aktiv organiv miscevogo samovryaduvannya) vid 16 kvitnya 2009 roku N 7-rp/2009 [Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case on the constitutional petition of the Kharkiv City Council regarding the official interpretation of the provisions of part two of Article 19, Article 144 of the Constitution of Ukraine, Article 25, part fourteen of Article 46, parts one, ten of Article 59 of the Law of Ukraine "On Local Self-Government in Ukraine" case on cancellation of acts of local self-government bodies) dated April 16, 2009 N 7-rp / 2009]. Official Gazette of Ukraine. 2009, no.32, p. 77, a. 1084

Sy`dorenko V. V. Suchasne rozuminnya strukturny`x osobly`vostej mexanizmu pravovogo regulyuvannya [Modern understanding of the structural features of the mechanism of legal regulation]. Aktual`ni problemy` prava: teoriya i prakty`ka [Current issues of law: theory and practice]. 2012, no. 24, pp. 461–469.

Sikachov L. Doslidzhennya kategoriyi nenormaty`vny`x yury`dy`chny`x aktiv – nevidkladne naukove zavdannya [Research of the category of non-normative legal acts is an urgent scientific task]. Visny`k Akademiyi pravovy`x nauk Ukrayiny [Bulletin of the Academy of Legal Sciences of Ukraine]. 2004, no. 1 (36), pp. 240–246.

Xry`stova G. O. Yury`dy`chna pry`roda aktiv Konsty`tucijnogo Sudu Ukrayiny`: Dy`s. kand. yury`d. nauk: 12.00.01 [Legal nature of acts of the Constitutional Court of Ukraine: Dis. Cand. jurid. Science: 12.00.01]. Kharkiv, 2004. 225 p.

Czvik M. Pro sy`stemu yury`dy`chny`x aktiv [About the system of legal acts]. Visny`k Akademiyi pravovy`x nauk Ukrayiny` [Bulletin of the Academy of Legal Sciences of Ukraine]. 2002, no. 4, pp. 14–24.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті