DOI: https://doi.org/10.20998/2227-6890.2019.01.15

АНГЛІЙСЬКІ ЛЕКСИЧНІ НОВОУТВОРЕННЯ У СФЕРІ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Вікторія Марківна Мирошниченко, Ірина Сергіївна Шишкова

Анотація


Стаття присвячена дослідженню інформації щодо комп’ютерних термінів та вивченню способів утворення комп’ютерних неологізмів в українській та англійській мовах. Мова техніки оперує поняттями і термінами, які складають значну частину всього лексичного складу мови, тому було розроблено теоретичне підґрунтя для вивчення способів перекладу комп’ютерних лексичних одиниць. У даній статті розглянуті нові тенденції в утворенні неологізмів комп’ютерної сфери. Особлива увага приділяється класифікації типів морфологічного словотвору в лексиці галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій (афіксація; словоскладання; конверсія; реверсія чи зворотній словотвір; контамінація; скорочення). Важливо відмітити основні методи утворення сленгу (калька; напівкалька; фонетична мімікрія; переклад) та появу неологізмів, які є результатом процесів словотворення. Слід зосередити увагу на видах словотворчих способів: афіксація, конверсія, словоскладання, абревіація, злиття (телескопія) та редуплікація (повтор). Нові одиниці комп’ютерної лексики утворюються саме за їх допомогою. Проаналізовано способи творення комп’ютерного сленгу та особливості функціонування його в різних стилях української мови. У статті звернено увагу ще на одну яскраву тенденцію словотвору в галузі комп’ютерної лексики ― гетерогенної дуплікації словотворчих елементів, та визначено суть цього процессу. Комп’ютерна термінологія стала об’єктом активного лінгвістичного вивчення, чому свідчить величезна кількість досліджень на цю тему. Питання особливостей перекладу лексичних новотворів стало предметом дослідження у працях І. В. Корунця, М. І. Мостового та Н. Ф. Зацсного. У роботах цих учених висвітлено загальні проблеми науковотехнічного перекладу. Крім цього, у статті наведено багато прикладів лексичних одиниць, приналежних комп’ютерному сленгу та визначено основні тенденції його творення. Комп’ютерний сленг української та англійської мов використовується з метою надання мовленню емоційного забарвлення, вираження суб’єктивного ставлення до предмета чи явища або ж через відсутність відповідників у літературній мові.


Ключові слова


комп’ютерні неологізми; морфологічне словотворення; афіксація; конверсія; реверсія; редуплікація; методи утворення сленгу; телескопія

Повний текст:

PDF

Посилання


Алефиренко Н. Ф. Теория языка. Вводный курс: учеб. пособие для студ. филол. спец. высш. учеб. заведений. М.: Академия, 2004. 368 с.

Д’яков А. С., Кияк Т. Р., Куделько З. Б. Основи термінотворення: Семантичні та соціолінґвістичні аспекти. К.: КМ Academia, 2000. 218 с.

Елисеева В. В. Лексикология английского языка: учебник. СПб.: СПбГУ. 2003. 44 с.

Зацний Ю. А. Неологізми англ. мови 80–90років ХХ століття. Запоріжжя: РА Тандем-У‖, 1997. 396с.

Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад). Вінниця: "Нова книга", 2001. 448с.

Мостовий М. І. Лексикологія англійської мови. Харків: Основа, 1993. 256 с.

Щур І. Особливості українського комп`ютерного жаргону. Рідна школа. 2001. № 3. С. 10.

Alefirenko N. F. Teoriia iazyka. Vvodnyi kurs: uchebnoe posobie dlia studentov filologicheskoi spetsialnosti vysshikh uchebnykh zavedenii [ Theory of language. Introductory course: textbook for students of the philological specialty of higher educational universities]. Moscow, Akademiia, 2004. 368 p.

Diakov A. S., Kiiak T. R., Kudelko Z. B. Osnovi terminotvorennia: Semantichny ta sotsiolingvistichny aspekti [Basics of Thermography: Semantic and Sociolistic Aspects]. Kyiv, KM Academia, 2000. 218p.

Eliseeva V. V. Leksikologiia angliiskogo iazyka: uchebnik. [Lexicology of the English language: a textbook]. Saint Petersburg, SPbGU, 2003. 44 p.

Zatsny U. A. Neologyzmi angliyskoiy movi 80-90 rokiv XX stolittya [Neologisms of the English language of 80-90 years of the twentieth century]. Zaporizhzhia, RA Tandem-U, 1997. 396 p.

Korunets I. V. Teoriia I praktika perekladu (aspektnii pereklad) [Theory and practice of translation (aspect translation)]. Vinnitsia: “Nova kniga”. 2001. 448p.

Mostovii M. I. Leksikologiia angliyskoi movi pidruchnyk dlia instityutiv I fakultetiv inozemnyh mov [English lexicology: a textbook for institutes and faculties of foreign languages]. Kharkiv: Osnova, 1993. 256p.

Shchur I. Osoblivosti ukrainskogo kompiuternogo zhargonu. [Features of the Ukrainian computer jargon]. Ridna shkola. [Native school]. 2001, no. 3, p. 10.
ISSN 2227-6890. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства