DOI: https://doi.org/10.20998/2227-6890.2019.01.04

ПРАВОВЛАСНИКИ ПРОТИ ІНТЕРНЕТ-ГИГАНТІВ

Іван Іванович Малімон, Ганна Михайлівна Гаряєва, Олена Леонідівна Муренко

Анотація


Актуальність досліджуваної проблеми пов’язана зі спробами України інтегруватися у світову організацію ЄС, де питання піратства інтелектуальної власності жорстко контролюється. Становлення «нової» ринкової економіки у всьому світі та у нашій країні, зокрема, веде до ускладнення господарських відносин та вимагає оновлення інститутів інтелектуальної власності. Стрімкий розвиток технологій та розповсюдження мережі Інтернет призвело до ряду проблем, які полягають у неспроможності одних осіб відстоювати свої права, небажанні інших виплачувати їм винагороду за використання прав, пов’язаних з об’єктами авторського права та суміжних прав, та, звичайно, прагненні третіх осіб отримувати величезні прибутки від наведених суперечностей інтересів. Завдяки досвіду інших країн, законодавча база та стратегічна політика нашої держави має бути допрацьована, всі виявлені та проаналізовані недоліки усунені. На даний час ця проблема в Україні вже вийшла далеко за межі суто охорони прав суб’єктів авторського права та суміжних прав, це вже стосується процвітання та розвитку культури держави. Бо, як свідчить аналіз зарубіжної та вітчизняної літератури, механізм регулювання та захисту прав інтелектуальної власності істотно впливає на об’єм ліцензійних договорів, конкурентній властивості суб’єктів господарства у всіх сферах. Саме тут и виникає необхідність теоретичних досліджень цього явища, бо в вітчизняній правовій літературі поняття «піратство» є ще не достатньо розробленим та розкритим. У статті розглядається процес боротьби із піратством та порушеннями у сфері інтелектуальної власності. Були розглянуті законодавчі норми урегулювання цього питання, рішення цієї проблеми розвинутими державами. Для інтегрування України у світову організацію ЄС, у світову систему торгівлі необхідно негайно вирішити суттєву проблему Інтернет-піратства, що свідчить про актуальність даної теми. Завдяки досвіду інших країн, законодавча база та стратегічна політика нашої держави має бути допрацьована, всі виявлені та проаналізовані недоліки усунені.


Ключові слова


інтелектуальна власність; авторські права; суміжні права; Інтернет-піратство; правовласники; онлайн-платформи; Інтернет-контент; Директива про авторські права

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Про внесення змін до Закону України «Про авторське та суміжні права»: Закон України від 11 лип. 2001 р.

Липцик Д. Авторское право и смежные права / предисл. М. Федотова. М.: Ладомир; Изд-во ЮНЕСКО, 2002. 788 с.

Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності: Угода Світової організації торгівлі від 23 берез. 2000 р.

Мельников М. Піратство як злочин у галузі авторського права та суміжних прав: погляд на проблему. Право України. 2003. № 4. С. 72–75.

Amendments adopted by the European Parliament on 12 September 2018 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)), September 12, 2018.

Меморандум о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в эпоху развития цифровых технологий от 01 ноября 2018 г.

Закон України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» від 23 березня 2017 р. № 1977-VIII.

Ukraine Faces Call for US Trade Sanctions over Online Piracy, September 18, 2017.

Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro avtorske ta sumizhni prava» [About the introduction of the law to the Law of Ukraine “On copyright and other rights”]: Zakon Ukrainy vid 11 lyp. 2001 r. [Law of Ukraine 11 November 2001 p.].

Liptsik D. Avtorskoe pravo i smezhnye prava [Copyright and related rights]. Foreword by. M. Fedotov. Moscow, Ladomir; UNESCO Publishing, 2002. 788 p.

Uhoda pro torhovelni aspekty prav intelektualnoi vlasnosti: Uhoda Svitovoi orhanizatsii torhivli [Cases about trade aspects of intellectual property rights: Agreement of World Trade Organization]. March 23, 2000.

Melnikov M. Piratstvo yak zlochyn u haluzi avtorskoho prava ta sumizhnykh prav: pohliad na problemu [Piracy as a crime at the copyright law and that right: looking at the problem]. Pravo Ukrainy [Law of Ukraine]. 2003, no. 4, pp. 72–75.

Amendments adopted by the European Parliament on 12 September 2018 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)), September 12, 2018.

Memorandum o sotrudnychestve v sfere okhrany yskliuchytelnykh prav v epokhu razvytyia tsyfrovykh tekhnolohyi [Memorandum on cooperation in the field of protection of exclusive rights in the era of the development of digital technologies] November 01, 2018.

Zakon Ukrainy «Pro derzhavnu pidtrymku kinematohrafii v Ukraini» [The Law of Ukraine “On the State Power Code in Ukraine”]. March 23, 2017, no. 1977-VIII.

Ukraine Faces Call for US Trade Sanctions over Online Piracy, September 18, 2017.
ISSN 2227-6890. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства