DOI: https://doi.org/10.20998/2227-6890.2019.01.11

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА «ТЕХНІКИ МИСЛЕННЯ»

Ірина Валеріївна Тарасенко

Анотація


В статті досліджуються інформаційні технології, інформаційні процеси в культурі, різні смисли інформації. Здійснюється філософський аналіз
та порівняння функціонування інформації в технічних пристроях та функціонування інформації в культурі. Розглядається застосув ання
елементів теорії інформації для аналізу інформаційних та комунікативних процесів в культурі. В інформаційних технологіях застосовуються
коди задля покращання точності, швидкості, кількості повідомлень. Шуми вважаються помилками, тому докладаються зусилля для їх
уникнення. В інформаційних процесах в культурі культурні коди використовуються задля здійснення комунікації в культурі. Врахування сенсів,
значень культурних кодів в повідомленнях при комунікації в культурі дозволяє зрозуміти створення нових значень, смислоутворення в культурі.
Інформація в сучасній культурі має все більш широкі вплив, розповсюдження та застосування. Інформація виділяється як визначальний фактор в
концепції інформаційного суспільства, в розумінні культури як знакової системи. Інформаційні процеси призводять до змін в розумінні
раціональності, мислення людини в сучасній культурі. Раціональність доповнюється практичними, культурними формами освоєння св іту.
Знання потребує усвідомлення та асиміляції інформації в систему культури. Традиційна організація наукового знання змінюється. Знання
презентується у вигляді проектів, що посилює практичну функціональність теорії. Поширення інформаційних технологій, зокрема комп’ютерної
техніки, призводить до формування складного типу мислення, орієнтованого одночасно на багато об’єктів. Культура – є інформаційною
системою, в просторі якої конституюються культурна та розумова діяльність сучасної людини.

Ключові слова


інформація; техніка; культура; код; значення; мислення

Повний текст:

PDF

Посилання


Дольська О. О. Філософія сучасного суспільства: навч.-метод. посіб. Харків: Підручник НТУ «ХПІ», 2012. 180 с.

Бехман Г. Современное общество: общество риска, информационное общество, общество знаний. Москва: Логос, 2010. 248 с.

Прудникова О. В. Інформаційна культура: концептуальні засади та світоглядний сенс: монографія. Харків: Право, 2015. 352 с.

Лотман Ю. М. Семиосфера. Санкт-Петербург: Искусство – СПБ, 2004. 704 с.

Прудникова О. В. Інформаційна культура і формування «людини інформаційної» // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». 2016. № 2 (29). С. 154–165.

Фінін Г. І. Сучасні інформаційні технології у виховних практиках навчального закладу // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». 2018. № 1 (36). С. 43–51.

Дольская О. А. Трансформации рациональности в современном образовании: монография. Харьков: НТУ «ХПИ»; Издатель Савчук О. О., 2013. 352 с.

Кримський С. Б. Запити філософських смислів. Київ: Вид. ПАРАПАН, 2003. 240 с.

Щедровицкий П. Г. Изменения в мышлении на рубеже XXI столетия: социокультурные вызовы // Вопросы философии. 2007. № 7. С. 36–54.

Пирс Дж. Символы, сигналы, шумы. Москва: Издательство «Мир», 1967. 335 с.

Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. Санкт-Петербург: Симпозиум, 2004. 544 с.

Эко У. Поиски совершенного языка в европейской культуре. Санкт-Петербург: Александрия, 2007. 423 с.

Dolskaya O. A. Filosofiya suchasnoho suspil’stva: navch.-metod. posib. [The philosophy of the modern society: educational methodical manual]. Kharkov, Pidruchnyk NTU "KhPI" Publ., 2012. 180 p.

Behman G. Sovremennoe obshchestvo: obshchestvo riska, informatsionnoe obshchestvo, obshchestvo znaniy [The modern society: the risk’s society, the information’s society, the knowledge’s society]. Moscow, Logos Publ., 2010. 248 p.

Prudnikova O. V. Informatsiyna kul’tura: kontseptual’ni zasady ta svitohlyadnyy sens: monohrafiya [Information culture: conceptual foundations and ideological meaning: monograph]. Kharkiv, Pravo Publ., 2015. 352 p.

Lotman YU. M. Semiosfera [Semiosphere]. Saint Petersburg, Iskusstvo – SPB Publ., 2004. 704 p.

Prudnikova O. V. Informatsiyna kul’tura i formuvannya "lyudyny informatsiynoyi" [Informative culture and forming of "man informative"]. Visnyk Natsional’noho universytetu "Yurydychna akademiya Ukrayiny imeni Yaroslava Mudroho". 2016, no. 2 (29), pp. 154–165.

Finin G. I. Suchasni informatsiyni tekhnolohiyi u vykhovnykh praktykakh navchal’noho zakladu [Modern information technologies in educational practices of an educational institution]. Visnyk Natsional’noho universytetu "Yurydychna akademiya Ukrayiny imeni Yaroslava Mudroho". 2018, no. 1 (36), pp. 43–51.

Dolskaya O. A. Transformatsii ratsional’nosti v sovremennom obrazovanii: monografiya [Transformations of rationality in the modern education: monograph]. Kharkov, NTU "KhPI"; Izdatel’ Savchuk O. O. Publ., 2013. 352 p.

Krymsky S. B. Zapyty filosofs’kykh smysliv [Requests for philosophical meanings]. Kyiv, Vyd. PARAPAN Publ., 2003. 240 p.

Schedrovitsky P. G. Izmeneniya v myshlenii na rubezhe XXI stoletiya: sotsiokul’turnye vyzovy [Changes in the thinking at the turn of the XXI century: sociocultural challenges]. Voprosy filosofii. 2007, no. 7, pp. 36–54.

Pierce J. R. Symbols, signals and noise: the nature and process of communication. London, Hutchinson, 1962. (Russ. ed.: Pierce J. Symbols, signals, noises. Moscow, Izdatel’stvo "Mir" Publ., 1967. 335 p.).

Eco U. La structura assente. Introduzione alla ricerca semiologica. Milan, Bompiani Publ., 1968. (Russ. ed.: Eco U. Missing structure. Introduction to semiology. Saint Petersburg, Simpozium Publ., 2004. 544 p.).

Eco U. La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea. Roma – Bari, Gius. Laterza&Figli S. p. A. Publ., 1993. (Russ. ed.: Eco U. The search for the perfect lanquaqe in European culture. Saint Petersburg, Alexandria Publ., 2007. 423 p.
ISSN 2227-6890. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства