DOI: https://doi.org/10.20998/2227-6890.2019.01.12

ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СУСПІЛЬСТВА

Анатолій Серафімович Горлов, Альберт Гнатович Любієв, Олена Іванівна Блошенко, Жанна Вікторівна Гращенкова

Анотація


Стаття відображає суть відповідальності людини за майбутнє цивілізації і життя на Землі. Усвідомлення і формування цього відчуття неможливе
без фундаментальних змін в цивілізаційних основах людського буття, реального затвердження принципу єдності природного і соціа льного. Це
треба враховувати всім, хто причетний до процесів виховання і освіти. Дослідження присвячені суто теоретичним питанн ям. Їхній зміст дає
можливість ознайомитися з деякими поняттями, на базі яких формується загальне уявлення про основні проблеми сучасного глобалі зованого
суспільства і ролі цивілізаційних особливостей його розвитку. Припускається, що використання філософсько-культурологічного підходу
дозволить змінити мотиваційно-ціннісне ставлення до фізкультурно-спортивної освіти і, як наслідок, сприятиме формуванню фізично, психічно
і соціально здорової особистості майбутньої людини. Важливе місце відводиться сфері вищої інженерно-технічної освіти. З позиції носферного
мислення пріоритетом виховання у навчальних закладах різного типу повинно бути формування етичного здоров’я дітей і молоді. Основним
механізмом, що формує світогляд, завжди були традиції, які впливали на свідомість людей через освіту. Історично повинно мати місце єдність
культур різних цивілізацій і взаємозв’язок понять про східну і західну людину. При вирішенні завдань по поліпшенню життя людства і
збереженню цивілізації провідна роль належить науці. Природознавство – це наука-еталон і фундамент наукового знання. Прикладні науки є
продовженням природознавства, впровадженням в практику його результатів. До прикладних відносяться технічні, сільськогосподарські,
медичні, воєнні та інші науки. Саме до цього циклу наук належить і фізичне виховання. В цьому напрямі мислення актуальними будуть вимоги
галузевого стандарту (ОКХ) до професійно-прикладної підготовки сучасного інженера.

Ключові слова


глобалізація; ноосферне мислення; соціокультурний лад; гуманістична етика; здоров’яформуючі технології; фізкультурно-спортивна освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Антоненко Н. В. Педагогика ноосферного развития. М.: Экон-Информ, 2007. 220 с.

Астафьев Б. А. Основы мироздания: геном, законы и творениемира. М.: Инcт-т холодинамики, 2002. 317 с.

Бондаренко Т. В., Заздравнов А. П., Панина Е. Л. Ноосферное мышление: онтологические основания и методики внедрения. Харьков: ХНАУ им. В.В. Докучаева, 2012. 420 с.

Васильев Л. С. История Востока. М.: Высшая школа, 2001. Т. 2. 559 с.

Вернадский В. И. Научная мысль как планетарное явление. М.: Наука, 1991. 271 с.

Головченко Г. Т., Бондаренко Т. В., Бондаренко О. В. Инвайроментальное образование – образование ХХІ века. Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво: тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Луцьк: ВДУ, 2006. Т.1. С. 398 – 401.

Головченко Г. Т. Філософські аспекти фізичної культури Заходу і Сходу. Молода спортивна Україна: зб. наук. праць VIII Міжнар. наук. конф. Львів: ЛДІФК, 2004. Вип. 8. Т. 4. С. 84–87.

Давыдов В. В., Зинченко В. П. Культура, образование, мышление. Перспективы. 1992. № 1/2. С. 7–16.

Дент Окайа-Лакиди. К африканской философии образования. Перспективы. 1982. № 1/2. С. 62–70.

Дрейер О. К., Лось В. А. Развивающийся мир и экологические проблемы. М.: Знание, 1991. 64 с.

Егоров В. К. Культура и «цивилизационные единицы» истории. Диалог и взаимодействие цивилизаций Востока и Запада: альтернативы на XXI век: Сб. матер. IV Меж. науч. конф. М.: МФК, 2001. 616 с.

История СССР с древнейших времен до конца XVIII в. / ред. Б. А. Рыбаков. М.: Высшая школа, 1983. 415 с.

Кофи Аннан. Диалог – против насилля. Азия и Африка. 2002. № 7. С. 3.

Коитиро Мацуура. Глобализация – это также культурный процесс. еждународная жизнь. 2000. № 8. С. 27–32.

Теория и методика физического воспитания [в 2 т.]: учебник / под ред. Т.Ю. Круцевич. К.: Олимпийская литература, 2003. Т. 1. 424 с.; Т. 2. 392 с.

Любиев А. И., Бондаренко Т. В., Горлов А. С. Здоровье нации, традиции, эволюция общего и физкультурного образования в эпоху глобализации Запада и Востока: учеб. пособие. Харьков: НТУ «ХПИ», 2010. 268 с.

Любієв А. Г. Фізкультурно-спортивна освіта в системі підготовки сучасного інженера: навч. посіб. Харків: НТУ «ХПІ», 2012. 208 с.

Лубышева Л. И. Социология физической культуры и спорта : учеб. пособие. М.: Изд. центр «Академия», 2001. 240 с .

Маслова Н. В. Ноосферное образование: монографія. М.: Инст-т Холодинамики, 2002. 338 с.

Терновцев В., Василенко О., Петренко О. та ін. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра напряму підготовки 09626 «Водні ресурси» кваліфікації 3212 «технолог-гідротехнік». К.: МОНУ, 2005.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика та освітньо-професійна програма бакалавра напряму підготовки 0502 «Менеджмент». К.: МОНУ, 2001.

Пефтиев В., Черновская В. Развивающийся мир: глобализация или регионализация? Мировая экономика и международные отношения. 2000. № 7. С. 17–39.

Словарь по этике / сост. А.А. Гусейнов и И.С. Кон. М.: Изд-во политической литературы, 1989. 447 с.

Социология: краткий тематический словарь / под общ. ред. Ю. Г. Волкова. Ростов на Дону: Феникс, 2001. – 320 с.

Скарбников В. П. Адаптация человека в разных климато-географических и производственных условиях. М.: Наука, 1981. С.3–168.

Терин Д. Ф. О социологическом понятии цивилизации. Диалог и взаимодействие цивилизаций Востока и Запада: альтернативы на XXI век: Сб. матер. IV Меж. науч. конф. М.: МФК, 2001. С. 109–116.

Шевченко И. И. Федютина C. М. Диалог цивилизаций в сфере языковой межкультурной коммуникации. Диалог и взаимодействие цивилизаций Востока и Запада: альтернативы на XXI век: Сб. матер. IV Меж. науч. конф. М.: МФК, 2001. С. 230–233.

Хатами М. Цивилизации должны уметь договариваться. Россия и мусульманский мир : бюллетень реферат.-аналитич. информация. 2001. № 5 (107). С. 127–130.

Черногор Л. Ф. Естествознание. Интегрирующий курс: учеб. пособие. Х.: ХНУ, 2007. 536 с.

Аntonenko N. V. Pedagogika noosfernogo razvitiya [Pedagogics of noosphere development]. Moscow, Ekоn - Infоrm, 2007. 220 p.

Astafev B. A. Osnovyi mirozdaniya: genom, zakonyi i tvorenie mira [Fundamentals of the universe: the genome, laws and the creation of the world]. Moscow, Inct-t holodinamiki, 2002. 317 p.

Bondarenko T. V., Zazdravnov A. P., Panina E. L. Noosfernoe myishlenie: ontologicheskie osnovaniya i metodiki vnedreniya [Noosphere thinking: ontological bases and methods of implementation]. Kharkiv, HNAU im. V.V. Dokuchaeva, 2012. 420 p.

Vasilev L. S. Istoriya Vostoka [History of East]. Moscow, Vyisshaya shkola, 2001. Vol. 2. 559 p.

Vernadskiy V. I. Nauchnaya myisl kak planetarnoe yavlenie [Scientific of thought as planetary phenomenon]. Moscow, Nauka, 1991. 271 p.

Golovchenko G. T., Bondarenko T. V., Bondarenko O. V. Invayromentalnoe obrazovanie – obrazovanie XXI veka [Environmental education – education is formation of ХХІ century]. Yevropeiski intehratsiini protsesy i transkordonne spivrobitnytstvo: tezy dop. III Mizhnar. nauk.-prakt. Konf. [European integration processes and cross-border cooperation: theses of additional. ІІІ International science-practice conf.]. Lutsk, VDU, 2006, vol. 1, pp. 398–401.

Holovchenko H. T. Filosofsʹki aspekty fizychnoyi kulʹtury Zakhodu i Skhodu [Philosophical aspects of physical culture of the West and the East]. Moloda sportyvna Ukrayina: zb. nauk. pratsʹ VIII Mizhnar. nauk. konf. [Young Sporting Ukraine: Sb. sciences Works VIII International sciences conf.]. Lviv, LDIFK, 2004. Issue 8, vol. 4, pp. 84 – 87.

Davydov V.V., Zinchenko V.P. Kul’tura, obrazovaniye, myshleniye [Culture, education, thinking]. Perspektivy. 1992, no. 1/2, pp. 7–16.

Dent Okaya-Lakidi. K afrikanskoy filosofii obrazovaniya [To the African philosophy of education]. Perspektivy. 1982, no. 1/2, pp. 62–70.

Dreyyer O.K., Los’ V.A. Razvivayushchiysya mir i ekologicheskiye problemy [The developing world and environmental problems]. Moscow, Znaniye, 1991. 64 p.

Yegorov V.K. Kul’tura i «tsivilizatsionnyye yedinitsy» istorii [Culture and "civilization units" of history]. Dialog i vzaimodeystviye tsivilizatsiy Vostoka i Zapada: al’ternativy na XXI vek: Sb. mater. IV Mezh. nauch. konf.[Dialogue and interaction of civilizations of the East and the West: alternatives for the XXI century: Sat. mater IV Inter. scientific conf]. Moscow, MFK, 2001. 616 p.

Rybakov B. A., ed. Istoriya SSSR s drevneyshikh vremen do kontsa XVIII v.[The history of the USSR from ancient times to the end of the XVIII century]. Moscow, Vysshaya shkola Publ., 1983. 415 p.

Kofi Annan. Dialog – protiv nasillya [Dialogue – against rape]. Aziya i Afrika [Asia and Africa]. 2002, no. 7, pp. 3.

Koitiro Matsuura. Globalizatsiya – eto takzhe kul’turnyy protsess [Globalization is also a cultural process]. Mezhdunarodnaya zhizn’ [International life]. 2000, no. 8, pp. 27–32.

Krutsevich T. Yu. Teoriya i metodika fizicheskogo vospitaniy: uchebnik [v 2 t.] [Theory and methods of physical education: Textbook [v 2 t.]: Kyiv, Olimpiyskaya literatura, 2003, vol. 1, 424 p., vol. 2, 392 p.

Lyubiyev A. I., Bondarenko T. V., Gorlov A. S. Zdorov’ye natsii, traditsii, evolyutsiya obshchego i fizkul’turnogo obrazovaniya v epokhu globalizatsii Zapada i Vostoka: ucheb. posobiye [Health of the nation, traditions, evolution of general and physical education in the era of globalization of the West and the East: studies manual]. Kharkiv, NTU "KPI" Publ., 2010. 268 p.

Lyubiyev A. I., Bondarenko T. V., Gorlov A. S. Fizkulʹturnosportyvna osvita v systemi pidhotovky suchasnoho inzhenera: navch. posib.[Physical education and sports education in the training of a modern engineer: studies manual]. Kharkiv: NTU "KPI" Publ., 2012. 208 p.

Lubysheva L. I. Sotsiologiya fizicheskoy kul’tury i sporta: ucheb. Posobiye [Sociology of Physical Culture and Sports: studies manual]. Moscow, Academy, Izd. Center, 2001. 240 p.

Maslova N. V. Noosfernoye obrazovaniye: monografíya [Noosphere education: monograph]. Moscow, Inst-t Kholodinamiki, 2002. 338 p.

Ternovtsev V., Vasylenko O., Petrenko O. Osvitnʹo-kvalifikatsiyna kharakterystyka bakalavra napryamu pidhotovky 09626" Vodni resursy" kvalifikatsiyi 3212 "tekhnoloh-hidrotekhnik" [Educational and qualification characteristic of the bachelor of the direction of preparation 09626 "Water resources" qualification 3212 "technologist-hydraulic engineer]. Kyiv, MONU, 2005.

Osvitnʹo-kvalifikatsiyna kharakterystyka ta osvitnʹo-profesiyna prohrama bakalavra napryamu pidhotovky 0502 "Menedzhment" [Educational-qualifying characteristic and educational-professional program of the bachelor of the direction of preparation 0502 "Management"]. Kyiv, MONU, 2001.

Peftiyev V., Chernovskaya V. Razvivayushchiysya mir: globalizatsiya ili regionalizatsiya? [The Developing World: Globalization or Regionalization?] Mirovaya ekonomika imezhdunarodnyye otnosheniya [World economy and international relations]. 2000, no. 7, pp. 17–39.

Guseynov A. A., Kon I. S., ed. Slovar’ po etike [Dictionary of Ethics]. Moscow, Political Literature, Publ., 1989. 447 p.

Volkov Yu. G., ed. Sotsiologiya: kratkiy tematicheskiy slovar’ [Sociology: a short thematic dictionary]. Rostov na Donu: Feniks, 2001. 320 p.

Skarbnikov V. P. Adaptatsiya cheloveka v raznykh klimatogeograficheskikh i proizvodstvennykh usloviyakh [Human adaptation in different climatic, geographical and industrial conditions]. Moscow, Nauka, Publ.,1981, pp. 3–168.

Terin D. F. O sotsiologicheskom ponyatii tsivilizatsii [On the sociological concept of civilization]. Dialog i vzaimodeystviye tsivilizatsiy Vostoka i Zapada: al’ternativy na XXI vek: Sb. mater. IV Mezh. nauch. кonf. [Dialogue and interaction of civilizations of the East and the West: alternatives for the XXI century: Sb. mater IV Inter. scientific conf.]. Moscow, MFK, 2001, pp. 109–116.

Shevchenko I. I. Fedyutina C. M. Dialog tsivilizatsiy v sfere yazykovoy mezhkul’turnoy kommunikatsii [Dialogue of civilizations in the field of language intercultural communication]. Dialog i vzaimodeystviye tsivilizatsiy Vostoka i Zapada: al’ternativy na XXI vek: Sb. mater. IV Mezh. nauch. konf. [Dialogue and interaction of civilizations of the East and the West: alternatives for the XXI century: Sb. mater IV Inter. scientific conf.]. Moscow, MFK, 2001, pp. 230–233.

Khatami M. Tsivilizatsii dolzhny umet’ dogovarivat’sya [Civilizations should be able to negotiate]. Rossiya i musul’manskiy mir : byulleten’ referat.-analitich. Informatsiya [Russia and the Muslim world: bulletin abstract. Information]. 2001, no. 5 (107), pp. 127–130.

Chernogor L. F. Yestestvoznaniye. Integriruyushchiy kurs: ucheb. posobiye [Natural science. Integrating course: studies manual]. Kharkiv, KhNU, Publ. 2007. 536 p.
ISSN 2227-6890. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства